Līgumu slēgšana un reģistrēšanās reflektantiem, kas ieguvuši studiju vietas bakalaura studiju programmā “Datorzinātnes” un pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmā “Programmēšana un datortīklu administrēšana” notiks no 10. līdz 14. augustam divās kārtās.

Reflektantiem, kas studiju vietu ieguvuši 1.kārtā līgums jānoslēdz 10. un 11. augustā, savukārt 2.kārtā studiju vietu ieguvušie līgumus parakstīs 12., 13. un 14. augustā fakultātes norādītajos laikos. Parakstīt studiju līgumu iespējams arī ar mobilo elektronisko parakstu!

Līgumus slēgšana klātienē Datorikas fakultātē – Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 3. stāvā, 345.telpā:

1.kārta

10. augustā - 9.30-13.30 un 14.30-18.30
11. augustā - 9.30-14.00

2. kārta

12. augustā - 14.00-18.00
13. augustā - 9.30-12.00
14. augustā - 9.30 -10.30

 

Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Līdzi jāņem dokumenti:

  • personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu;
  • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
  • dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
  • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;
  • citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja tādi nepieciešami saskaņā ar uzņemšanas prasībām un kritērijiem pamatstudiju programmās 2020./2021. akadēmiskajā gadā.

Ja reflektantam ir mobilais elektroniskais paraksts (eParaksts mobile), tad reģistrēties un studiju līgumu parakstīt ir iespējams elektroniski. Tādā gadījumā būs nepieciešams augšupielādēt augstāk minētos dokumentus LU Informatīvajā sistēmā. Pēc rezultātu paziņošanas, reflektantam būs jāizvēlas parakstīt līgumu elektroniski, vai ierasties klātienē.

Nenoslēdzot studiju līgumu noteiktajā laikā, pretendents zaudē tiesības reģistrēties studijām.

 

! Kad studiju līgums ir noslēgts, neaizmirstiet nofotografēties studenta apliecībai Studentu servisā 125. telpā!

 

Plašāk par uzņemšanu Latvijas Universitātē

Dalīties