2019. gadā IT kompetences centra projektā „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/003) apstiprināti 14 nozares un 2 starpnozaru pētījumi, no kuriem 10 pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, savukārt 6 pētījumi zinātniskajā virzienā “Dabīgās valodas tehnoloģijas”.

Pētījumi biznesa procesu analīzes tehnoloģijās, kurus īsteno  SIA “DIVI grupa” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Datorikas fakultāti:

Pētījuma mērķis ir risināt laiksakritīgu biznesa procesu izpildes korektības problēmu – kā identificēt un novērst nekorektas biznesa procesu izpildes, ko izraisījusi dažādu biznesa procesu vienlaicīga izpilde.

Pētījuma aktivitātes:

Rūpnieciskais pētījums no 05.2019 līdz 09.2020

Rūpnieciskais pētījums sastāv no 2 aktivitātēm:

  1. aktivitāte. Laiksakritīgas izpildes modelēšana, 04.2019 – 03.2020

Aktivitātes ietvaros paredzēta laiksakritīgu izpildes algoritmu analīze datu bāzu transakciju izpildē un resursu/ preču rezervēšanas un izplatīšanas sistēmās ar mērķi tos modificēt biznesa procesu izpildei. Tiks veidota biznesa procesu modelēšanas valoda, kas ir piemērota laiksakritīgas izpildes aprakstīšanai.

Aktivitātes rezultāti: 

  • Laiksakritīgas transakciju un biznesa procesu izpildes algoritmu un to implementācijas pārskats (dokuments)
  • Biznesa procesu modelēšanas valoda biznesa procesu laiksakritīgas izpildes aprakstīšanai (dokuments)
  1. aktivitāte. Laiksakritīgas izpildes analīzes algoritmi, 10.2019– 09.2020

Aktivitātes ietvaros notiks biznesa procesu valodas un to konstrukciju apstrādes algoritmu izstrāde laiksakritīgas biznesa procesu izpildes īstenošanai, nepieļaujot to izpildes nekorektu rezultātu iespējamību.

Aktivitātes rezultāts: Biznesa procesu laiksakritīgas izpildes analīzes algoritmi, kas nepieļauj to nekorektu izpildi (dokuments)

Eksperimentālā izstrāde no 03.2020 līdz 10.2021

Eksperimentālā izstrāde sastāv no 2 aktivitātēm:

  1. aktivitāte, Prototipa izstrāde, 03.2020 – 03.2021

Prototipa (programmatūras implementācijas) izstrāde laiksakritīgu procesu analīzei apjomā un veidā, kāds tas būs fiksēts rūpnieciskajā pētījumā.

Aktivitātes rezultāts: Tehnoloģijas prototips biznesa procesu laiksakritīgas izpildes analīzei, kas nepieļauj procesu nekorektu izpildi (implementācija)

  1. aktivitāte, Tehnoloģijas aprobācija, 01.2021– 10.2021

Metodika biznesa procesu laiksakritīgas izpildes analīzes tehnoloģijas pielietošanai. Izveidotās tehnoloģijas aprobācija reālu biznesa procesu analīzei ar mērķi atklāt konkrētu procesu laiksakritīgas izpildes problēmas.

Aktivitātes rezultāts: Tehnoloģija un tā pielietošanas metodika biznesa procesu laiksakritības izpildes analīzei, kas nepieļauj to nekorektu izpildi (implementācija un dokuments)

Pētījuma mērķis ir pilnveidot IS testēšanas metodiku, izmantojot biznesa procesu un datu modeļus. Pieejas būtība ir šāda: vispirms tiek izveidoti IS apstrādājamo datu un to apstrādes likumu apraksti, ar kuru palīdzību tiek sagatavoti testi. Tam seko  IS darbības uz uzģenerētajiem testiem automatizēta pārbaude. Tādejādi tradicionālā programmu testēšana tiek papildināta ar ievadāmo un saglabāto datu atbilstības pārbaudi.

Pētījuma aktivitātes:

Rūpnieciskais pētījums no 06.2019 līdz 05.2020

Rūpnieciskais pētījums sastāv no 2 aktivitātēm:

  1. aktivitāte. Zinātniskās bāzes izveide, 06.2019 – 12.2019

Aktivitātes ietvaros  tiks sagatavots pārskats par citu autoru pētījumiem, metodoloģijām un rīkiem modeļu bāzētai testēšanai,

Aktivitātes rezultāts: Modeļu bāzētas testēšanas pētījumu, algoritmu un to implementācijas pārskats (dokuments)

  1. aktivitāte. DSL un algoritmi modeļu bāzētai testēšanai, 09.2019 – 05.2020

Aktivitātes ietvaros tiks veidota domēna specifiska biznesa procesu modelēšanas valoda biznesa procesu aprakstīšanai, kas vienlaicīgi kalpotu par testēšanas modeli testu kopas izveidei.

Aktivitātes rezultāts: Biznesa procesu aprakstīšanas (DSL) valoda un algoritmi modeļu bāzētas testēšanas nodrošināšanai (dokuments)

Rūpnieciskā pētījuma nodevumi ir dokumenti, kuros apkopotas aktivitāšu ietvaros iegūtās un radītās zināšanas.

Eksperimentālā izstrāde no 01.2020 līdz 12.2020

Eksperimentālā izstrāde sastāv no 2 aktivitātēm:

  1. aktivitāte, Prototipa izstrāde, 01.2020 – 09.2020

Aktivitātes ietvaros tiks veikta prototipa implementācija testu veidošanai un izpildei, vadoties no biznesa procesa modeļa apjomā un veidā, kāds tas būs fiksēts rūpnieciskajā pētījumā.

Aktivitātes rezultāts: Prototips testu veidošanai no izpildāmu biznesa procesu modeļiem (implementācija)

  1. aktivitāte, Prototipa aprobācija, 07.2020– 12.2020

Aktivitātes ietvaros tiks veikta izveidotā prototipa aprobācija reālas informācijas sistēmas testēšanai.

Aktivitātes rezultāts: Aprobēts testēšanas tehnoloģijas prototips modeļu bāzētas testēšanas nodrošināšanai ar izpildāmiem biznesa procesu modeļiem (implementācija un dokuments).

Eksperimentālās izstrādes nodevumi ir programmatūras prototips jeb implementācijas, kas demonstrē rūpnieciskā pētījuma ietvaros radīto zināšanu pielietojamību praksē. Pētījuma ietvaros plānots aprobēt izveidoto prototipu reālā izstrādes/ testēšanas projektā.

 

Projekta aktualitātes

2019. gada 9 maijā SIA “IT kompetences centrs” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdzis līgumu par projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/003) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” mērķis: paaugstināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares komersantu konkurētspēju, sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām līdz 2021. gada 31. decembrim īstenojot vismaz 20 nozares un starpnozaru pētījumus Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju un Dabīgās valodas tehnoloģiju jomās, lai to rezultātā vismaz 20 komersanti attīstu un ieviestu ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas.

Projektu plānots uzsākt 2019. gada maijā un pabeigt līdz 2021. gada 31.decembrim, līdz ar to tā plānotais ilgums ir 32 mēneši.

Projekta plānotās izmaksas: 8 070 022,79 EUR, plānotais ERAF atbalsts 4 708 111,50 EUR, t.sk. 20%, kas būs pieejami tikai 2020. gadā.

Plānotie projekta rezultāti: īstenoti vismaz 20 pētījumi, kuru rezultātā izstrādāti vismaz 20 jauni produkti vai jaunas tehnoloģijas un, vismaz 20 komersanti saņēmuši atbalstu un grantu, kā rezultātā paaugstinās to konkurētspēja.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.