Studijas ārzemēs

Datorikas fakultāte īsteno studiju apmaiņu Mūžizglītības programmas Erasmus ietvaros, kuru finansē Eiropas Komisija. Erasmus programma paredz divu veidu studējošo mobilitāti - studijām un praksei. Erasmus programmas studējošo mobilitātes mērķi ir dot iespēju gūt akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot vai izejot praksi citās Eiropas valstīs, sekmēt jaunu kvalificētu un starptautiski pieredzējušu profesionāļu izglītošanu. Tas paredz studenta studijas kādā no ES un EEZ partneraugstskolām un studiju rezultātu atzīšanu mājas augstskolā. Studiju ilgums ir no 3 mēnešiem līdz vienam studiju gadam. Parastā prakse tomēr ir pieteikšanās vienam studiju semestrim. Mobilitāte balstās uz Erasmus divpusējiem līgumiem, kuri tiek slēgti starp dalībvalstu augstskolām. Šajos līgumos tiek fiksēts savstarpējas apmaiņas studentu skaits, kā arī studiju līmenis (bakalaura, maģistra, doktora) katrā akadēmiskajā gadā.

Datorikas fakultātes koordinators – prof. Juris Borzovs

SVARĪGI!
Studentam pašam ir jāsazinās ar ārvalsts augstskolu vai prakses organizāciju, lai uzzinātu iespējas un izlemtu, vai tās viņu apmierina. Fakultāte nevar pieņemt lēmumu Jūsu vietā.

 • Universiteit Gent
 • Brno University of Technology
 • TU Darmstadt
 • Deggendorf Institute of Technology/ Technische Hochschule Deggendorf
 • Johannes Gutenberg-  Universität Mainz
 • Universität Mannheim
 • Universität Osnabrück
 • Reutlingen University
 • Hochschule Wismar
 • Aarhus Universitet
 • Tallinna Ülikool/ Tallinn University
 • EE TALLINN05
 • Universidad de Alcalá                                    
 • Universitat Politecnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC)
 • Universidad de Deusto
 • Universidad de Granad
 • Campus Ceuta
 • Universidad Politecnica de Madrid
 • Universidad de Sevilla
 • Université Nice Sophia Antipolis – IAE Graduate School of Management
 • Université Paris - Est Créteil Val de Marne (UPEC)
 • University College Algebra - University of Applied Computer Engineering
 • Free University of Bolzen-Bolzano
 • Universita' degli Studi di Catania
 • University of Catania
 • Università degli Studi di Ferrara
 • Università degli Studi di Napoli Federico
 • Sapienza - Universita' di Roma
 • Universita degli Studi di Salerno
 • Università degli Studi di Sassari
 • Vilnius University
 • University of Groningen
 • Lodz University of Technology
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
 • Universidade de Aveiro
 • Instituto de Estudos Superiores de Fafe (agrāk Escola Superior de Tecnologisas de Fafe)
 • Instituto Politecnico Do Porto
 • School of Management and Technology of Felgueiras (ESTGF)
 • Blekinge Institute of Technology
 • Fatih Sultan Mehmet Vakif University
 • Izmir University
 • Bülent Ecevit University
 • Bar Ilan University
 • Petrozavodsk State University

Visi noslēgtie līgumi

Ar Blekinge Institute of Technology (BTH) Datorikas fakultātei ir noslēgts īpašs līgums par dubultdiplomu programmu maģistrantiem. Šī programma paredz, ka students pavadīs vienu gadu ārzemēs un vienu LU. Atkarībā no programmas prasībām maģistra darbu iespējams būs jāraksta divās valodās (latviešu valodā priekš LU un angļu valodā priekš ārzemju augstskolas), pie tam aizstāvēšana ir obligāta tikai LU. Veiksmīgas studiju pabeigšanas rezultātā students saņems diplomus no abām universitātēm. Tuvāk ar piedāvājumu var iepazīties pievienotajā brošūrā.

