2019. gadā IT kompetences centra projektā „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/003) apstiprināti 14 nozares un 2 starpnozaru pētījumi, no kuriem 10 pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, savukārt 6 pētījumi zinātniskajā virzienā “Dabīgās valodas tehnoloģijas”.

Pētījumi biznesa procesu analīzes tehnoloģijās, kurus īsteno  SIA “DIVI grupa” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Datorikas fakultāti:

Pētījuma mērķis ir risināt laiksakritīgu biznesa procesu izpildes korektības problēmu – kā identificēt un novērst nekorektas biznesa procesu izpildes, ko izraisījusi dažādu biznesa procesu vienlaicīga izpilde.

Pētījuma aktivitātes:

Rūpnieciskais pētījums no 05.2019 līdz 09.2020

Rūpnieciskais pētījums sastāv no 2 aktivitātēm:

 1. aktivitāte. Laiksakritīgas izpildes modelēšana, 04.2019 – 03.2020

Aktivitātes ietvaros paredzēta laiksakritīgu izpildes algoritmu analīze datu bāzu transakciju izpildē un resursu/ preču rezervēšanas un izplatīšanas sistēmās ar mērķi tos modificēt biznesa procesu izpildei. Tiks veidota biznesa procesu modelēšanas valoda, kas ir piemērota laiksakritīgas izpildes aprakstīšanai.

Aktivitātes rezultāti: 

 • Laiksakritīgas transakciju un biznesa procesu izpildes algoritmu un to implementācijas pārskats (dokuments)
 • Biznesa procesu modelēšanas valoda biznesa procesu laiksakritīgas izpildes aprakstīšanai (dokuments)
 1. aktivitāte. Laiksakritīgas izpildes analīzes algoritmi, 10.2019– 09.2020

Aktivitātes ietvaros notiks biznesa procesu valodas un to konstrukciju apstrādes algoritmu izstrāde laiksakritīgas biznesa procesu izpildes īstenošanai, nepieļaujot to izpildes nekorektu rezultātu iespējamību.

Aktivitātes rezultāts: Biznesa procesu laiksakritīgas izpildes analīzes algoritmi, kas nepieļauj to nekorektu izpildi (dokuments)

Eksperimentālā izstrāde no 03.2020 līdz 10.2021

Eksperimentālā izstrāde sastāv no 2 aktivitātēm:

 1. aktivitāte, Prototipa izstrāde, 03.2020 – 03.2021

Prototipa (programmatūras implementācijas) izstrāde laiksakritīgu procesu analīzei apjomā un veidā, kāds tas būs fiksēts rūpnieciskajā pētījumā.

Aktivitātes rezultāts: Tehnoloģijas prototips biznesa procesu laiksakritīgas izpildes analīzei, kas nepieļauj procesu nekorektu izpildi (implementācija)

 1. aktivitāte, Tehnoloģijas aprobācija, 01.2021– 10.2021

Metodika biznesa procesu laiksakritīgas izpildes analīzes tehnoloģijas pielietošanai. Izveidotās tehnoloģijas aprobācija reālu biznesa procesu analīzei ar mērķi atklāt konkrētu procesu laiksakritīgas izpildes problēmas.

Aktivitātes rezultāts: Tehnoloģija un tā pielietošanas metodika biznesa procesu laiksakritības izpildes analīzei, kas nepieļauj to nekorektu izpildi (implementācija un dokuments)

Pētījuma mērķis ir pilnveidot IS testēšanas metodiku, izmantojot biznesa procesu un datu modeļus. Pieejas būtība ir šāda: vispirms tiek izveidoti IS apstrādājamo datu un to apstrādes likumu apraksti, ar kuru palīdzību tiek sagatavoti testi. Tam seko  IS darbības uz uzģenerētajiem testiem automatizēta pārbaude. Tādejādi tradicionālā programmu testēšana tiek papildināta ar ievadāmo un saglabāto datu atbilstības pārbaudi.

Pētījuma aktivitātes:

Rūpnieciskais pētījums no 06.2019 līdz 05.2020

Rūpnieciskais pētījums sastāv no 2 aktivitātēm:

 1. aktivitāte. Zinātniskās bāzes izveide, 06.2019 – 12.2019

Aktivitātes ietvaros  tiks sagatavots pārskats par citu autoru pētījumiem, metodoloģijām un rīkiem modeļu bāzētai testēšanai,

Aktivitātes rezultāts: Modeļu bāzētas testēšanas pētījumu, algoritmu un to implementācijas pārskats (dokuments)

 1. aktivitāte. DSL un algoritmi modeļu bāzētai testēšanai, 09.2019 – 05.2020

Aktivitātes ietvaros tiks veidota domēna specifiska biznesa procesu modelēšanas valoda biznesa procesu aprakstīšanai, kas vienlaicīgi kalpotu par testēšanas modeli testu kopas izveidei.

Aktivitātes rezultāts: Biznesa procesu aprakstīšanas (DSL) valoda un algoritmi modeļu bāzētas testēšanas nodrošināšanai (dokuments)

Rūpnieciskā pētījuma nodevumi ir dokumenti, kuros apkopotas aktivitāšu ietvaros iegūtās un radītās zināšanas.

Eksperimentālā izstrāde no 01.2020 līdz 12.2020

Eksperimentālā izstrāde sastāv no 2 aktivitātēm:

 1. aktivitāte, Prototipa izstrāde, 01.2020 – 09.2020

Aktivitātes ietvaros tiks veikta prototipa implementācija testu veidošanai un izpildei, vadoties no biznesa procesa modeļa apjomā un veidā, kāds tas būs fiksēts rūpnieciskajā pētījumā.

Aktivitātes rezultāts: Prototips testu veidošanai no izpildāmu biznesa procesu modeļiem (implementācija)

 1. aktivitāte, Prototipa aprobācija, 07.2020– 12.2020

Aktivitātes ietvaros tiks veikta izveidotā prototipa aprobācija reālas informācijas sistēmas testēšanai.

Aktivitātes rezultāts: Aprobēts testēšanas tehnoloģijas prototips modeļu bāzētas testēšanas nodrošināšanai ar izpildāmiem biznesa procesu modeļiem (implementācija un dokuments).

Eksperimentālās izstrādes nodevumi ir programmatūras prototips jeb implementācijas, kas demonstrē rūpnieciskā pētījuma ietvaros radīto zināšanu pielietojamību praksē. Pētījuma ietvaros plānots aprobēt izveidoto prototipu reālā izstrādes/ testēšanas projektā.

 

Projekta aktualitātes

 

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2021. gada ceturtajā ceturksnī pabeigta piecu pētījuma īstenošana un tiek turpināta visu iepriekš apstiprināto pētījumu īstenošana. Sagatavots un iesniegts desmitais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti.

