Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
ERASMUS+ PRAKSES MOBILITĀTE
Pēdējās izmaiņas veiktas:
05.09.2017
<<< PIETEIKUMA FORMA >>>
 
Erasmus+ prakses mobilitātes mērķi un nosacījumi

Erasmus+ prakses mobilitāte dod iespēju studējošajiem veikt praksi ārvalstu uzņēmumos/iestādēs kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstī. Erasmus+ prakses mērķis ir palīdzēt studējošajiem piemēroties ES darba tirgus prasībām; sniegt iespēju attīstīt studējošo īpašas prasmes, ieskaitot valodas prasmes, un uzlabot sapratni par ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu; veicināt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību.

Erasmus+ prakses perioda rezultātiem jābūt pilnībā atzītiem LU. Par Erasmus+ prakses periodu studējošajam obligāti ir jāsaņem LU kredītpunktus

Erasmus+ prakses mobilitātē var piedalīties visu līmeņu studējošie (bakalauri, maģistri, doktoranti), kuri ir reģistrēti studijām LU un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. Prioritāte ir tiem studējošajiem, kuru LU studiju programmā ir paredzēta prakse.

Ja studējošajam LU programmā nav paredzēta prakse, bet viņš tomēr vēlas piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē, tad viņam vēl pirms pieteikties praksei pie fakultātes koordinatora ir jāvienojas ar savu LU studiju programmas direktoru par to, kādā veidā viņam būs jāiesniedz saturisko atskaiti par praksi, kā Erasmus+ prakses rezultāti tiks atzīti LU, cik kredītpunktus varēs piešķirt par praksi un ka šī prakse būs atspoguļota studējošā Atzīmju izrakstā un Diploma pielikumā.

Doktoranti var piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē, ja tās mērķis ir promocijas darba sagatavošana un ar to saistītie pētījumi.

Minimālais Erasmus+ prakses mobilitātes periods ir pilni 2 mēneši.

Studējošajiem ir iespēja piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē dažas reizes ar nosacījumu, ka kopējais Erasmus+ periods (studijas + prakse) katrā no studiju līmeņiem nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus.

Erasmus+ praksi var veikt ārvalstu uzņēmumos, apmācības vai pētniecības centros un citās organizācijās, izņemot ES institūcijas un iestādes; organizācijas, kas administrē ES programmas.

 

Pieteikšanās dalībai Erasmus+ prakses mobilitātē

Pieteikšanās dalībai Erasmus+ mobilitātē praksei un kandidātu sarakstu apstiprināšana notiek fakultātēs. Pieteikšanās procedūru organizē fakultāšu starptautiskās sadarbības koordinatori. Kandidātu pieteikumus izskata un nominēto mobilitātes praktikantu sarakstu apstiprina fakultātē izveidotā komisija. Apstiprinātais fakultātes Erasmus+ prakses mobilitātes dalībnieku saraksts tiek nosūtīts LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļas vadītājai, kura palīdz kārtot nepieciešamas formalitātes.

Lai piedalītos Erasmus+ prakses mobilitātē, studējošajam jāatbilst sekojošajiem kandidātu atlases pamata kritērijiem:

  • studējošais ir reģistrēts studijām LU studiju programmā, t.i. viņam nav noformēts studiju pārtraukums;
  • studējošajam nav akadēmisko vai studiju maksas parādu;
  • studējošais var apliecināt labas svešvalodu zināšanas.

Fakultātes var noteikt papildus atlases kritērijus pēc saviem ieskatiem. Informāciju par atlases kritērijiem un konkursa norises laiku varat iegūt pie attiecīgas fakultātes starptautiskā koordinatora.

Pirms pieteikties dalībai Erasmus+ prakses mobilitātei studējošajam pašam ir nepieciešams atrast iestādi vai organizāciju kādā no Erasmus+ dalībvalstīm, kas piekrīt uzņemt viņu praksei un nodrošināt tādu darbu veikšanu, kas atbilst tiem pašiem uzdevumiem un mērķiem, kādi ir paredzēti praksei LU programmā.

