Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes stratēģija 2009.-2019.g.
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.05.2017

Dižas domas dzimst sirdī

Apstiprināta
Datorikas nodaļas valdes sēdē
11.2008.

 

Vīzija

Latvijas Universitāte kļūst par studiju, pētniecības un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) nozares kadru kalves nozīmē vadošo universitāti Baltijas valstīs, atsevišķos virzienos paturot vai sasniedzot pasaules atpazīstamību.

Misija

Latvijas Universitātes misija datorikas nozares attīstības atbalstam ir:

 • gatavot praktiskam darbam firmās un valsts iestādēs augsti kvalificētus eksportspējīgus speciālistus, kuri spētu veikt ne tikai sarežģītu informācijas sistēmu projektēšanu un izstrādi, bet arī vadīt projektus un patstāvīgi apgūt jaunas tehnoloģijas strauji mainošās vidē visā datorikas nozares spektrā;
 • nodrošināt datorikas nozari ar akadēmiski izglītotiem, zinātniskam darbam sagatavotiem speciālistiem, kas spētu veikt pētījumus datorzinātnē Latvijā, kā arī pildīt ekspertu funkcijas jaunu tehnoloģiju un sistēmu izvērtēšanā.

Izcilība

Stiprinot ciešo sadarbību ar LU Matemātikas un informātikas institūtu (LU MII), būsim spēcīgākā datorikas institūcija Baltijas valstīs, atsevišķos apakšvirzienos sasniedzot pasaules līmeņa atpazīstamību. Nodrošināsim Latvijas tautsaimniecībai labākos IKT speciālistus. Arī turpmāk būsim līderi valstij būtisku programmu izstrādē un projektu īstenošanā.

Studiju programmas

Datorikas studiju programmu saturu balstām uz starptautisko profesionālo organizāciju Association for Computer Machinery un Institute of Electrical and Electronics Engineers rekomendācijām un Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātiem profesijas standartiem „Programmētājs” un „Datorsistēmu un datortīklu administrators”.

Misijas īstenošanai datorikas speciālistu sagatavošanu veidojam pēc piramīdas principa četros līmeņos:

 1. koledžas līmenis, kurā studējošiem jāiegūst IKT nozarē pieprasītas profesionālās programmētāja vai datoru tīklu administratora zināšanas un prasmes, kas atbilst pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības standartu prasībām, 
 2. bakalaura līmenis, kurā jāapgūst ne tikai programmēšana, bet arī projektēšana un sarežģītu programmu sistēmu izstrāde, 
 3. maģistra līmenis, kurā jāiemācās analizēt un projektēt lielas sistēmas, kā arī vadīt projektus, 
 4. doktora līmenis, kurā jāsagatavo augstākās kvalifikācijas speciālistus lielu un sarežģītu projektu izstrādei un darbam augstskolās.

Piedāvātais risinājums datorikas speciālistu sagatavošanai ir atkārtoti konceptuāli akceptēts sanāksmēs, kurās piedalījās ražošanas firmu vadošie speciālisti un augstskolu pārstāvji. Orientācija uz Latvijas tautsaimniecības pieprasījuma pēc kvalificētiem datorikas speciālistiem apmierināšanu ir būtiska atšķirība no dabas zinātņu programmām LU, kuras orientējas uz zinātnisko darbinieku un pedagogu sagatavošanu.

Piedāvāto programmu uzdevums ir nodrošināt speciālistu gatavošanu ne tikai visos četros līmeņos, bet arī nodrošināt studijas visos iepriekš minētajos datorikas piecos virzienos (specializācijās):

 1. Datorzinātne (CS), studijās ietverot datorzinātnes matemātiskos pamatus, sistēmu modelēšanu un mākslīgā intelekta problēmas. Šis virziens ir īpaši domāts matemātiski orientētiem prātiem.
 2. Informācijas tehnoloģijas (IT), ietverot datoru tīklu un klasteru projektēšanu un ekspluatāciju, skaņas un attēlu apstrādi.
 3. Informācijas sistēmas (IS), galveno uzmanību veltot datu bāzu pārvaldības sistēmām, informācijas sistēmu projektēšanai, realizācijai un uzturēšanai.
 4. Programmatūras inženierija (SE), galveno uzmanību veltot programmēšanai un programmatūras ražošanai, ieskaitot iegultās sistēmas.
 5. Datoru inženierija (CE), kas ietver elektronisku iekārtu projektēšanu un ražošanu. Atšķirībā no visiem iepriekš nosauktajiem datorikas virzieniem, kur Latvijas Universitātei ir senas tradīcijas, laba autoritāte un nopietnas iestrādes, datoru inženierijas virziens tiek veidots praktiski no jauna.

Izvirzīto uzdevumu izpildei tiek piedāvātas četras studiju programmas.