Pabeigtie pētījumi:

 • SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Helmes Latvia” pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde”. Pētījuma ietvaros ir izstrādāts uz jaunākajām zinātnes atziņām balstīts modulārs Personāla pārvaldības risinājums (PPR), kurā ir izmantotas modernākās personāla vadības pieejas viedo tehnoloģijas risinājumu formā, un kurš ir multifunkcionāls un viegli integrējams ar dažādiem datu avotiem, tādējādi nodrošinot uzņēmumu personāla resursu efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.
 • SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas Universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai”. Pētījuma ietvaros ir iegūts uz izveidotā pētniecisko datu modeļa balstīts pētniecības atbalsta IT rīka prototips un veikta tā aprobācija.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas Universitātes pētījums Nr. 1.6 “Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos”. Pētījumā izstrādāts algoritms un metodoloģija biznesa procesu laiksakritīgas izpildes analīzei, kas ļauj atklāt biznesa procesu laiksakritīgas izpildes iespējamību un novērst nekorektas situācijas.
 • SIA “ABC Software” starpnozaru pētījums Nr. 1.11 “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīze un realizēto biznesa procesu efektivitātes uzlabošana, izmantojot AI/ML”. Pētījuma ietvaros izstrādāta metode, kas veiks IT sistēmu lietotāju darbību efektivitātes novērtējumu, klasifikāciju un sniegs rekomendācijas IT sistēmu realizēto biznesa procesu optimizācijai un lietojamības uzlabošanai.
 • SIA “DATI group” pētījums Nr. 1.13 “Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi”. Pētījuma ietvaros ir iegūtas zināšanas par resursietilpīgu skaitļošanas uzdevumu optimizācijas iespējām un radīta publiski pieejama modulāra ReCoTOS (no angļu valodas Resource-saving Computing Task Optimisation Solution) platforma, kas nodrošina skaitļošanas uzdevumu optmizāciju pakalpojuma veidā.

Īstenoto pētījumu aktualitātes:

 • SIA “Mobilly” pētījums Nr. 1.3 “Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana” uzsākts 2019. gada jūlijā. 2021. gada ceturtajā ceturksnī tiek turpināta eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Trīskāršā spējuma biznesa paradigmas modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcija” īstenošana. Pētījumu plānots pabeigts 2022. gada pirmajā ceturksnī.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.14 “Inženierprojektēšanas nozares specializēto IT sistēmu lietotāju vienota uzvedības modeļa konstruēšanas metodes izveide, izmantojot AI/ML algoritmusuzsākts 2021. gada martā. 2021. gada ceturtajā ceturksnī pabeigta eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Inženierprojektēšanas nozares specializēto IT sistēmu lietotāju vienota uzvedības modeļa konstruēšanas metodes algoritmu un tehnoloģisko komponentu pārnešana un validācija mākslīgi radītā vidē”  un uzsākta aktivitātes “Inženierprojektēšanas nozares specializēto IT sistēmu lietotāju vienota uzvedības modeļa konstruēšanas metodes prototipa izveide un pārbaude mākslīgā vidē” īstenošana.
 • SIA “DIVI grupa”, SIA “FitsyPro” un Latvijas Universitātes pētījums Nr. 1.15 “Mākslīgā intelekta pielietojums e-mobilitātes risinājumu optimizācijai” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada ceturtajā ceturksnī pabeigta rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Algoritms iekārtu izvietošanai un apkopju plānošanai” un turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Prototipa izstrāde” īstenošana.
 • A/S “RIX Technologies”, pētījums Nr. 1.17 “Dokumenta reprezentācijas modeļa veidošana dokumentu automatizētas klasifikācijas augstas precizitātes nodrošināšanai” uzsākts 2021. gada aprīlī. 2021. gada ceturtajā ceturksnī noslēgusies rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Dokumentu klasificēšanas modeļa attīstīšana un paplašināšana” īstenošana un uzsākta eksperimentālās izstrādnes aktivitātes “Dokumentu viedās sistematizēšanas modeļa attīstīšana un paplašināšana” īstenošana.
 • SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 1.18 “Putnkopības uzņēmumu ražošanas kvalitātes aspektu un peļņas uzlabošana, uz datu analīzi un prognozēšanu balstītu precīzās putnkopības metožu pielietojuma rezultātā” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada ceturtajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Precīzās putnkopības IT atbalsta modeļa izveide” īstenošana, uzsākta rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Precīzās putnkopības tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide” un eksperimentālās izstrādnes aktivitāte “Precīzās putnkopības IT atbalsta rīka prototipa izveide un validācija”.
 • SIA “Lursoft IT” un SIA “POTAPOVIČA un ANDRESONE” pētījums Nr. 1.19 “Normatīvo aktu un  dažādu valstu uzņēmumu finanšu datu salīdzinoša analīze uzņēmējdarbības rezultātu prognozēšanai” uzsākts 2021. gada februārī. 2021. gada ceturtajā ceturksnī pabeigta eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Prototipa izstrāde modeļa pārbaudei”.
 • SIA “Tilde” un VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pētījums Nr. 2.8 “Automatizēti balss komunikācijas risinājumi veselības nozarei” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada ceturtajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Vāji uzraudzīta ASR sistēmu pielāgošana” un eksperimentālās izstrādes aktivitāšu “Runas atpazīšanas modelēšana medicīnas jomai”, “Medicīnas jomas runas atpazīšanas sistēmas prototips”, “Medicīnas jomas runas atpazīšanas sistēmas integrācijas prototips” īstenošana.
 • SIA “Tilde”, SIA “4. vara”, Valsts SIA Latvijas Televīzija un SIA Helio Media pētījums Nr. 2.9 “Automatizēta daudzvalodu subtitru veidošana” uzsākts 2021. gada jūlijā. 2021. gada ceturtajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitāšu “Runas atpazīšanas modelēšana subtitrēšanai” un “Subtitru mašīntulkošana” īstenošana un eksperimentālās izstrādes aktivitāšu “Daudzvalodu subtitrēšanas sistēmas prototips”, “Medicīnas jomas runas atpazīšanas sistēmas prototips”, “Subtitrēšanas sistēmas integrācijas prototips” īstenošana.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

SIA “DIVI grupa” un Latvijas Universitātes pētījums Nr. 1.6 “Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos” tika īstenots no 2019. gada 1. maija līdz 2021. gada 31. oktobrim.

Pētījumā ir izstrādāta tehnoloģija un tās lietošanas metodika, lai ar tās palīdzību būtu iespējams atklāt laiksakritīgu biznesa procesu nekorektas izpildes iespējamību un sistēmas izstrādātājiem – novērst potenciālās nesakritības cēloņus vai sekas, saglabājot augstu sistēmas veiktspēju.

