Ikvienam studentam trešajā studiju gadā obligāti jāpiedalās kādā specseminārā semestra garumā.
Specseminārs ir īpašas nodarbības mazās grupās pasniedzēja vadībā. Grupa tiekas reizi nedēļā, parasti ceturtdienās no 16:30 līdz 18:00. Konkrēto nodarbību formu (lekcijas, praktiski darbi, rakstu atreferēšana, diskusijas u.tml.), saturu un atzīmju izlikšanas kārtību nosaka pasniedzējs. Par specsemināra pasniedzēju var būt arī speciālists no ražošanas.
Atšķirībā no izvēles kursa piedāvāšanas, kas prasa ievērojamu sagatavošanās laiku, specsemināra uzsākšana ir ļoti vienkārša – pasniedzējam jāierodas uz specsemināru prezentēšanas nodarbību un apmēram 5 minūtēs jāpastāsta par iecerēto specsemināru. Ja līdz septembra beigām uz konkrētu specsemināru pieteiksies vismaz 6 studenti, tas var turpināties līdz studiju gada beigām. Mēs iesakām sākt piedalīšanos studiju procesā tieši šādā formā. Ja specseminārs iegūst atsaucību, turpmākos gados to var pārveidot par izvēles kursu.

Datorikas fakultāte principiāli nelobē nevienu uzņēmumu, bet arī neierobežo neviena līdzdalību studiju procesā.
Ja kāda organizācija, iepazinusies ar pašreizējo studiju programmu, vēlas, lai studenti apgūtu vēl kādas citas zināšanas vai iemaņas, tā var iniciēt izvēles kursa iekļaušanu programmā.

Iekļaušanai nepieciešams:

a) uzrakstīt noteiktas formas (1-2 lpp.) kursa pieteikumu (anotāciju);
b) nodrošināt mācību literatūru;
c) vajadzības gadījumā nodrošināt programmatūras licences;
d) vajadzības gadījumā nodrošināt specializētu aparatūru;
e) piedāvāt savu kursa pasniedzēju, ko pieņems darbā Universitātē, vai arī nodrošināt resursus, lai kursa pasniegšanai varētu sagatavoties kāds no Datorikas fakultātes docētājiem.

Tomēr jāsaprot, ka izvēles kursu studenti var izvēlēties, bet var arī neizvēlēties. Tās pašas nelobēšanas politikas dēļ mēs atstājam attiecīgā uzņēmuma ziņā ieinteresēt studentus apgūt uzņēmuma iniciēto kursu.

Datorikas fakutlātes bakalaura studiju programma "Datorzinātnes" un 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Programmēšana un datortīklu administrēšana" paredz obligātu ražošanas praksi ārpus Universitātes otrā studiju gada pavasara semestrī. Ik gadu mūsu studneti dodas praksē uz apmēram 60 uzņēmumiem.

Prakses laikā studentiem nav nekādu nodarbību Universitātē, tomēr paralēli praksei studentiem jāizstrādā kvalifikācijas darbs. Formāli prakse un kvalifikācijas darbs nav saistīti, taču stipri paveicies būs tam studentam, kas praksē paveikto varēs noformēt arī kā kvalifikācijas darbu. Pēc studenta izvēles, prakse var būt saistīta vai nu ar programmēšanu, vai ar datortīklu administrēšanu.

Datorikas fakultāte slēdz trīspusējus līgumus ar studentu un prakses organizāciju. Līgums neparedz nekādus finanšu norēķinus. Ja prakses organizācija vēlas, tai nav liegts pieņemt studentu darbā, taču tas ir tikai šīs organizācijas un studenta jautājums. Mēs akceptējam tikai tādas prakses organizācijas, kuras spēj nozīmēt par prakses vadītāju kvalificētu speciālistu.

Ražošanas prakse ir lieliska iespēja piesaistīt jaunus darbiniekus un darīt to savlaicīgi.

Praktiski visiem Datorikas fakultātes studentiem, kas savlaicīgi kārto eksāmenus, ir iespēja studēt valsts finansētās (t.s. budžeta) studiju vietās, tādējādi par studijām viņiem nav jāmaksā. Diemžēl atbalsts studentu ikdienas iztikai ir tāls no vēlamā –stipendiju 99,60 EUR apmērā valsts piešķir tikai apmēram vienam no desmit studnetiem. Ja vēlaties piešķirt stipendijas studentiem, sazinieties ar nodibinājumu „Latvijas Universitātes fonds”.

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka kvalifikācijas darbu komisijā jābūt vismaz 50% darba devēju pārstāvju un arī komisijas priekšsēdētājam jābūt no darba devējiem.
Kvalifikācijas darbus izstrādā saskaņā IKT nozares Profesionālās izglītības padomes apstiprinātām prasībām un komisijas uzdevums ir pārliecināties, vai prasības izpildītasun cik labi izpildītas.
Tā kā komisijai jānoklausās turpat vai 100 studentu prezentācijas, parasti tā strādā paralēlās apakškomisijās. Kopumā nepieciešami ap 20 komisijas locekļi, kuriem nedēļas laikā maija beigās-jūnija sākumā intensīvi jāstrādā.
Ikvienam komisijas loceklim padziļināti jāiepazīstas ar apmēram 5 kvalifikācijas darbiem un jāsniedz recenzija.
Komisija sēdes notur pēcpusdienās, lai mazāk kavētu komisijas locekļu ražošanas darbu.

Datorzinātņu studiju programmu padome ir tā institūcija, kas lemj par studiju programmas saturu. Padomē ir pasniedzēju, studentu un darba devēju pārstāvji.

Ļoti vēlams, ka studenti, kas atrodas ražošanas praksē vai paralēli studijām strādā kādā IT organizācijā, arī attiecīgo noslēguma darbu – kvalifikācijas darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu – izstrādā šīs IT organizācijas kvalificēta speciālista vadībā. Šī nav obligāta prasība, taču tā studentam tiek dota iespēja vismaz daļu no ražošanas darbā paveiktā noformēt kā noslēguma darbu, ietaupīt laiku un sasniegt labāku rezultātu.

IT organizācijas dažkārt saduras ar problēmām, kas resursu, īpaši –laika trūkuma dēļ nav atrisināmas, bet nerisinātas traucē ražošanas procesu. Šādos vai līdzīgos gadījumos ir lietderīgi apvienotiem spēkiem, iesaistot docētājus, maģistrantūras vai doktorantūras studentus un ražošanas speciālistus, pacensties problēmu atrisināt. Īpaši efektīva šāda sadarbība mēdz būt doktorantūras līmenī.

Latvijas Universitāte piedāvā apgūt dažādus studiju kursus Klausītāja statusā. Pec kursa noklausīšanās un pārbaudīju nokārtošanas Klausītājs var saņemt oficiālu izziņu par noklausīto studiju kursu.

Datorikas fakultāte Klausītājiem piedāvā apgūt Lielo datu analītiķa moduļa kursus!

Ik gadu fakutlātē notiek dažādi ārpusstudiju pasākumi un aktivitātes, ko organizē Studentu pašpārvalde ar dažādu uzņēmumu atbalstu.