Pēc pārtraukuma

Pārtrauktas studijas Latvijas Universitātē (LU) ir iespējams atsākt un pabeigt izglītošanos noteiktā izglītības pakāpē. To var izdarīt tikai programmā, kura konkrētā brīdī tiek īstenota. Ja studiju programmā ir notikušas saturiskas izmaiņas (jauni kursi, mainījies kredītpunktu apjoms), studiju programmas direktors salīdzina izpildīto programmas daļu ar spēkā esošo programmu un pieņem lēmumu, kurus no iepriekšējā studiju periodā apgūtajiem studiju kursiem var atzīt aktuālajā programmā. Kursu atzīšanas procesa rezultātā programmas direktors nosaka studiju semestri, ar kuru iespējams atsākt studijas.

Uzsākot studijas citā programmā, iepriekš apgūtu studiju kursu atzīšanai var iesniegt sekmju izrakstu, kuru var saņemt Studentu servisā, Raiņa bulvārī 19, 125. telpā, vai LU Arhīvā, Raiņa bulvārī 19, 25. telpā. Ja apgūtie studiju kursi atbilst konkrētās programmas rezultātiem, tie tiek atzīti un iekļauti programmas plāna izpildē.

Papildu informācija un dokumentu iesniegšana: fakultātēs pie studiju programmu lietvežiem un/vai metodiķiem.

Pieteikšanās termiņi: fakultātē līdz reģistrācijas nedēļas pēdējai darba dienai, saskaņā ar Akadēmisko kalendāru.

Tie, kas vēlas iegūt augstāko izglītību, bet nav pārliecināti, vai iepriekš iesāktās studijas ir īstās, LU Karjeras centrs  piedāvā bezmaksas karjeras konsultācijas. Iepriekš piesakot konsultāciju elektroniski karjera@lu.lv vai telefoniski 67034410.

Saistītie dokumenti:

Studiju pārtraukšanas kārtība Latvijas Universitātē  

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos Latvijas Universitātē

Uzsākt studijas vēlākos posmos LU var personas, kuras iepriekš studējušas vai studē Latvijas vai ārvalstu augstskolā un iepriekšējais studiju periods nav mazāks par 2 semestriem, vai ir apgūta programmas daļa 40 kredītpunktu apjomā. Informācija par LU īstenotajām studiju programmām pieejama LU portālā www.gribustudet.lv.  

Piesakoties studijām, jāaizpilda pieteikums un kopā ar iepriekšējās augstskolas izsniegtu Akadēmisko izziņu (Transcript) jāiesniedz fakultātē. Studiju programmas direktors izvērtē iepriekš apgūtos studiju kursus un norāda, kurus studiju kursus no iepriekš apgūtajiem var ieskaitīt un kuros kārtojami papildu pārbaudījumi. Studiju kursus atzīst, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā studiju kursā ir lielāks. Papildus kārtojamo studiju kursu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktus. Papildu studiju kursu apgūšana vai pārbaudījumu kārtošana ir maksas pakalpojums.

Studentiem no citas augstskolas vai koledžas, uzsākot studijas LU vēlākos studiju posmos, budžeta finansējums studijām netiek saglabāts.

Saistītie dokumenti:

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos ( Ministru kabineta noteikumi Nr.932)

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos Latvijas Universitātē  

Pārtrauktas studijas atsākot, var veikt iepriekšējā izglītībā un/vai profesionālā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu. Iesniedzot pieteikumu, jāpievieno dokumenti, kas apliecina sasniegtos studiju rezultātus – sertifikātus, darba devēja apliecinājumus, rekomendācijas, projektu rezultātus, amata aprakstus u. c..

Profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus var atzīt tikai:

  • tajā attiecīgās studiju programmas daļā, kuru veido prakse, turklāt šiem studiju rezultātiem jābūt sasniegtiem tajā profesionālās darbības jomā, kura atbilst studiju programmas izglītības tematiskajai jomai;
  • tajā studiju programmas studiju kursā vai modulī, kurā iegūst praktiskas zināšanas, prasmes un kompetenci.

Iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus var atzīt, ja tie atbilst augstākās izglītības pakāpei un ir sasniegti:

  • profesionālās tālākizglītības programmā, kuras apguve dod iespēju iegūt ceturto vai piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni;
  • atsevišķā studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī, kuru persona ir apguvusi kā klausītājs;
  • studiju programmas daļā;
  • citos ārpus formālās izglītības iegūtos veidos, izņemot studiju programmas, kuras atbilst reglamentētajām profesijām.

(izraksts no MK noteikumiem nr. 36)

Lēmumu par atzīšanu komisija pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Pozitīva lēmuma rezultātā studējošajam samazinās studiju slodze, kā arī dekāns var izskatīt iespēju samazināt studiju maksu, ņemot vērā apgūstamo studiju kursu kredītpunktu apjomu konkrētajā semestrī.

Pieteikšanās termiņi: LU studentiem fakultātē, citām personām Studentu servisā no katra gada 1. septembra līdz nākamā gada 31.maijam.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: LU studentiem – pie studiju programmas lietveža, pārējiem interesentiem – Studentu servisā, Raiņa bulvāris 19, 125. telpa.  

Maksas pakalpojums

Saistītie dokumenti:

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi (Ministru kabineta noteikumi Nr.36)