Lai neapstātos pie sasniegtā un turpinātu uzlabot studiju kvalitāti, aicinām studentus iesaistīties un izteikt savu viedokli:

1. „Semestrvidus” aptaujās

Šo aptauju uzdevums ir uzzināt studentu viedokli par kursu, kā tas ir vadīts līdz šim brīdim, ar mērķi iniciēt iespējamas izmaiņas atlikušā semestra laikā.
„Semestrvidus” izvērtēšana notiek semestra ceturtajā-piektajā nedēļā. Docētāji tiekas ar studentu pārstāvjiem, pēc tam docētāji uzraksta īsu tikšanās kopsavilkumu, fokusējoties uz norunātām izmaiņām atlikušajā semestra laikā un dara to zināmu studentiem. Docētāja pienākums ir sekot, lai norunātās izmaiņas tiktu īstenotas.

2. Kursa noslēguma aptaujās

Aptaujas ir obligātas, lai iegūtu visu studentu viedokli par īstenoto studiju kursu. Jo kvalitatīvāk tās tiek aizpildītas, jo vienkāršāk ir identificēt to, kas studentiem traucē apgūt studiju kursā iecerēto, un meklēt risinājumus.

3. Programmas noslēguma aptaujā

Programmas noslēguma aptaujas anketas LUIS aizpildīšana ir obligāta, lai noskaidrotu visu studentu viedokli par apgūto studiju programmu. Analīzē konstatētie defekti un priekšlikumi tiek ierakstīti Uzlabojumu priekšlikumu reģistrā.

4. Kursu vecāko un fakultātes studentu pašpārvaldes iesniegumā

Vēl viena forma, kā paziņot par kādu problēmu vai izteikt priekšlikumus ir iespēja kursu vecākajam vai studentu pašpārvaldei uzrakstīt iesniegumu dekānam. Iesniegumos minētie defekti un priekšlikumi tiek ierakstīti Uzlabojumu priekšlikumu reģistrā.