Katram nominētam kandidātam Erasmus+ praksei jāaizpilda datorā LU pieteikuma forma, jāizdrukā un jāparaksta to, jāpielīmē vai jāieskenē foto, jāsaņem fakultātes koordinatora parakstu. Tad jāsarunā tikšanos ar LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļas vadītāju, lai iesniegtu aizpildītu praktikanta pieteikuma formu un izrunātu ar gatavošanos Erasmus+ praksei saistītus jautājumus.   

Erasmus+ prakses mobilitātei nominētais studējošais nes personīgu atbildību par Erasmus+ programmas noteikumu ievērošanu.

Ja kādu iemeslu dēļ prakse ārvalstu uzņēmumā/iestādē nevar notikt, nominētā studējošā pienākums ir nekavējoties informēt par situāciju fakultātes starptautiskās sadarbības koordinatoru un LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļas vadītāju.

Erasmus+ praksei nominētam studējošajam ir nepieciešamas labas svešvalodu zināšanas.

 

Tiešsaistes valodas atbalsts   

Visiem Erasmus+ praktikantiem pirms prakses perioda un prakses perioda beigās ir jāveic obligātus svešvalodas prasmju novērtējumus (testus) tiešsaistē OLS sistēmā. Tas ir jādara tiem praktikantiem, kuriem mobilitātes galvenā darba valoda ir angļu, franču, vācu, itāļu spāņu vai holandiešu valoda. 

Tiešsaistes svešvalodas testu mērķis ir ļaut praktikantam pārliecināties par savu svešvalodas zināšanas līmeni pirms Erasmus+ prakses perioda, kā arī novērtēt, kādas izmaiņas ir notikušas pēc Erasmus+ prakses perioda.   

Pēc Erasmus+ kontraktu (finansējuma līgumu) parakstīšanas OLS sistēmā tiks ievadītas praktikantu E-pasta adreses. Uzreiz pēc tam praktikanti saņems automātiskus E-pastus no OLS sistēmas ar linku uz tiešsaistes svešvalodas testa izpildīšanu. Tiešsaistes svešvalodas testa veikšanai praktikantam būs atvēlēts zināms dienu skaits. Ja praktikants nebūs savlaicīgi izpildījis tiešsaistes svešvalodas testu, viņam būs liegta testa veikšana. Šādā gadījumā LU ir tiesības lemt par nominācijas atsaukšanu Erasmus+ praksei.   

Izpildot svešvalodas testu un ievadot OLS profilā savus datus, studējošajam vajag norādīt reālā studiju perioda pilnus mēnešus, neapaļojot tos uz augšu. Citādi automātisko E-pastu par otro svešvalodas testa izpildīšanu var saņemt novēloti.

LU varēs piedāvāt studējošajiem apgūt tiešsaistes svešvalodas kursus OLS sistēmā, izmantojot valodas apguves kursu licenci. Studējošais var pieteikties tiešsaistes kursiem tikai tajā pamata svešvalodā, kādā notiek studijas ārvalstu augstskolā (angļu, franču, vācu, itāļu, spāņu vai holandiešu). Tiešsaistes valodu kursi notiek Erasmus+ studiju laikā un ir pielāgoti studējošā semestra ilgumam. 

 

Erasmus+ prakses mobilitātes finansiālie nosacījumi

Erasmus+ programmas finansiālajos noteikumos tiek uzsvērts, ka Erasmus+ stipendija nav domāta pilnīgi visu studējošā uzturēšanās izdevumu segšanai prakses perioda ārvalstīs. Tā tiek uzskatīta par papildus finansējumu praktikanta parastajiem ikmēneša tēriņiem savā zemē. Tādēļ katram Erasmus+ praktikantam nepieciešamības gadījumā jau laikus vajag parūpēties par personīgā līdzfinansējuma nodrošināšanu prakses periodam ārzemēs.

LU Erasmus+ praktikanta ikmēneša stipendijas apjoms tiek noteikts, ņemot vērā Eiropas Komisijas fiksētas maksimālās Erasmus+ stipendijas likmes un piešķirto Latvijas Republikas līdzfinansējuma apjomu.