Pētījuma ietvaros tika attīstīta jauna pieeja laiksakritīgu procesu izpildei, kas balstītas uz “baltas” kastes principu. Līdzīgi kā testēšanas teorijā “baltās” kastes princips atvēra jaunas iespējas testēšanā – strukturālo testēšanu - , arī laiksakritīgas procesu izpildes iespējas būtiski paplašinās, pielietojot “baltās” kastes principus. Pētījums satur: (a) padziļinātu pilnīgas programmu testēšanas “baltās” kastes metožu izpēti un pārnesi uz laiksakritības pārbaudi biznesa procesu modeļos, (b) algoritmu izstrādi laiksakritības analīzei biznesa procesos, kas ļautu atklāt laiksakritīgu biznesa procesu nekorektas izpildes gadījumus un koriģēt to iespējamību, (c) prototipa izstrādi biznesa procesu laiksakritības analīzei un koriģēšanai, (d) prototipa aprobāciju.

Pētījuma galvenais rezultāts ir algoritms un metodoloģija biznesa procesu laiksakritīgas izpildes analīzei, kas ļauj atklāt biznesa procesu laiksakritīgas izpildes iespējamību un novērst nekorektas situācijas.

Pētījuma laikā sagatavoti un publicēti zinātniskie raksti:

 • Bicevskis, J., Bicevska, Z., Nikiforova, A., Oditis, I. Towards data quality runtime verification. (2019) Proceedings of the 2019 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2019, art. no. 8860056, pp. 639-643. Rakstu skatīt šeit.
 • Bicevskis, J., Nikiforova, A., Karnitis, G. Oditis, I., Bicevska, Z. (2021). Risks of Concurrent Execution in e-Commerce Processes. Preproceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information  Systems.(FedCSIS’2021)pp. 459–463. Rakstu skatīt šeit.
 • Bicevskis, J., Karnitis, G. (2020). Testing of execution of concurrent processes. In Communications in Computer and Information Science, 1243 CCIS, pp. 265-279. Rakstu skatīt šeit.

Kontaktinformācija:

SIA “DIVI grupa” pētījuma koordinators/vadītājs: Zane Bičevska
Avotu iela 40A-33,
Rīga, LV - 1009
Tel.: 67291020
E-pasts: zane.bicevska@di.lv

Pētījums tika īstenots projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”, id.nr. 1.2.1.1/18/A/003 ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2021. gada trešajā ceturksnī pabeigta viena pētījuma īstenošana un tiek turpināta visu iepriekš apstiprināto pētījumu īstenošana. Sagatavots un iesniegts devītais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti.

Jūnijā noslēdzies SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 2.5 “E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā”. Pētījumā tika izveidots modelis un algoritmi, kas ļauj būtiski uzlabot esošos satura veidošanas rīkus, nodrošina plašāku satura pieejamību Moodle un Open edX e-mācību platformās atbilstoši HTML5 un specializētajiem e-mācību standartiem (SCORM). Tika veikti arī pētījumi, lai izveidotu koncepciju un algoritmus mākoņpakalpojumā bāzētam mācību satura migrācijas rīkam un nodrošinātu satura pārnesamību no Moodle e-mācību platformas uz Open edX. Pētījuma rezultātā ir izveidoti abu rīku prototipi, un arī veikta šo izstrāžu validācija.

Īstenoto pētījumu aktualitātes:

 • SIA “Mobilly” pētījums Nr. 1.3 “Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana” uzsākts 2019. gada jūlijā. 2021. gada trešajā ceturksnī tiek turpināta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Trīskāršā spējuma biznesa paradigmas modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcija” īstenošana. Pētījumu plānots pabeigts 2021. gada ceturtajā ceturksnī.
 • SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Helmes Latvia” pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām  tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde” uzsākts 2019. gada maijā. 2021. gada trešajā ceturksnī tiek turpināta rūpnieciskā pētījuma trešā aktivitāte “Viedo tehnoloģiju pielietojums moderno personāla pārvaldības pieeju nodrošināšanai” un eksperimentālās izstrādes aktivitāte “PPR prototipa izveide”. Septembrī uzsākta pēdējās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “PPR prototipa validācija” īstenošana. Pētījumu plānots pabeigts 2021. gada ceturtajā ceturksnī.
 • SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2021. gada trešajā ceturksnī turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Pētniecības atbalsta rīka prototipa izveide un validācija” īstenošana. Pētījumu plānots pabeigts 2021. gada ceturtajā ceturksnī.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.6 “Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos” uzsākts 2019. gada maijā. 2021. gada trešajā ceturksnī turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Tehnoloģijas aprobācija” īstenošana. Pētījumu plānots pabeigts 2021. gada ceturtajā ceturksnī.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.11 “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīze un realizēto biznesa procesu efektivitātes uzlabošana, izmantojot AI/MLuzsākts 2020. gada septembrī. 2021. gada trešajā ceturksnī noslēgusies aktivitātes “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīzes un efektivitātes noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu  pārnešana un validācija mākslīgi radītā vidē” īstenošana un uzsākta pēdējās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīzes un efektivitātes noteikšanas algoritma modeļa pārbaude un adaptācija mākslīgi radītā vidē” īstenošana. Pētījumu plānots pabeigts 2021. gada ceturtajā ceturksnī.
 • SIA “WeAreDots” un SIA ZTF “Lāsma” pētījums Nr. 1.12 “Multiobjektu detektēšana un izsekošana transportlīdzekļu satiksmes novērošanai: 3D-LiDAR un kameras datu apvienošana” uzsākts 2020. gada aprīlī. 2021. gada trešajā ceturksnī plānots pabeigt eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Risinājuma prototips multiobjektu detektēšanai un izsekošanai” īstenošanu. Pētījumu plānots pabeigts 2021. gada ceturtajā ceturksnī.
 • SIA “DATI group” pētījums Nr. 1.13 “Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi” uzsākts 2020. gada februārī. 2021. gada trešajā ceturksnī uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Skaitļošanas uzdevumu optimizēšanas platformas eksperimentāls novērtējums” īstenošana. Pētījumu plānots pabeigts 2021. gada ceturtajā ceturksnī.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.14 “Inženierprojektēšanas nozares specializēto IT sistēmu lietotāju vienota uzvedības modeļa konstruēšanas metodes izveide, izmantojot AI/ML algoritmus.uzsākts 2021. gada martā. 2021. gada trešajā ceturksnī turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Inženierprojektēšanas nozares specializēto IT sistēmu lietotāju vienota uzvedības modeļa konstruēšanas metodes algoritmu un tehnoloģisko komponentu pārnešana un validācija mākslīgi radītā vidē” īstenošana.
 • SIA “DIVI grupa”, SIA “FitsyPro” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.15 “Mākslīgā intelekta pielietojums e-mobilitātes risinājumu optimizācijai” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada trešajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitāšu “Zinātniskās bāzes izveide” un “Algoritms iekārtu izvietošanai un apkopju plānošanai” īstenošana. Jūlijā uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Prototipa izstrāde” īstenošana.
 • A/S “RIX Technologies”, pētījums Nr. 1.17 “Dokumenta reprezentācijas modeļa veidošana dokumentu automatizētas klasifikācijas augstas precizitātes nodrošināšanai” uzsākts 2021. gada aprīlī. 2021. gada trešajā ceturksnī noslēgusies rūpnieciskā pētījuma pirmās aktivitātes “Digitālu un skenētu dokumentu izvietojuma (struktūras) identificēšanu un reprezentācijas izveides pieredzes apkopošana un analīze” īstenošana un turpinās rūpnieciskā pētījuma otrās aktivitātes “Dokumentu klasificēšanas modeļa attīstīšana un paplašināšana” īstenošana.
 • SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 1.18 “Putnkopības uzņēmumu ražošanas kvalitātes aspektu un peļņas uzlabošana, uz datu analīzi un prognozēšanu balstītu precīzās putnkopības metožu pielietojuma rezultātā” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada trešajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Precīzās putnkopības IT atbalsta modeļa izveide” īstenošana.
 • SIA “Lursoft IT” un SIA “POTAPOVIČA un ANDRESONE” pētījums Nr. 1.19 “Normatīvo aktu un  dažādu valstu uzņēmumu finanšu datu salīdzinoša analīze uzņēmējdarbības rezultātu prognozēšanai” uzsākts 2021. gada februārī. 2021. gada trešajā ceturksnī turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Prototipa izstrāde modeļa pārbaudei” īstenošana.
 • SIA “Tilde” un VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pētījums Nr. 2.8 “Automatizēti balss komunikācijas risinājumi veselības nozarei” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada trešajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Vāji uzraudzīta ASR sistēmu pielāgošana”, eksperimentālās izstrādes aktivitāšu “Runas atpazīšanas modelēšana medicīnas jomai”, “Medicīnas jomas runas atpazīšanas sistēmas prototips”, “Medicīnas jomas runas atpazīšanas sistēmas integrācijas prototips” īstenošana.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”. 