Studenti, kuri izvēlas dubultdiploma programmu var pieteikties Erasmus stipendijai. 

Par dubultdiploma programmu Blekinge Institute of Technology

Plašāku informāciju par katru universitāti un tās piedāvātiem kursiem meklējiet attiecīgo universitāšu interneta vietnēs. Par kursu izvēli studentiem ir jārūpējas pašiem. Par to atzīšanu Latvijas Universitātē jākonsultējas ar savas studiju programmas direktoru (pirmā līmeņa profesionālās – prof. Jānis Zuters, bakalaurantiem – prof. Laila Niedrīte, maģistrantiem – prof. Kārlis Podnieks, doktorantiem – prof. Andris Ambainis).

Pieteikšanās apmaiņas studijām pavasara semestrī notiek septembra sākumā līdz 10. septembrim, bet rudens semestrī – februāra sākumā līdz 10. februārim. Izvēloties augstskolu, viens no svarīgākajiem kritērijiem ir valoda, kādā tiek piedāvāti studiju kursi. Jums jābūt pārliecinātam, ka izvēlētā ārvalstu augstskolā studijas un, it īpaši, jūs interesējošie kursi, notiek tajā valodā, kuru jūs pārvaldāt.

Lai piedalītos Erasmus studentu apmaiņā, Jums jābūt Latvijas pilsonim vai pastāvīgajam iedzīvotājam un jāatbilst sekojošaem kandidātu atlases pamata kritērijiem:

 • jūs varat apliecināt labas svešvalodas zināšanas;
 • jums ir skaidri formulēts pamatojums studijām ārvalsts augstskolā;
 • jūs iepriekš studiju līmenī (bakalauri, maģistri, doktoranti) neesat izmantojis vairāk par 12 Erasmus+ mobilitātes (studijas vai prakse) mēnešus;
 • jūs esat sekmīgi pabeidzis vismaz pamatstudiju līmeņa pirmo studiju gadu;
 • pieteikšanās brīdī nestudējat pēdējo semestri pirms diploma saņemšanas;
 • jūs esat reģistrēts studijām LU studiju programmā (neatrodaties akadēmiskajā atvaļinājumā);
 • jums nav akadēmisko vai studiju maksas parādu.

Ja valodas prasmes un vidējās atzīmes (vismaz 7) prasības izpildītas, konkursā priekšroka tiks dota disciplinētiem, Universitātei un fakultātei lojāliem un to labā savu laiku ieguldījušiem studentiem.

Piesakoties studijām ārzemēs, koordinatoram (Juris.Borzovs@lu.lv) ir jānosūta šādi dokumenti.

 • Atzīmju izraksts par pēdējo pabeigto semestri, pirmā gada maģistrantiem – par studijām bakalaurantūrā.
 • Pieteikuma forma. Uzmanību: formas ir jāaizpilda datorā. Fotogrāfija pieteikuma formā ir līmējama tajā vietā, kur ir norādīta "Vieta fotogrāfijai", nevis blakus tai.
 • Svešvalodas prasmes apstiprinošs dokuments.

Stipendiju skaitu un apmēru Latvijas Universitātē nosaka centralizēti katram akadēmiskajam gadam atsevišķi. Datorikas fakultātei ir iespēja piešķirt ik gadu vairākas stipendijas, taču vietu skaitu ierobežo arī uzņēmošas augstskolas. Uz stipendiju vietām tiek izsludināts konkurss. Studenti, kuriem netiek piešķirta stipendija, bet kuri ir tiesīgi saņemt Erasmus studenta statusu, var lemt piedalīties apmaiņas programmā bez finansējuma (par saviem līdzekļiem).

Uzmanību: stipendijas un to izmaksas kārtība katru gadu var mainīties.