Katra LU fakultāte (struktūrvienība) piešķir tiesības saņemt Erasmus+ stipendiju saviem studējošajiem konkursa kārtībā. Stipendija tiek piešķirta pamatā 2-4 mēnešu prakses periodam ārvalstu uzņēmumā/organizācijā un tā tiek pārskaitīta praktikantam uz bankas kontu saskaņā ar apstiprinātu izmaksas kārtību

 

Pirmais EK un LR stipendiju avansa maksājums, kas sastāda 90% no piešķirtās stipendijas summas, tiek pārskaitīts uz studējošā kontu 30 kalendāra dienu laikā pēc Erasmus+ kontraktu (finansējuma līgumu) parakstīšanas.

Otrais EK un LR stipendijas avansa maksājums 10% apmērā tiek pārskaitīts uz studējošā kontu 45 kalendāra dienu laikā pēc Erasmus+ studējošā individuālās atskaites iesniegšanas tiešsaistē un visu atskaišu dokumentu iesniegšanas LU StSD Mobilitātes nodaļā.

Ir ļoti svarīgi zināt, ka Erasmus+ prakses perioda laikā ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā studējošais nav tiesīgs saņemt nekādu papildu finansējumu citu Eiropas Savienības programmu vai starptautisko sadarbības līgumu ietvaros.

Uz Erasmus+ prakses mobilitātes periodu tiek saglabātas valsts stipendijas (budžeta studentiem), LU mecenātu stipendijas studijām LU un aizdevumu maksājumi (studiju un studējošo kredīti) izbraucošajiem studentiem.

 

Erasmus+ prakses mobilitātes sagatavošanas darbi

Galvenais Erasmus+ praksei nominētā studējošā uzdevums ir savlaicīgi atrast organizāciju vai uzņēmumu kādā no programmas dalībvalstī, kas piekrīt uzņemt praksei. Vajag mēģināt aprunāties ar fakultātes pasniedzējiem, varbūt kāds varēs ieteikt šādu uzņēmumu vai organizāciju. Pastāv arī dažādi E-resursi prakšu vietu meklēšanai.

Kad piemērota prakses vieta ir izvēlēta, tad praktikantam jāuzraksta uz šo organizāciju vai iestādi, izskaidrojot savas prakses uzdevumus un lūdzot paziņot, vai iestāde var uzņemt viņu praksei. Ja ir saņemta pozitīva atbilde, tad praktikantam vispirms ir jāsaskaņo konkrētus prakses perioda sākuma un beigu datumus.

Pēc prakses perioda datumu saskaņošanas praktikantam vajag sagatavot Prakses līguma (Learning Agreement for Traineeships) pamatdaļu. To noteikti vajag darīt kopā ar LU studiju programmas direktoru, kurš veiks prakses rezultātu atzīšanu LU un piešķirs par prakses rezultātiem kredītpunktus. Prakses līguma sagatavošanai drīkst izmantot tikai Erasmus+ programmas veidlapu, kuru drīkst aizpildīt tikai datorā.

Aizpildītu Prakses līguma pamatdaļu vajadzēs pārsūtīt saskaņošanai prakses koordinatoram no ārvalstu uzņēmuma vai organizācijas.

Pēc prakses uzdevumu un mērķu saskaņošanas praktikantam vajadzēs izdrukāt Prakses līguma pamatdaļu, parakstīt to un saņemt LU studiju programmas direktora parakstu. Parakstītu no LU puses Prakses līguma pamatdaļu jānosūta ieskenētā veidā (PDF formātā) pa E-pastu prakses vadītājam no ārvalstu iestādes vai organizācijas ar lūgumu to izdrukāt, parakstīt un elektroniski atsūtīt atpakaļ studējošajam ieskenētā veidā (PDF formātā).

Prakses līgumam jābūt pilnībā sagatavotam un parakstītam no visām pusēm PIRMS studējošā izbraukšanas uz praksi. Parakstīts Prakses līgums ir oficiālais Erasmus+ praktikanta dokuments.

Vienlaikus ar Prakses līguma noformēšanu Erasmus+ prakses mobilitātes dalībniekam pašam vajag meklēt dzīves vietu tajā pilsētā, kur notiks prakse. Mēdz būt gadījumi, kad ārvalstu prakses iestāde vai organizācija palīdz atrast praktikantam dzīves vietu, bet tas nav iestādes pienākums. 
Mēdz būt arī atsevišķi gadījumi, kad ārvalstu prakses iestāde finansiāli atbalsta Erasmus+ praktikantu, maksājot viņam par darbu algu vai sedzot dažus viņa uzturēšanās izdevumus (transports, dzīves vieta utml.). Bet tas nav uzņemošās iestādes pienākums.