 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Programmēšana un Datoru tīklu administrēšana”, ar kopējo apjomu 80 kredītpunkti (turpmāk tekstā krp.), ieskaitot praksi un kvalifikācijas darba izstrādi. 
 • Bakalaura (akadēmiskā) studiju programma, kurā ir integrēta pirmā līmeņa augstākā profesionālās izglītības studiju (koledžas) programma “Programmēšana un datoru tīklu administrēšana”, ar kopējo apjomu 160 krp., ieskaitot praksi, kvalifikācijas un bakalaura darba izstrādi. 
 • Maģistra studiju programma ar kopējo apjomu 80 krp, ieskaitot maģistra darba izstrādi. 
 • Doktora studiju programma ar kopējo apjomu 144 krp, ieskaitot promocijas darba izstrādi.

Kopumā apmēram 900 studentu, tajā skaitā valsts budžeta finansētās studiju vietās pamatstudijās – 415, maģistra studijās – 130, doktora studijās – 29.

Devums Universitātei

Stipras fakultātes ir pamats stiprai Universitātei.

Sadarbībā ar citām fakultātēm turpināsim attīstīt integrētas dabas zinātņu un informātikas skolotāju bakalaura un maģistra programmas. Veidosim kopīgus studiju moduļus ar komunikācijas zinātnes, vadībzinību un citu virzienu docētājiem.

Gatavosim ar informācijas tehnoloģiju izmantošanu saistītu kursu docētājus citu fakultāšu vajadzībām un konsultēsim docētājus citās fakultātēs.

Uz Iegulto sistēmu laboratorijas bāzes radīsim struktūrvienību inženierzinātņu attīstībai Universitātē.

Devums studējošiem

Jau pirmajos divos studiju gados visiem studentiem ieliekam profesijas pamatus darbam industrijā, tādējādi drošinot gadījumam, ja turpmākās studijas kādu iemeslu dēļ būtu jāpārtrauc.

Plašs specializāciju spektrs, no ļoti teorētiskām un stipri matematizētām līdz visai praktiskām sistēmu uzturēšanas, kā arī integrētām vairāku priekšmetu skolotāju programmām ļauj ikvienam jaunietim atrast sev tuvāko. Turklāt izvēle nav jāizdara imatrikulējoties, bet vēlākos studiju posmos.

Attīstīta specsemināru sistēma ir paredzēta padziļinātām studijām vairākos desmitos tematisku novirzienu, kuros pētījumus veic fakultātes docētāji. Tādējādi spējīgākie studenti jau agri iesaistās pētniecībā, tostarp arī LU MII projektos.

Savukārt, tiem, kuru sagatavotība rada bažas, ir paredzētas papildnodarbības studijām nepieciešamo vidusskolas matemātikas nodaļu apgūšanai.

Pētniecība

Turpināsim stiprināt kvantu skaitļošanas virzienu, kurā esam redzami pasaulē. Patstāvīgi un sadarbībā ar LU MII attīstīsim pētījumus sarežģītu sistēmu modelēšanas valodu un to atbalsta rīku izstrādē, bioinformātikā, grafu teorijā un vizuālās informācijas apstrādē, informātikas didaktikā, informācijas sistēmu specificēšanā, programmatūras izstrādes procesu uzlabošanā, programmatūras testēšanā, viedprogrammatūras izstrādē, datu noliktavu un neironu tīklu tematikās, bezvadu sensoru tīklu, iegulto sistēmu un datoru arhitektūrā, semantiskā tīmekļa tehnoloģiju izmantošanā informācijas sistēmu integrācijā, Grid tīklu infrastruktūrā u.c.

Sadarbībā ar starptautisku konsorciju, kuru koordinē akadēmiķis Ivars Biļinskis, iesaistīsimies digitālo signālu apstrādes problēmu pētīšanā.

Devums tautsaimniecībai

Mūsu devums tautsaimniecībai ir trejāds. Pirmkārt, tie ir darbam IKT industrijā labāk nekā citur sagatavoti absolventi. To panākam ar visiem obligātu semestri ilgu ražošanas praksi un kvalifikācijas darbu, darba devēju iesaistīšanu prakses vadīšanā, izvēles kursu pasniegšanā, kvalifikācijas komisijās, Datorzinātņu studiju programmu padomē, konkursu rīkošanā u.c. pasākumos. Otrkārt, tie ir jaunie datorzinātņu doktori, kas iesaistīsies nākamo studentu paaudžu audzināšanā Latvijas Universitātes fakultātēs un citās Latvijas augstskolās un koledžās. Treškārt, tie ir pētniecības darbu rezultāti, kas radīs inovācijas komercsabiedrībās.

Resursi

Pārskatāmā nākotnē fakultātes budžets un līdz ar to iespējas pamatā būs atkarīgas no mūsu prasmes aizpildīt valsts budžeta finansētās studiju vietas. Tā kā Latvijā to pietiek visiem studētgribētājiem, bet ikgadējais reflektantu skaits samazināsies, nav citas alternatīvas kā vien ar individuālu darbu ar skolēniem pārliecināt viņus, ka Universitāte ir labākā izvēle salīdzinājumā ar 12 citām augstskolām un koledžām.

Maģistra un doktora programmās studējošo atbalstam pastiprināti izmantosim Eiropas struktūrfondu finansējumu.

Pētnieciskos projektus īstenosim gan paši, gan kopsadarbībā ar LU MII, gan atsevišķiem fakultātes docētājiem un studentiem piedaloties LU MII projektos.