Projektā 2021. gada otrajā ceturksnī uzsākta viena jauna pētījuma īstenošana, pabeigta viena pētījuma īstenošana un tiek turpināta visu iepriekš apstiprināto pētījumu īstenošana. Sagatavots un iesniegts astotais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Visas sanāksmes notikušas pilnībā attālināti.  

Aprīlī un maijā norisinājusies pētniecības projektu atlase, kur pētniecības projektus IT kompetences centrā varēja iesniegt komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomā – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Tika saņemti divi pētniecības projektu pieteikumi, no kuriem viens virzīts tālākai apstiprināšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.  

Maijā noslēdzies A/S “RIX Technologies” pētījums Nr. 1.2 “Lietotāju atbalsta viedais asistents”. Pētījuma mērķis bija izveidot un aprobēt apmācāmu lietotāja atbalsta viedā asistenta modeli. Pētījuma rezultātā ir nodrošināta iespēja IT produkta lietotāju apmācības būtisku daļu pārnest no klātienes formas (lietotāju klātienes kursi ar produkta piegādātāja speciālistu piedalīšanos) uz tiešsaistes aktivitātēm, kad lietotājas var iegūt nepieciešamo informāciju brīdī, kad tā ir vajadzīga.  

Īstenoto pētījumu aktualitātes: 

 • SIA “Mobilly” pētījums Nr. 1.3 “Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana” uzsākts 2019. gada jūlijā. 2021. gada otrajā ceturksnī tiek turpināta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Trīskāršā spējuma biznesa paradigmas modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcija” īstenošana. 

 • SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Helmes Latvia” pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām  tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde” uzsākts 2019. gada maijā. 2021. gada otrajā ceturksnī tiek turpināta rūpnieciskā pētījuma trešā aktivitāte “Viedo tehnoloģiju pielietojums moderno personāla pārvaldības pieeju nodrošināšanai” un eksperimentālās izstrādes aktivitāte “PPR prototipa izveide”. 

 • SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2021. gada otrajā ceturksnī turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Pētniecības atbalsta rīka prototipa izveide un validācija” īstenošana. 

 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.6 “Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos” uzsākts 2019. gada maijā. 2021. gada otrajā ceturksnī ir noslēgusies eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Prototipa izstrāde” īstenošana un turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Tehnoloģijas aprobācija” īstenošana. 

 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.11 “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīze un realizēto biznesa procesu efektivitātes uzlabošana, izmantojot AI/ML” uzsākts 2020. gada septembrī. 2021. gada otrajā ceturksnī turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīzes un efektivitātes noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu  pārnešana un validācija mākslīgi radītā vidē” īstenošana. 

 • SIA “WeAreDots” un SIA ZTF “Lāsma” pētījums Nr. 1.12 “Multiobjektu detektēšana un izsekošana transportlīdzekļu satiksmes novērošanai: 3D-LiDAR un kameras datu apvienošana” uzsākts 2020. gada aprīlī. 2021. gada otrajā ceturksnī ir noslēgusies rūpnieciskā pētījuma aktivitātes "Multiobjektu detektēšanas un izsekošanas konceptuālais modelis” īstenošana un uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Risinājuma prototips multiobjektu detektēšanai un izsekošanai” īstenošana. 

 • SIA “DATI group” pētījums Nr. 1.13 “Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi” uzsākts 2020. gada februārī. 2021. gada otrajā ceturksnī noslēgusies eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Skaitļošanas uzdevumu optimizēšanas platformas izstrāde” īstenošana. 

 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.14 “Inženierprojektēšanas nozares specializēto IT sistēmu lietotāju vienota uzvedības modeļa konstruēšanas metodes izveide, izmantojot AI/ML algoritmus.” uzsākts 2021. gada martā. 2021. gada otrajā ceturksnī ir noslēgusies rūpnieciskā pētījuma pirmās aktivitātes “IT daudzsistēmu vides lietotāju vienota uzvedības modeļa konstruēšanas metodes tehnoloģisko komponentu izveide, integrācija un to kopdarbības validācija laboratorijas vidē” īstenošana un uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Inženierprojektēšanas nozares specializēto IT sistēmu lietotāju vienota uzvedības modeļa konstruēšanas metodes algoritmu un tehnoloģisko komponentu pārnešana un validācija mākslīgi radītā vidē”. 