Pirms izbraukšanas uz ārzemēm katram Erasmus+ prakses mobilitātes dalībniekam jāparaksta Erasmus+ kontraktus (finansējuma līgumus) par Erasmus+ praktikanta statusa iegūšanu un Erasmus+ stipendijas piešķiršanu no EK un LR finansējuma.

Lai sagatavotu Erasmus+ kontraktu praktikantam vajag savlaicīgi elektroniski atsūtīt LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļas vadītājai pilnībā sagatavotu Erasmus+ Prakses līgumu ar visu pušu parakstiem ieskenētā veidā (PDF), kā arī savus bankas rekvizītus Erasmus+ stipendijas pārskaitīšanai.

Pirms izbraukšanas uz Erasmus+ praksi ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā praktikantam obligāti jāaizpilda veidlapu „Iesniegums dekānam par reģistrāciju studijām/praksei ārvalstīs”, jāsaņem uz tā sava LU studiju programmas direktora parakstu un dekāna rezolūciju. Pilnībā noformētu Iesniegumu praktikantam jānodod savas studiju programmas metodiķim fakultātē. Uz šī iesnieguma pamata metodiķis gatavos LUIS sistēmā reģistrācijas norādījumu par prakses periodu ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā.

Doktoranti iesniedz pilnīgi noformētu Iesniegumu ar viesiem parakstiem LU Studentu servisa Doktorantūras daļā (Raiņa bulv. 19, 243.kab.)

Kā visiem LU studējošajiem, Erasmus+ prakses mobilitātes dalībniekam obligāti jābūt reģistrētam studijām LU, t.i. viņam nedrīkst būt noformēts studiju pārtraukums. Praktikantam obligāti jāreģistrējas studijām LU parastajā kārtībā, ko pirms katra semestra sākuma var veikt LUIS sistēmā reģistrācijas nedēļas laikā.

Visiem Erasmus+ praktikantiem uz visu prakses periodu obligāti jābūt noformētam sekojošām apdrošināšanas polisēm:

  • Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK), kas ir derīga 3 gadus. EVAK karti var bez maksas saņemt Veselības norēķinu centrā (Cēsu iela 31, 3.korp., 6.ieeja), ierodoties tur personīgi un ņemot līdzi pasi. Uz vietas vajadzēs aizpildīt pieteikuma anketu, un pēc dažām minūtēm var saņemt EVAK karti.
  • Veselības apdrošināšanas polise, kas iekļauj apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
  • Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Praktikantam pašam vajag pieņemt lēmumu par to, vai iegādāties apdrošināšanas polises ārvalstīs vai arī kādā no Latvijas apdrošināšanas firmām.  

 

Erasmus+ praktikanta darbi prakses periodā

Erasmus prakses mobilitātes dalībniekam obligāti  jāpaziņo par prakses uzsākšanu ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā, atsūtot E-pastu LU Studenta servisa Mobilitātes nodaļas vadītājai.  

Praktikants ir personīgi atbildīgs par Erasmus+ programmas noteikumu ievērošanu prakses periodā ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā.

Erasmus praktikantam jāpavada ārvalstu uzņēmumā vai iestādē pilnu nolīgto prakses laiku. Atgriešanās pirms norādītā prakses perioda beigu datuma ir saistīta ar Erasmus+ stipendijas daļas atmaksu.

Ja prakses perioda gaitā tiek konstatēts, ka visus prakses uzdevumus ir iespējams veikt priekšlaicīgi, un Erasmus+ praktikants vēlas atgriezties Latvijā vēl pirms kontraktā norādītā prakses perioda beigu datuma, viņam obligāti savlaicīgi jāinformē par saviem plāniem LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļas vadītāju. Ja praktikantam ir noformēts minimālais prakses periods (2 mēneši), šī perioda saīsināšana nav iespējama.  