Prakse ārzemēs

Erasmus+ prakses mobilitāte dod iespēju studējošajiem veikt praksi ārvalstu uzņēmumos/iestādēs kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstī. Erasmus+ prakses mērķis ir palīdzēt studējošajiem piemēroties ES darba tirgus prasībām; sniegt iespēju attīstīt studējošo īpašas prasmes, ieskaitot valodas prasmes, un uzlabot sapratni par ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu; veicināt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību.

Erasmus+ prakses perioda rezultātiem jābūt pilnībā atzītiem LU. Par Erasmus+ prakses periodu studējošajam obligāti ir jāsaņem LU kredītpunktus

Erasmus+ prakses mobilitātē var piedalīties visu līmeņu studējošie (bakalauri, maģistri, doktoranti), kuri ir reģistrēti studijām LU un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. Prioritāte ir tiem studējošajiem, kuru LU studiju programmā ir paredzēta prakse.

Ja studējošajam LU programmā nav paredzēta prakse, bet viņš tomēr vēlas piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē, tad viņam vēl pirms pieteikties praksei pie fakultātes koordinatora ir jāvienojas ar savu LU studiju programmas direktoru par to, kādā veidā viņam būs jāiesniedz saturisko atskaiti par praksi, kā Erasmus+ prakses rezultāti tiks atzīti LU, cik kredītpunktus varēs piešķirt par praksi un ka šī prakse būs atspoguļota studējošā Atzīmju izrakstā un Diploma pielikumā.

Doktoranti var piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē, ja tās mērķis ir promocijas darba sagatavošana un ar to saistītie pētījumi.

Minimālais Erasmus+ prakses mobilitātes periods ir pilni 2 mēneši.

Studējošajiem ir iespēja piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē dažas reizes ar nosacījumu, ka kopējais Erasmus+ periods (studijas + prakse) katrā no studiju līmeņiem nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus.

Erasmus+ praksi var veikt ārvalstu uzņēmumos, apmācības vai pētniecības centros un citās organizācijās, izņemot ES institūcijas un iestādes; organizācijas, kas administrē ES programmas.

Pieteikšanās dalībai Erasmus+ mobilitātē praksei un kandidātu sarakstu apstiprināšana notiek fakultātēs. Pieteikšanās procedūru organizē fakultāšu starptautiskās sadarbības koordinatori. Kandidātu pieteikumus izskata un nominēto mobilitātes praktikantu sarakstu apstiprina fakultātē izveidotā komisija. Apstiprinātais fakultātes Erasmus+ prakses mobilitātes dalībnieku saraksts tiek nosūtīts LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļas vadītājai, kura palīdz kārtot nepieciešamas formalitātes.

Lai piedalītos Erasmus+ prakses mobilitātē, studējošajam jāatbilst sekojošajiem kandidātu atlases pamata kritērijiem:

 • studējošais ir reģistrēts studijām LU studiju programmā, t.i. viņam nav noformēts studiju pārtraukums;
 • studējošajam nav akadēmisko vai studiju maksas parādu;
 • studējošais var apliecināt labas svešvalodu zināšanas.

Fakultātes var noteikt papildus atlases kritērijus pēc saviem ieskatiem. Informāciju par atlases kritērijiem un konkursa norises laiku varat iegūt pie attiecīgas fakultātes starptautiskā koordinatora.

Pirms pieteikties dalībai Erasmus+ prakses mobilitātei studējošajam pašam ir nepieciešams atrast iestādi vai organizāciju kādā no Erasmus+ dalībvalstīm, kas piekrīt uzņemt viņu praksei un nodrošināt tādu darbu veikšanu, kas atbilst tiem pašiem uzdevumiem un mērķiem, kādi ir paredzēti praksei LU programmā.