 • SIA “DIVI grupa”, SIA “FitsyPro” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.15 “Mākslīgā intelekta pielietojums e-mobilitātes risinājumu optimizācijai” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada otrajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma pirmā aktivitāte “Zinātniskās bāzes izveide” un uzsākta rūpnieciskā pētījuma otrā aktivitāte “Algoritms iekārtu izvietošanai un apkopju plānošanai”. 

 • A/S “RIX Technologies”, pētījums Nr. 1.17 “Dokumenta reprezentācijas modeļa veidošana dokumentu automatizētas klasifikācijas augstas precizitātes nodrošināšanai” uzsākts 2021. gada aprīlī ar rūpnieciskā pētījuma pirmās aktivitātes “Digitālu un skenētu dokumentu izvietojuma (struktūras) identificēšanu un reprezentācijas izveides pieredzes apkopošana un analīze” īstenošanu.  

 • SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 1.18 “Putnkopības uzņēmumu ražošanas kvalitātes aspektu un peļņas uzlabošana, uz datu analīzi un prognozēšanu balstītu precīzās putnkopības metožu pielietojuma rezultātā” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada otrajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Precīzās putnkopības IT atbalsta modeļa izveide” īstenošana. 

 • SIA “Lursoft IT” un SIA “POTAPOVIČA un ANDRESONE” pētījums Nr. 1.19 “Normatīvo aktu un  dažādu valstu uzņēmumu finanšu datu salīdzinoša analīze uzņēmējdarbības rezultātu prognozēšanai” uzsākts 2021. gada februārī. 2021. gada otrajā ceturksnī noslēgusies rūpnieciskā pētījuma aktivitāte, kas paredzēja izvērtēt uzņēmējdarbības vides modelēšanas metodes un uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Prototipa izstrāde modeļa pārbaudei”. 

 • SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 2.5 “E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā” uzsākts 2019. gada maijā. 2021. gada otrajā ceturksnī noslēgusies pētījumu noslēdzošās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “E-mācību satura izveides un migrācijas rīku prototipu izveide un validācija mākoņpakalpojumu vidē” īstenošana.  

 • SIA “Tilde” un VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pētījums Nr. 2.8 “Automatizēti balss komunikācijas risinājumi veselības nozarei” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada otrajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Vāji uzraudzīta ASR sistēmu pielāgošana”. Aprīlī uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitāšu “Runas atpazīšanas modelēšana medicīnas jomai”, “Medicīnas jomas runas atpazīšanas sistēmas prototips”, “Medicīnas jomas runas atpazīšanas sistēmas integrācijas prototips” īstenošana. 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros. 

 

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2021. gada pirmajā ceturksnī uzsākt piecu jaunu pētījumu īstenošana un tiek turpināta visu iepriekš apstiprināto pētījumu īstenošana. Sagatavots un iesniegts septītais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Visas sanāksmes notikušas pilnībā attālināti.

25. februārī norisinājusies tiešsaistes konference “FF 314: Kompetences centri. Inovācijas izaugsmei un eksportam”, kurā īsi un kodolīgi 314 sekunžu uzrunās pieredzē dalījās arī IT kompetences centra pētījumu īstenotāju SIA “Tilde” un SIA “We Are Dots” pārstāvji.

Decembrī pabeigta divu pētījumu īstenošana:

 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.7 “Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai”.  Sīkāku informāciju skat. šeit.
 • SIA “LETA” un Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūta pētījums Nr. 2.4 “Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei”. Sīkāku informāciju skat. šeit.

Martā plānots pabeigt šādus pētījumus:

 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.2 “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošana” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2021. gada pirmajā ceturksnī plānots pabeigt eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošanas risinājuma prototips” īstenošana.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.3 “Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijai” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2020. gada nogalē noslēgusies aktivitātes “Dialogu scenāriju mašīnmācīšanās no audio sarunām” īstenošana un 2021.gada pirmajā ceturksnī plānots pabeigt eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijas prototips” īstenošana.

Īstenoto pētījumu aktualitātes:

 • AS “RIX Technologies” pētījums Nr. 1.2 “Lietotāju atbalsta viedais asistents” uzsākts 2019. gada septembrī; 2021. gada pirmajā ceturksnī noslēgusies eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Lietotāju atbalsta viedā asistenta prototipa specificēšana un izstrāde”. Martā uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Lietotāju atbalsta viedā asistenta aprobācija darbā ar dokumentu vadības sistēmas Namejs lietotāju grupu un Namejs atbalsta dienestu” īstenošana, ko paredzēts pabeigt nākošajā ceturksnī.
 • SIA “Mobilly” pētījums Nr. 1.3 “Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana” uzsākts 2019. gada jūlijā. 2021. gada pirmajā ceturksnī tiek turpināta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Trīskāršā spējuma biznesa paradigmas modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcija” īstenošana.
 • SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Helmes Latvia” pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām  tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde” uzsākts 2019. gada maijā. 2021. gada pirmajā ceturksnī tiek turpināta rūpnieciskā pētījuma trešā aktivitāte “Viedo tehnoloģiju pielietojums moderno personāla pārvaldības pieeju nodrošināšanai” un eksperimentālās izstrādes aktivitāte “PPR prototipa izveide”.
 • SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2021. gada pirmajā ceturksnī ir noslēgusies otrās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide” īstenošana un turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Pētniecības atbalsta rīka prototipa izveide un validācija” īstenošana.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.6 “Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos” uzsākts 2019. gada maijā. 2021. gada pirmajā ceturksnī tiek turpināta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Prototipa izstrāde” īstenošana un uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Tehnoloģijas aprobācija” īstenošana.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.11 “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīze un realizēto biznesa procesu efektivitātes uzlabošana, izmantojot AI/MLtiek uzsākts 2020. gada septembrī. 2021. gada pirmajā ceturksnī noslēgusies rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīzes un efektivitātes noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu izveide un to validācija laboratorijas vidē” īstenošana un uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīzes un efektivitātes noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu  pārnešana un validācija mākslīgi radītā vidē” īstenošana.
 • SIA “WeAreDots” un SIA ZTF “Lāsma” pētījums Nr. 1.12 “Multiobjektu detektēšana un izsekošana transportlīdzekļu satiksmes novērošanai: 3D-LiDAR un kameras datu apvienošana” uzsākts 2020. gada aprīlī. 2020. gada nogalē noslēgusies eksperimentālās izstrādes aktivitātes “LiDAR tipa skeneru darbības uzsākšana” īstenošana un 2021. gada pirmajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes "Multiobjektu detektēšanas un izsekošanas konceptuālais modelis” īstenošana.
 • SIA “DATI group” pētījums Nr. 1.13 “Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi” uzsākts 2020. gada februārī. 2021. gada pirmajā ceturksnī noslēgusies rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Optimizācijas platformas projektēšana” īstenošana un uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Skaitļošanas uzdevumu optimizēšanas platformas izstrāde” īstenošana.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.14 “Inženierprojektēšanas nozares specializēto IT sistēmu lietotāju vienota uzvedības modeļa konstruēšanas metodes izveide, izmantojot AI/ML algoritmus.tiek uzsākts 2021. gada martā. 2021. gada pirmajā ceturksnī uzsākta rūpnieciskā pētījuma pirmā aktivitāte “IT daudzsistēmu vides lietotāju vienota uzvedības modeļa konstruēšanas metodes tehnoloģisko komponentu izveide, integrācija un to kopdarbības validācija laboratorijas vidē”.
 • SIA “DIVI grupa”, SIA “FitsyPro” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.15 “Mākslīgā intelekta pielietojums e-mobilitātes risinājumu optimizācijai” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada pirmajā ceturksnī uzsākta rūpnieciskā pētījuma pirmā aktivitāte “Zinātniskās bāzes izveide”.
 • SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 1.18 “Putnkopības uzņēmumu ražošanas kvalitātes aspektu un peļņas uzlabošana, uz datu analīzi un prognozēšanu balstītu precīzās putnkopības metožu pielietojuma rezultātā” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada pirmajā ceturksnī uzsākta rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Precīzās putnkopības IT atbalsta modeļa izveide”.
 • SIA “Lursoft IT” un SIA “POTAPOVIČA un ANDRESONE” pētījums Nr. 1.19 “Normatīvo aktu un  dažādu valstu uzņēmumu finanšu datu salīdzinoša analīze uzņēmējdarbības rezultātu prognozēšanai” uzsākts 2021. gada februārī. 2021. gada pirmajā ceturksnī uzsākta rūpnieciskā pētījuma aktivitāte, kas paredz izvērtēt uzņēmējdarbības vides modelēšanas metodes, mākslīgajā intelektā sakņotas normatīvo aktu analīzes metodes un sasaistīt ar tām iegūstamos uzņēmējdabības vides raksturojumus ar divu vai vairāku valstu uzņēmumu finanšu (analītikas) rezultātiem.
 • SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 2.5 “E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā” uzsākts 2019. gada maijā. 2021. gada pirmajā ceturksnī turpinās pētījumu noslēdzošās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “E-mācību satura izveides un migrācijas rīku prototipu izveide un validācija mākoņpakalpojumu vidē” īstenošana.
 • SIA “Tilde” un VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pētījums Nr. 2.8 “Automatizēti balss komunikācijas risinājumi veselības nozarei” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada pirmajā ceturksnī uzsākta rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Vāji uzraudzīta ASR sistēmu pielāgošana”.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