Visus jautājumus, saistītus ar Erasmus+ prakses perioda pagarināšanu, kā arī izmaiņām prakses uzdevumos, izpildē un rezultātos, praktikantam vajag risināt ar LU studiju programmas direktoru, kā arī ar ārvalstu uzņēmumā vai organizācijas prakses koordinatoru.  

 

Erasmus+ prakses mobilitātes dalībnieka Starpatskaite

Erasmus+ praktikantam viņa kontraktā noteiktajā termiņā jāatsūta pa E-pastu LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļas vadītājai Starpatskaiti (PDF formātā) par prakses gaitām ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā.

 

Erasmus+ Gala atskaites dokumentu iesniegšanas termiņi un kārtība

Saskaņā ar Erasmus+ programmas noteikumiem katra praktikanta pienākums ir savlaicīgi iesniegt atskaiti par Erasmus+ prakses periodu.

Erasmus+ Gala atskaites iesniegšana ietver sekojošus posmus.

 

Otrais tiešsaistes svašvalodas tests OLS sistēmā

Erasmus+ prakses perioda beigās vai pēc tā praktikanti saņems automātiskus E-pastus no OLS sistēmas ar linku uz otrā tiešsaistes svešvalodas testa izpildīšanu. Tiešsaistes valodu testa veikšanai praktikantam būs atvēlēts zināms laika periods. Ja praktikants nebūs savlaicīgi izpildījis to, viņam būs liegta testa veikšana.

 

Erasmus+ praktikanta tiešsaistes individuālā atskaite (EU Survey)

30 kalendāra dienu laikā pēc Erasmus+ prakses perioda beigām un EK datu bāzes Mobility Tool automātiskā E-pasta saņemšanas praktikantam jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistē individuālā atskaite (EU Survey) par Erasmus+ praksi.

 

Erasmus+ praktikanta atskaites dokumenti un to iesniegšanas kārtība

30 kalendāra dienu laikā pēc Erasmus+ prakses perioda beigām praktikantam personīgi jāiesniedz LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļā sekojošus Gala atskaites dokumentus papīra formā: 

  • Aizpildīta LU atskaites forma;
  • Prakses līguma (Learning Agreement for Traineeships) un tā grozījumu kopija;
  • Ārvalstu uzņēmumā/organizācijas parakstītā Erasmus+ Prakses sertifikāta kopija ar prakses perioda sākuma un beigu datumiem un praktikanta darba vērtējumu.

Visos Erasmus+ Gala atskaites dokumentos jābūt ierakstītiem tiem pašiem prakses perioda sākuma un beigu datumiem, kādi ir norādīti Erasmus+  kontraktā (finansējuma līgumā).

Erasmus+ Gala atskaites dokumentus praktikantam jāiesniedz LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļas pieņemšanas laikos.

Gadījumā, ja arī pēc Erasmus+ prakses perioda beigām praktikants personīgu iemeslu dēļ plāno ilgāk uzturēties ārvalstīs, viņam individuāli jāsaskaņo ar LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļas vadītāju Gala atskaites dokumentu iesniegšanas kārtību. 

Tikai pēc pilnīgi visu Erasmus+ atskaites saistību izpildes LU var pārskaitīt praktikantam Erasmus+ stipendijas otro avansu.

Gadījumā, ja praktikants nav savlaicīgi aizpildījis un tiešsaistē iesniedzis individuālo atskaiti, kā arī nav veicis svešvalodu prasmju novērtējumu tiešsaistē un nav iesniedzis LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļā Gala atskaites dokumentus, LU patur tiesības pieprasīt praktikantam izmaksātā mobilitātes finansējuma daļēju vai pilnu atmaksu.     

 

Erasmus+ prakses saturiskās atskaites dokumenti prakses perioda atzīšanai

Atskaites dokumenti Erasmus+ prakses rezultātu atzīšanai tiek iesniegti LU studiju programmas direktoram. 

Praktikantam vajag savlaicīgi (vēl pirms izbraukšanas uz praksi) iegūt informāciju pie LU studiju programmas direktora par Prakses saturiskās atskaites veidiem atbilstoši fakultātes prasībām.

 

Natālija Ivanova,
LU Studentu servisa
Mobilitātes nodaļas vadītāja
Raiņa bulv. 19, Rīga LV-1586
t. +371-67034335
E-pasts: natalija.ivanova@lu.lv