Katram nominētam kandidātam Erasmus+ praksei jāaizpilda datorā LU pieteikuma forma, jāizdrukā un jāparaksta to, jāpielīmē vai jāieskenē foto, jāsaņem fakultātes koordinatora parakstu. Tad jāsarunā tikšanos ar LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļas vadītāju, lai iesniegtu aizpildītu praktikanta pieteikuma formu un izrunātu ar gatavošanos Erasmus+ praksei saistītus jautājumus.   

Erasmus+ prakses mobilitātei nominētais studējošais nes personīgu atbildību par Erasmus+ programmas noteikumu ievērošanu.

Ja kādu iemeslu dēļ prakse ārvalstu uzņēmumā/iestādē nevar notikt, nominētā studējošā pienākums ir nekavējoties informēt par situāciju fakultātes starptautiskās sadarbības koordinatoru un LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļas vadītāju.

Erasmus+ praksei nominētam studējošajam ir nepieciešamas labas svešvalodu zināšanas.

Visiem Erasmus+ praktikantiem pirms prakses perioda un prakses perioda beigās ir jāveic obligātus svešvalodas prasmju novērtējumus (testus) tiešsaistē OLS sistēmā. Tas ir jādara tiem praktikantiem, kuriem mobilitātes galvenā darba valoda ir angļu, franču, vācu, itāļu spāņu vai holandiešu valoda. 

Tiešsaistes svešvalodas testu mērķis ir ļaut praktikantam pārliecināties par savu svešvalodas zināšanas līmeni pirms Erasmus+ prakses perioda, kā arī novērtēt, kādas izmaiņas ir notikušas pēc Erasmus+ prakses perioda.   

Pēc Erasmus+ kontraktu (finansējuma līgumu) parakstīšanas OLS sistēmā tiks ievadītas praktikantu E-pasta adreses. Uzreiz pēc tam praktikanti saņems automātiskus E-pastus no OLS sistēmas ar linku uz tiešsaistes svešvalodas testa izpildīšanu. Tiešsaistes svešvalodas testa veikšanai praktikantam būs atvēlēts zināms dienu skaits. Ja praktikants nebūs savlaicīgi izpildījis tiešsaistes svešvalodas testu, viņam būs liegta testa veikšana. Šādā gadījumā LU ir tiesības lemt par nominācijas atsaukšanu Erasmus+ praksei.   

Izpildot svešvalodas testu un ievadot OLS profilā savus datus, studējošajam vajag norādīt reālā studiju perioda pilnus mēnešus, neapaļojot tos uz augšu. Citādi automātisko E-pastu par otro svešvalodas testa izpildīšanu var saņemt novēloti.

LU varēs piedāvāt studējošajiem apgūt tiešsaistes svešvalodas kursus OLS sistēmā, izmantojot valodas apguves kursu licenci. Studējošais var pieteikties tiešsaistes kursiem tikai tajā pamata svešvalodā, kādā notiek studijas ārvalstu augstskolā (angļu, franču, vācu, itāļu, spāņu vai holandiešu). Tiešsaistes valodu kursi notiek Erasmus+ studiju laikā un ir pielāgoti studējošā semestra ilgumam. 

Erasmus+ programmas finansiālajos noteikumos tiek uzsvērts, ka Erasmus+ stipendija nav domāta pilnīgi visu studējošā uzturēšanās izdevumu segšanai prakses perioda ārvalstīs. Tā tiek uzskatīta par papildus finansējumu praktikanta parastajiem ikmēneša tēriņiem savā zemē. Tādēļ katram Erasmus+ praktikantam nepieciešamības gadījumā jau laikus vajag parūpēties par personīgā līdzfinansējuma nodrošināšanu prakses periodam ārzemēs.

LU Erasmus+ praktikanta ikmēneša stipendijas apjoms tiek noteikts, ņemot vērā Eiropas Komisijas fiksētas maksimālās Erasmus+ stipendijas likmes un piešķirto Latvijas Republikas līdzfinansējuma apjomu.