SIA “Divi grupa” pētījums Nr. 1.7 “Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai” tika īstenots no 2019. gada jūnija līdz 2020. gada decembrim.

Pētījums izstrādāts sadarbībā ar Latvijas Universitāti un tā mērķis bija pilnveidot testēšanas metodiku, balstoties uz IS biznesa procesu modeļiem, un izveidot atbalsta rīkus metodikas atbalstam. Pētījumā laikā tika sagatavots pārskats par citu autoru pētījumiem, metodoloģijām un rīkiem modeļu bāzētai testēšanai. Īpaša uzmanība tika veltīta nozarei specifisku izpildāmu modeļu izveidei. Ir izstrādāta domēnu specifiskas valoda (DSL) biznesa procesu aprakstīšanai, kas vienlaicīgi kalpo gan par izveidotās sistēmas specifikāciju programmētājiem, gan par testēšanas modeli testu kopai. Pētījumā izstrādāts prototips, kas ļauj praksē pārbaudīt piedāvātās metodoloģijas pielietojamību. Nodrošināta prototipa aprobācija konkrētas IS testēšanā, fiksējot atklāto kļūdu cēloņus un statistiku.

Pētījuma laikā sagatavotie un publicētie zinātniskie raksti:

 1. Nikiforova, A., Bicevskis, J., Bicevska, Z., Oditis, I. (2020). Data Quality Model-based Testing of Information Systems: the Use-case of E-scooters. The 7th IEEE International Conference on Internet of Things: Systems, Management and Security (IoTSMS 2020) – nominēts labākā darba balvai konferencē IoTSMS 2020, Parīzē
 2. Bicevskis, J., Bicevska, Z., Nikiforova, A., Oditis, I. (2020). Data Quality Model-based Testing of Information System - ir ieguvis ISM2020 (FedCSIS2020 ietvaros) – labāka raksta balva konferencē Sofijā (Scopus).

Skat. Rakstu skaitīt šeit.

 1. Nikiforova, A., & Bicevskis, J. (2020). Towards a Business Process Model-based Testing of Information Systems Functionality. In ICEIS (2) (pp. 322-329) (Scopus). Skat. Rakstu skatīt šeit.
 2. Bicevskis, J., Bicevska, Z., Nikiforova, A., & Oditis, I. (2019, September). Towards Data Quality Runtime Verification. In 2019 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) (pp. 639-643). IEEE (Scopus)
 3. Nikiforova, A., Bicevskis, J., Bicevska, Z., Oditis, I. Data Quality Model-based Testing of Information Systems: Two-level Testing of the Insurance policy system – sagatavots FedCSIS2020 paplašinātais raksts.

Kontaktpersona:
SIA “DIVI grupa” pētījuma koordinators/vadītājs: Zane Bičevska
Avotu iela 40A-33,
Rīga, LV - 1009
Tel.: 67291020
E-pasts: zane.bicevska@di.lv

 

SIA “LETA” pētījums Nr. 2.4 “Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei” tika īstenots no 2019. gada jūnija līdz 2020. gada decembrim.

Pētījums izstrādāts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu un tā mērķis bija būtiski attīstīt latviešu valodas teksta sapratnes tehnoloģijas ziņu arhīva apstrādes un mediju monitoringa vajadzībām.

Projekta laikā ir izstrādāts un novērtēts mākslīgā intelekta sistēmas prototips strukturētas informācijas – faktu (piemēram, uzņēmuma nosaukums, apgrozījums, amatpersonas) – automatizētai izguvei, apkopošanai un analīzei no apjomīgiem un daudzveidīgiem patvaļīga teksta avotiem, tādiem kā LETA ziņu arhīva.

