Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Līgumu slēgšana pamatstudijās

13.07.2018.

Lai reģistrētos studijām bakalaura programmā "Datorzinātnes" un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Programmēšana un datortīklu administrēšana" un parakstītu studiju līgumu, ir jāierodas Datorikas fakultātē (Raiņa bulvārī 19, 3.stāvā, 345. telpā). Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā, reģistrācijas ir no 16. līdz 17. jūlijam, bet pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā - no 18. līdz 20. jūlijam. Līdzi jāņem dokumenti un to kopijas!

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā (konkursa rezultātā apstiprināta studiju vieta pieteikuma 1. prioritātē), reģistrācija un līguma slēgšana notiek no 16. līdz 17. jūlijam.

Datorikas fakultātē: Raiņa bulvārī 19 (LU galvenā māja), 3. stāvā, 345. telpā

16.07.  9.30-13.30 un 14.30-18.30
17.07.  9.30-14.00

Pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā, reģistrācija un līguma slēgšana notiek no 18. līdz 20. jūlijam.

Datorikas fakultātē: Raiņa bulvārī 19 (LU galvenā māja), 3. stāvā, 345. telpā

18.07.  14.00-18.00
19.07.  9.30-12.00
20.07.  9.30 - 10.30

Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Neierodoties uz reģistrāciju noteiktajā laikā, pretendents zaudē tiesības reģistrēties studijām.

Reģistrējoties pamatstudijām, pretendentam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāaizpilda reģistrācijas veidlapa, jāparaksta studiju līgums un jāiesniedz:

  1. personu apliecinoša dokumenta kopija, kurā skaidri salasāms vārds, uzvārds un personas kods;
  2. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
  3. oficiāli apstiprināta izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojuma latviešu vai angļu valodā kopijas, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
  4. Akadēmiskās informācijas centra izziņas par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs;
  5. dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi u.tml.);
  6. centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;
  7. citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas prasībām un kritērijiem pamatstudiju programmās 2018./2019. akadēmiskajā gadā