Katra LU fakultāte (struktūrvienība) piešķir tiesības saņemt Erasmus+ stipendiju saviem studējošajiem konkursa kārtībā. Stipendija tiek piešķirta pamatā 2-4 mēnešu prakses periodam ārvalstu uzņēmumā/organizācijā un tā tiek pārskaitīta praktikantam uz bankas kontu saskaņā ar apstiprinātu izmaksas kārtību

 

Pirmais EK un LR stipendiju avansa maksājums, kas sastāda 90% no piešķirtās stipendijas summas, tiek pārskaitīts uz studējošā kontu 30 kalendāra dienu laikā pēc Erasmus+ kontraktu (finansējuma līgumu) parakstīšanas.

Otrais EK un LR stipendijas avansa maksājums 10% apmērā tiek pārskaitīts uz studējošā kontu 45 kalendāra dienu laikā pēc Erasmus+ studējošā individuālās atskaites iesniegšanas tiešsaistē un visu atskaišu dokumentu iesniegšanas LU StSD Mobilitātes nodaļā.

Ir ļoti svarīgi zināt, ka Erasmus+ prakses perioda laikā ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā studējošais nav tiesīgs saņemt nekādu papildu finansējumu citu Eiropas Savienības programmu vai starptautisko sadarbības līgumu ietvaros.

Uz Erasmus+ prakses mobilitātes periodu tiek saglabātas valsts stipendijas (budžeta studentiem), LU mecenātu stipendijas studijām LU un aizdevumu maksājumi (studiju un studējošo kredīti) izbraucošajiem studentiem.

Galvenais Erasmus+ praksei nominētā studējošā uzdevums ir savlaicīgi atrast organizāciju vai uzņēmumu kādā no programmas dalībvalstī, kas piekrīt uzņemt praksei. Vajag mēģināt aprunāties ar fakultātes pasniedzējiem, varbūt kāds varēs ieteikt šādu uzņēmumu vai organizāciju. Pastāv arī dažādi E-resursi prakšu vietu meklēšanai.

Kad piemērota prakses vieta ir izvēlēta, tad praktikantam jāuzraksta uz šo organizāciju vai iestādi, izskaidrojot savas prakses uzdevumus un lūdzot paziņot, vai iestāde var uzņemt viņu praksei. Ja ir saņemta pozitīva atbilde, tad praktikantam vispirms ir jāsaskaņo konkrētus prakses perioda sākuma un beigu datumus.

Pēc prakses perioda datumu saskaņošanas praktikantam vajag sagatavot Prakses līguma (Learning Agreement for Traineeships) pamatdaļu. To noteikti vajag darīt kopā ar LU studiju programmas direktoru, kurš veiks prakses rezultātu atzīšanu LU un piešķirs par prakses rezultātiem kredītpunktus. Prakses līguma sagatavošanai drīkst izmantot tikai Erasmus+ programmas veidlapu, kuru drīkst aizpildīt tikai datorā.

Aizpildītu Prakses līguma pamatdaļu vajadzēs pārsūtīt saskaņošanai prakses koordinatoram no ārvalstu uzņēmuma vai organizācijas.

Pēc prakses uzdevumu un mērķu saskaņošanas praktikantam vajadzēs izdrukāt Prakses līguma pamatdaļu, parakstīt to un saņemt LU studiju programmas direktora parakstu. Parakstītu no LU puses Prakses līguma pamatdaļu jānosūta ieskenētā veidā (PDF formātā) pa E-pastu prakses vadītājam no ārvalstu iestādes vai organizācijas ar lūgumu to izdrukāt, parakstīt un elektroniski atsūtīt atpakaļ studējošajam ieskenētā veidā (PDF formātā).

Prakses līgumam jābūt pilnībā sagatavotam un parakstītam no visām pusēmPIRMS studējošā izbraukšanas uz praksi. Parakstīts Prakses līgums ir oficiālais Erasmus+ praktikanta dokuments.