Pētījuma laikā sagatavotie un publicētie zinātniskie raksti:

 1. Uldis Bojārs, Roberts Darģis, Uldis Lavrinovičs, Pēteris Paikens, “LinkedSaeima: a Linked Open Dataset of Latvia's Parliamentary Debates” publikācija Semantics-2019: (Scopus).  Skat. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-33220-4_4
 2. Guntis Barzdins, Didzis Gosko, Paulis F. Barzdins, Uldis Lavrinovics, Gints Bernans, Edgars Celms  “RDF* Graph Database as Interlingua for the TextWorld Challenge”, sagatavota publikācija CoG-2019 (Scopus) Skat. https://ieeexplore.ieee.org/document/8848012
 3. Guntis Barzdins, Didzis Gosko, Karlis Cerans, Oskars F. Barzdins, Arturs Znotins, Paulis F. Barzdins, Normunds Gruzitis, Mikus Grasmanis, Janis Barzdins, Uldis Lavrinovics, Sinty K. Mayer, Intars Students, Edgars Celms, Arturs Sprogis, Gunta Nespore-Berzkalne, Peteris Paikens “Pini Language and PiniTree Ontology Editor: Annotation and Verbalisation for Atomised Journalism”, sagatavota publikācija ESWC-2020: (Scopus) Skat. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-62327-2_6

Kontaktpersona:
SIA LETA atbildīgais par pētniecību Guntis Bārzdiņš,
Satekles iela 2B, Rīga LV-1050
Tel.: 29206943,
E-pasts: guntis.barzdins@lumii.lv

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2020. gada pēdējā ceturksnī tiek turpināta visu apstiprināto pētījumu īstenošana. Sagatavots un iesniegts sestais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Sākoties atkārtotam Covid-19 vilnim, sanāksmes notikušas pilnībā attālināti. Valstī izsludinātā ārkārtas situācija pētījumu īstenošanu kopumā nav būtiski ietekmējusi.

Šajā ceturksnī pabeigta četru pētījumu īstenošana:

 • SIA “ZZ dats” pētījums Nr. 1.1 “Analītiskas datu noliktavas projektēšanas ietvars e-pārvaldei”. Sīkāku informāciju skat. šeit.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.8 “Netipisko darbību noteikšana, piemērojot daļēji uzraudzītu apmācības (semi-supervised) pieeju klašu nelīdzsvarotā vidē”. Sīkāku informāciju skat. šeit.
 • SIA “Lursoft IT” un Rīgas Tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 “Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai”. Sīkāku informāciju skat. šeit.
 • SIA “Tilde” un SIA “Merhels Revidenti Konsultanti” starpnozaru pētījums Nr. 2.6 “Mākslīgā intelekta metožu izpēte un kompleksu sistēmu veidošana uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizācijai un lēmumu modelēšanai”. Sīkāku informāciju skat. šeit.

Decembrī plānots pabeigt šādus pētījumus:

 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.7 “Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai” uzsākts 2019. gada jūnijā. Pašlaik norisinās noslēdzošās pētījuma aktivitātes “Prototipa aprobācija” īstenošana.
 • SIA “LETA” un Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūta pētījums Nr. 2.4 “Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei” uzsākts 2019. gada jūnijā. Pašlaik norisinās noslēdzošās pētījuma aktivitātes “Sistēmas prototipu izstrāde ziņu arhīva apstrādes un mediju monitoringa lietojumiem” īstenošana.

Īstenoto pētījumu aktualitātes:

 • AS “RIX Technologies” pētījums Nr. 1.2 “Lietotāju atbalsta viedais asistents” uzsākts 2019. gada septembrī; 2020. gada pēdējā ceturksnī turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Lietotāju atbalsta viedā asistenta prototipa specificēšana un izstrāde”.
 • SIA “Mobilly” pētījums Nr. 1.3 “Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana” uzsākts 2019. gada jūlijā. 2020. gada ceturtajā ceturksnī tiek turpināta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Trīskāršā spējuma biznesa paradigmas modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcija” īstenošana.
 • SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “T2T” pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām  tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada pēdējā ceturksnī tiek turpināta rūpnieciskā pētījuma trešā aktivitāte “Viedo tehnoloģiju pielietojums moderno personāla pārvaldības pieeju nodrošināšanai” un eksperimentālās izstrādes aktivitāte “PPR prototipa izveide”.
 • SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada ceturtajā ceturksnī tiek turpināta otrās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide” un eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Pētniecības atbalsta rīka prototipa izveide un validācija” īstenošana.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.6 “Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada nogalē tiek turpināta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Prototipa izstrāde” īstenošana.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.11 “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīze un realizēto biznesa procesu efektivitātes uzlabošana, izmantojot AI/MLtiek uzsākts 2020. gada septembrī. 2020. gada ceturtajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīzes un efektivitātes noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu izveide un to validācija laboratorijas vidē” īstenošana.
 • SIA “WeAreDots” un SIA ZTF “Lāsma” pētījums Nr. 1.12 “Multiobjektu detektēšana un izsekošana transportlīdzekļu satiksmes novērošanai: 3D-LiDAR un kameras datu apvienošana” uzsākts 2020. gada aprīlī. 2020. gada pēdējā ceturksnī uzsākta rūpnieciskā pētījuma otrā aktivitāte "Multiobjektu detektēšanas un izsekošanas konceptuālais modelis”, un turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “LiDAR tipa skeneru darbības uzsākšana” īstenošana.
 • SIA “DATI group” pētījums Nr. 1.13 “Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi” uzsākts 2020. gada februārī. Ceturtajā ceturksnī turpinās trešās aktivitātes “Optimizācijas platformas projektēšana” īstenošana.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.2 “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošana” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2020. gada pēdējā ceturksnī pabeigta rūpnieciskā pētījuma trešā aktivitāte “Pētījums par neirontulkošanas sistēmu pielāgošanu runas tulkošanas problēmu risināšanai”, turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošanas risinājuma prototips” īstenošana.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.3 “Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijai” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2020. gada ceturtajā ceturksnī turpinās trešās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Dialogu scenāriju mašīnmācīšanās no audio sarunām” un eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijas prototips” īstenošana.
 • SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 2.5 “E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada pēdējā ceturksnī turpinās pētījumu noslēdzošās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “E-mācību satura izveides un migrācijas rīku prototipu izveide un validācija mākoņpakalpojumu vidē” īstenošana.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

IT kompetences centra atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2019. gadā uzsākta visu sākotnēji apstiprināto pētījumu īstenošana, sagatavots un iesniegts jau otrais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Savukārt no vasarā izsludinātās jaunu pētījumu projektu atlases apstiprināšanai tiek virzīti trīs jauni pieteikumi, ko iesniedza SIA “ABC Software” ar SEB bankas atbalstu, SIA “WeAreDots” un sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniski tehniskā firma “Lāsma” ar SIA “Altas IT” atbalstu, SIA “Dati  Group”.

