Izcilības studijas

Apstiprinājusi Datorikas fakultātes
Dome 12.12.2011.g.
Protokols nr. 17


Nolikums par izcilības studijām Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē

V 1.0 – 12.12.2011

1.    Vispārīgie principi
Izcilības studijas fakultāte piedāvā tiem bakalaura un maģistra studijās studējošiem, kuri vēlas un spēj konkrētai studiju programmai atvēlētā laikā apgūt vairāk zināšanu un prasmju, nekā programmā paredzēts. Izcilības studijas tiek saprastas kā īpašs, individuāli izvēlēts studiju ceļš esošo studiju programmu ietvaros.
Izcilības studiju galvenā mērķa sasniegšana tiek panākta:

 1. Ar padziļinātu kursu satura mācīšanu, kas var tikt īstenota dažādi - pēc pasniedzēja ieskatiem. Prasības paaugstinātas grūtības kursu saturam un prasības augstu vērtējumu saņemšanai nosaka priekšmeta pasniedzējs, un tas tiek atspoguļots konkrētā kursa aprakstā.
 2. Ar iespēju spējīgākajiem studentiem paātrināti apgūt vienkāršākās tēmas, ietaupīto laiku veltot sarežģītāku tēmu apguvei.
 3. Ar līdzdalību specsemināros, pieļaujot to apmeklēšanu visu studiju laiku.
 4. Ar iesaistīšanu kopīgos zinātniskos vai inovatīvos projektos ar pasniedzējiem vai vadošiem datorikas speciālistiem.
 5. Ar sadarbību ar pasniedzējiem un datorikas ekspertiem (mentoriem), kas savas kompetences ietvaros piedāvā studentiem risināmās problēmas.

Izcilības studijas ietver:

 • padziļinātu studiju satura apguvi;
 • izcilības studenta jeb i-studenta statusu, kas dod noteiktas privilēģijas;
 • izcilības sertifikātu, ko, studiju programmu absolvējot, izsniedz fakultāte.


2.    Studiju saturs
Izcilības studijas veicina padziļinātu studiju satura apguvi, kas izpaužas:

 • prasībās studiju programmā iekļauta kursa izpildei izcilības līmenī (t.s. izcilības iespēja jeb i-iespēja, angliski – Honors Option); kurss uzskatāms par apgūtu izcilības līmenī, ja students izpildījis kursa aprakstā iekļautās prasības vērtējuma „10” (i-iespējas) saņemšanai;
 • prasībās apgūt īpaši izstrādātus paaugstinātas grūtības studiju kursus (t.s. izcilības kursus jeb i-kursus; angliski – Honors Subjects).

Izpildot prasības, kas kursa aprakstā noteiktas kursa apguvei izcilības līmenī, attiecīgie kredītpunkti tiek ieskaitīti izcilības sertifikāta iegūšanai.
Uz izcilības iespējas izmantošanu drīkst pieteikties jebkurš students neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav izcilības studenta statusā. Resursu nepietiekamības gadījumā izcilības studenta statusā esošiem ir priekšroka.
Izcilības kurss ir datorikas nozarei būtisks paaugstinātas grūtības kurss. Uz izcilības kursu drīkst pieteikties jebkurš students neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav izcilības studenta statusā. Resursu nepietiekamības gadījumā izcilības studenta statusā esošiem ir priekšroka.
Lai i-kursa kredītpunktus ieskaitītu izcilības sertifikāta iegūšanai, atzīmei jābūt vismaz „7”.

3.    Izcilības studenta statuss
Studenti uz izcilības studenta statusu pretendē brīvprātīgi, apstiprinot to ar atbilstošu iesniegumu programmas direktoram. Pēc programmas direktora priekšlikuma izcilības studenta statusu piešķir DF Dome uz vienu semestri.
Uz izcilības studenta statusu var pretendēt, sākot ar pamatstudiju otro semestri, attiecīgā studiju gada (kursa) augšējiem 5-20% studējošo, vērtējot pēc vidējās svērtās atzīmes, kas rēķināta kopš studiju sākuma.
Izcilības studenta statuss dod tiesības:

 • iekļaujoties LU noteiktajās prasībās par studiju apjomu un termiņiem un saskaņojot to ar studiju programmas direktoru, studēt pēc individuāla plāna;
 • bez maksas apgūt papildus līdz 20% no attiecīgās studiju programmas kredītpunktu apjoma;
 • savstarpēji vienojoties, izvēlēties sev mentoru no pasniedzēju vai datorikas ekspertu  vidus un saņemt viņu konsultācijas par studenta risināmiem jautājumiem;
 • saņemot programmas direktora piekrišanu un ņemot vērā Datorikas fakultātes Domes noteiktos kursu pielīdzināšanas ierobežojumus (piemēram, noslēguma darbs nav aizvietojams ar citiem kursiem), pielīdzināt programmā paredzētos kursus citiem, studenta interesēm atbilstošiem kursiem (ieskaitot citu augstskolu pasniegtos kursus);
 • pretendēt uz citām privilēģijām (piemēram, tiesības izmantot apmaksātu komandējumu uz konferenci, kuras programmā iekļauts studenta darbs).

4.    Izcilības sertifikāts
Students, absolvējot attiecīgo studiju programmu, saņem fakultātes rakstisku apliecinājumu par izcilības studijām. Izcilības sertifikātu piešķir Datorikas fakultātes Dome, izpildoties šādiem nosacījumiem:

 1. Ne mazāk kā 20% programmas apjoma, izņemot praksi un „C” daļas kursus, ir apgūts izcilības līmenī (i-iespēja vai i-kurss).
 2. Noslēguma darbs aizstāvēts vismaz uz „9”.
 3. Kopējā vidējā svērtā atzīme vismaz „8”.
 4. Veikts nozīmīgs profesionālu gatavību apliecinošs darbs (piemēram, publicēts zinātnisks raksts, izstrādāts netriviāls programmprodukts vai informācijas sistēma, gūti ievērojami panākumi profesionālos konkursos vai sacensībās, u.tml.), par ko atzinumu sniedzis studiju programmas direktors.

Šādu apliecinājumu var saņemt neatkarīgi no tā, vai students ir bijis izcilības studenta statusā.