Vienlaikus ar Prakses līguma noformēšanu Erasmus+ prakses mobilitātes dalībniekam pašam vajag meklēt dzīves vietu tajā pilsētā, kur notiks prakse. Mēdz būt gadījumi, kad ārvalstu prakses iestāde vai organizācija palīdz atrast praktikantam dzīves vietu, bet tas nav iestādes pienākums. 
Mēdz būt arī atsevišķi gadījumi, kad ārvalstu prakses iestāde finansiāli atbalsta Erasmus+ praktikantu, maksājot viņam par darbu algu vai sedzot dažus viņa uzturēšanās izdevumus (transports, dzīves vieta utml.). Bet tas nav uzņemošās iestādes pienākums.

Pirms izbraukšanas uz ārzemēm katram Erasmus+ prakses mobilitātes dalībniekam jāparaksta Erasmus+ kontraktus (finansējuma līgumus) par Erasmus+ praktikanta statusa iegūšanu un Erasmus+ stipendijas piešķiršanu no EK un LR finansējuma.

Lai sagatavotu Erasmus+ kontraktu praktikantam vajag savlaicīgi elektroniski atsūtīt LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļas vadītājai pilnībā sagatavotu Erasmus+ Prakses līgumu ar visu pušu parakstiem ieskenētā veidā (PDF), kā arī savus bankas rekvizītus Erasmus+ stipendijas pārskaitīšanai.
 

Pirms izbraukšanas uz Erasmus+ praksi ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā praktikantam obligāti jāaizpilda veidlapu „Iesniegums dekānam par reģistrāciju studijām/praksei ārvalstīs”, jāsaņem uz tā sava LU studiju programmas direktora parakstu un dekāna rezolūciju. Pilnībā noformētu Iesniegumu praktikantam jānodod savas studiju programmas metodiķim fakultātē. Uz šī iesnieguma pamata metodiķis gatavos LUIS sistēmā reģistrācijas norādījumu par prakses periodu ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā.

Doktoranti iesniedz pilnīgi noformētu Iesniegumu ar viesiem parakstiem LU Studentu servisa Doktorantūras daļā (Raiņa bulv. 19, 243.kab.)

Kā visiem LU studējošajiem, Erasmus+ prakses mobilitātes dalībniekam obligāti jābūt reģistrētam studijām LU, t.i. viņam nedrīkst būt noformēts studiju pārtraukums. Praktikantam obligāti jāreģistrējas studijām LU parastajā kārtībā, ko pirms katra semestra sākuma var veikt LUIS sistēmā reģistrācijas nedēļas laikā.

Visiem Erasmus+ praktikantiem uz visu prakses periodu obligāti jābūt noformētam sekojošām apdrošināšanas polisēm:

 • Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK), kas ir derīga 3 gadus. EVAK karti var bez maksas saņemt Veselības norēķinu centrā (Cēsu iela 31, 3.korp., 6.ieeja), ierodoties tur personīgi un ņemot līdzi pasi. Uz vietas vajadzēs aizpildīt pieteikuma anketu, un pēc dažām minūtēm var saņemt EVAK karti.
 • Veselības apdrošināšanas polise, kas iekļauj apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
 • Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Praktikantam pašam vajag pieņemt lēmumu par to, vai iegādāties apdrošināšanas polises ārvalstīs vai arī kādā no Latvijas apdrošināšanas firmām.

Erasmus prakses mobilitātes dalībniekam obligāti  jāpaziņo par prakses uzsākšanu ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā, atsūtot E-pastu LU Studenta servisa Mobilitātes nodaļas vadītājai.  

Praktikants ir personīgi atbildīgs par Erasmus+ programmas noteikumu ievērošanu prakses periodā ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā.

Erasmus praktikantam jāpavada ārvalstu uzņēmumā vai iestādē pilnu nolīgto prakses laiku.Atgriešanās pirms norādītā prakses perioda beigu datuma ir saistīta ar Erasmus+ stipendijas daļas atmaksu.