Īstenoto pētījumu aktualitātes:

 • SIA “ZZ dats” pētījums Nr. 1.1 “Analītiskas datu noliktavas projektēšanas ietvars e-pārvaldei” uzsākts 2019. gada jūnijā; līdz oktobrim pabeigtas divas rūpnieciskā pētījuma aktivitātes un uzsākta trešā rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Analītiska e-pārvaldei piemērota datu noliktavas projektēšanas ietvara izstrāde”.
 • AS “RIX technologies” pētījums Nr. 1.2 “Lietotāju atbalsta viedais asistents” uzsākts 2019. gada septembrī un turpina īstenot divas rūpnieciskā pētījuma aktivitātes: viedo asistentu un saistīto tehnoloģiju izmantošanas pieredzes apkopošana un analīze un lietotāju atbalsta viedā asistenta modeļa izveide, no kurām pirmo plānots pabeigt 2020.gada februārī.
 • SIA “Mobilly” pētījums Nr. 1.3 “Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana” uzsākts 2019. gada jūlijā. Pētījumā īstenošanai piesaistīti Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes speciālisti, tiek veidota tālākai analīzei nepieciešamā datu kopa. Oktobrī uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Trīskāršā spējuma biznesa paradigmas modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcija”.
 • SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “T2T” pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām  tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde” uzsākts 2019. gada maijā un līdz 2020. gada februārim turpinās divu rūpnieciskā pētījuma aktivitāšu īstenošanu: (1) biznesa prasību definēšana, tehnoloģiju izvēle un arhitektūras izveide, (2) PPR tehnoloģiju izvēle un arhitektūras izveide.
 • SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti: pētniecības atbalsta modeļa izveide, savukārt novembrī uzsākta otra rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide”.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.6 “Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos” uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - laiksakritīgas izpildes modelēšana savukārt oktobrī uzsākta otra rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Laiksakritīgas izpildes analīzes algoritmi”.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.7 “Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai” uzsākts 2019. gada jūnijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - zinātniskās bāzes izveide, kas pabeigta 2019. gada decembrī, un tālāk turpinās no septembra uzsāktā DSL un algoritmu modeļu bāzētas testēšanas aktivitāte.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.8 “Netipisko darbību noteikšana, piemērojot daļēji uzraudzītu apmācības (semi-supervised) pieeju klašu nelīdzsvarotā vidē” uzsākts 2019. gada aprīlī ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti, kas pabeigta 2019. gada novembrī, un no decembra uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Netipisko darbību noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu pārnešana un validācija mākslīgi radītā vidē”.
 • SIA “Lursoft IT” un Rīgas tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 “Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai” uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti, kas pabeigta 2019. gada oktobrī, lai no 2019. gada novembra uzsāktu modeļa izstrādi.
 • AS “RIX technologies” starpnozaru pētījums Nr. 1.10 “Dokumentu klasificēšanas, indeksēšanas un piešķiršanas automatizēta procesa modeļa izveide” uzsākts 2019. gada aprīlī ar rūpnieciskā pētījuma aktivitātēm, kas jau pabeigtas 2019. gada septembrī, kad uzsākta eksperimentālās izstrādes pirmā aktivitāte “Dokumentu viedās sistematizēšanas procesa prototipa specificēšana un izstrāde”.
 • SIA “WeAreDots” pētījums Nr. 2.1 “Personu ilgtermiņa atkārtotas identifikācijas (Re-ID) risinājums izglītības kvalitātes paaugstināšanai” uzsākts 2019. gada aprīlī, līdz septembrim pabeigtas pirmās aktivitātes un turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Personu ilgtermiņa atkārtotās identifikācijas risinājuma aprobācija”.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.2 “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošana” uzsākts 2019. gada aprīlī, septembrī jau beigusies pirmā aktivitāte un no oktobra tiek īstenota rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Pētījums par terminoloģijas integrācijas metodēm neirontulkošanas sistēmās” un eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošanas risinājuma prototips”.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.3 “Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijai” uzsākts 2019. gada aprīlī. Ar 2019. gada jūliju uzsākta otrā rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Dialogu scenāriju mašīnmācīšanās no sarunu piemēriem”, bet no rudens eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijas prototips”.
 • SIA “LETA” un Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūta pētījums Nr. 2.4 “Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei” uzsākts 2019. gada jūnijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitātēm, savukārt ar septembri uzsākta arī eksperimentālā izstrāde “Sistēmas prototipu izstrāde ziņu arhīva apstrādes un mediju monitoringa lietojumiem”.
 • SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 2.5 “E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā” uzsākts 2019. gada maijā ar pirmo rūpnieciskā pētījuma aktivitāti, bet no novembra uzsākts papildus darbs pie aktivitātes “Koncepcijas un algoritmu izveide e-mācību objektu migrācijai starp Moodle un Open edX e-mācību sistēmām”.
 • SIA “Tilde” un SIA “Merhels Revidenti Konsultanti” starpnozaru pētījums Nr. 2.6 “Mākslīgā intelekta metožu izpēte un kompleksu sistēmu veidošana uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizācijai un lēmumu modelēšanai” uzsākts 2019. gada maijā ar pirmo rūpnieciskā pētījuma aktivitāti, bet augusta notiek papildus darbs pie aktivitātes “Jaunu mākslīgā intelekta metožu iegūšana grāmatvedības uzskaites procesu automatizēšanai” un aktivitātes “Jaunu mākslīgā intelekta metožu iegūšana uzņēmumu darbības rādītāju analīzei un prognozēšanai”, bet no oktobra – arī pie eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Mākslīgā intelekta tehnoloģiju prototipa izstrāde grāmatvedības uzskaites procesu automatizēšanai un uzņēmumu darbības rādītāju analīzei un prognozēšanai”.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

2019. gada 9 maijā SIA “IT kompetences centrs” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdzis līgumu par projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/003) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” mērķis: paaugstināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares komersantu konkurētspēju, sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām līdz 2021. gada 31. decembrim īstenojot vismaz 20 nozares un starpnozaru pētījumus Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju un Dabīgās valodas tehnoloģiju jomās, lai to rezultātā vismaz 20 komersanti attīstu un ieviestu ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas.

Projektu plānots uzsākt 2019. gada maijā un pabeigt līdz 2021. gada 31.decembrim, līdz ar to tā plānotais ilgums ir 32 mēneši.

Projekta plānotās izmaksas: 8 070 022,79 EUR, plānotais ERAF atbalsts 4 708 111,50 EUR, t.sk. 20%, kas būs pieejami tikai 2020. gadā.

Plānotie projekta rezultāti: īstenoti vismaz 20 pētījumi, kuru rezultātā izstrādāti vismaz 20 jauni produkti vai jaunas tehnoloģijas un, vismaz 20 komersanti saņēmuši atbalstu un grantu, kā rezultātā paaugstinās to konkurētspēja.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.