Ja prakses perioda gaitā tiek konstatēts, ka visus prakses uzdevumus ir iespējams veikt priekšlaicīgi, un Erasmus+ praktikants vēlas atgriezties Latvijā vēl pirms kontraktā norādītā prakses perioda beigu datuma, viņam obligāti savlaicīgi jāinformē par saviem plāniem LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļas vadītāju. Ja praktikantam ir noformēts minimālais prakses periods (2 mēneši), šī perioda saīsināšana nav iespējama.  

Visus jautājumus, saistītus ar Erasmus+ prakses perioda pagarināšanu, kā arī izmaiņām prakses uzdevumos, izpildē un rezultātos, praktikantam vajag risināt ar LU studiju programmas direktoru, kā arī ar ārvalstu uzņēmumā vai organizācijas prakses koordinatoru.  

Erasmus+ praktikantam viņa kontraktā noteiktajā termiņā jāatsūta pa E-pastu LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļas vadītājai Starpatskaiti (PDF formātā) par prakses gaitām ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā.

Erasmus+ prakses perioda beigās vai pēc tā praktikanti saņems automātiskus E-pastus no OLS sistēmas ar linku uz otrā tiešsaistes svešvalodas testa izpildīšanu. Tiešsaistes valodu testa veikšanai praktikantam būs atvēlēts zināms laika periods. Ja praktikants nebūs savlaicīgi izpildījis to, viņam būs liegta testa veikšana.

30 kalendāra dienu laikā pēc Erasmus+ prakses perioda beigām un EK datu bāzes Mobility Tool automātiskā E-pasta saņemšanas praktikantam jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistē individuālā atskaite (EU Survey) par Erasmus+ praksi.

30 kalendāra dienu laikā pēc Erasmus+ prakses perioda beigām praktikantam personīgi jāiesniedz LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļā sekojošus Gala atskaites dokumentus papīra formā: 

 • Aizpildīta LU atskaites forma;
 • Prakses līguma (Learning Agreement for Traineeships) un tā grozījumu kopija;
 • Ārvalstu uzņēmumā/organizācijas parakstītā Erasmus+ Prakses sertifikāta kopija ar prakses perioda sākuma un beigu datumiem un praktikanta darba vērtējumu.

Visos Erasmus+ Gala atskaites dokumentos jābūt ierakstītiem tiem pašiem prakses perioda sākuma un beigu datumiem, kādi ir norādīti Erasmus+  kontraktā (finansējuma līgumā).

Erasmus+ Gala atskaites dokumentus praktikantam jāiesniedz LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļas pieņemšanas laikos.

Gadījumā, ja arī pēc Erasmus+ prakses perioda beigām praktikants personīgu iemeslu dēļ plāno ilgāk uzturēties ārvalstīs, viņam individuāli jāsaskaņo ar LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļas vadītāju Gala atskaites dokumentu iesniegšanas kārtību. 

Tikai pēc pilnīgi visu Erasmus+ atskaites saistību izpildes LU var pārskaitīt praktikantam Erasmus+ stipendijas otro avansu.

Gadījumā, ja praktikants nav savlaicīgi aizpildījis un tiešsaistē iesniedzis individuālo atskaiti, kā arī nav veicis svešvalodu prasmju novērtējumu tiešsaistē un nav iesniedzis LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļā Gala atskaites dokumentus, LU patur tiesības pieprasīt praktikantam izmaksātā mobilitātes finansējuma daļēju vai pilnu atmaksu.     

Atskaites dokumenti Erasmus+ prakses rezultātu atzīšanai tiek iesniegti LU studiju programmas direktoram. 

Praktikantam vajag savlaicīgi (vēl pirms izbraukšanas uz praksi) iegūt informāciju pie LU studiju programmas direktora par Prakses saturiskās atskaites veidiem atbilstoši fakultātes prasībām.