Bakalaura programmas direktore

Maģistra studiju programmas direktors

Koledžas studiju programmas direktors

Doktora studiju programmas direktors

Bakalaura un koledžas studiju metodiķe

Maģistrantūras studiju metodiķe

Doktorantūras studiju metodiķe

Juris Borzovs

Fakultātes prodekāns
Datorikas fakultāte
Profesors
Datorikas fakultāte Programmēšanas katedra
Prombūtne
11.05.2020 - 21.05.2020
Konsultācijas
Katru nedēļu piektdienās no 12:15 līdz 13:30, Raiņa bulvārī 19, 344.telpa. Vēlams pieteikties iepriekš. Iespējams vienoties par citiem laikiem.

Papildus informācija

Dr.habil.dat., prof. Juris Borzovs
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads: 1950.
 
Izglītība: 1968.-1973. Studijas P.Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fakultātē, matemātiķa diploms

Valsts apbalvojumi: 2014. - Triju Zvaigžņu ordeņa III.šķira (komandieris)
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2007.-LZA korespondētājloceklis
2004.-LU profesors
2001.-LU asociēts profesors
1999.-Habilitēts datorzinātņu doktors (LU)
1992.-Datorzinātņu doktors (LU, nostrifikācija)
1991.-Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (PSRS Augstākā atestācijas komisija)
1989.-Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts (Baltkrievijas PSR ZA Matemātikas institūts)
 
Nodarbošanās:
2015. - SIA "IT Kompetenču centrs" valdes loceklis
2011.– SIA „Programmatūras testēšanas laboratorija” valdes loceklis
2009.-  LU Datorikas fakultātes dekāns
2006.–2009.  LU Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļas vadītājs
2006.–2006.  īpašu uzdevumu ministres elektroniskās pārvaldes lietās padomnieks
2004.– profesors LU Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļas (kopš 2009.-Datorikas fakultātes) Programmēšanas katedrā     
2001.– 2004. asociētais profesors LU Datorikas nodaļas Programmēšanas katedrā
2001.– 2010. A/s Exigen Services Latvija prezidenta vietnieks kvalitātes jautājumos
2000.– 2004. Augstākās izglītības padomes loceklis
1999.– 2007. RTU viesprofesors
1995.– 2010. SIA „Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūts” valdes priekšsēdētājs
1993.– 1995. Kvalitātes grupas vadītājs a/s Softwarehouse Riga
1974.– 2000. stundu pasniedzējs LU Fizikas un matemātikas fakultātē
1973.– 1992. inženieris matemātiķis-programmētājs, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, nodaļas vadītājs, direktora vietnieks zinātniskajā darbā LU MII (bij. LVU Skaitļošanas centrs)
1971.– 1972. LVU komjaunatnes komitejas sekretāra vietnieks
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.J.Bičevskis, J.Borzovs, U.Straujums, A.Zariņš, E.F.Miller,jr. SMOTL-A System to Construct Samples for Data Processing Program Debugging._ IEEE Transactions on Software Engineering, vol. SE-5, No.1, 1979, pp. 60-66.
2.J.Borzovs. Testirovaņije programm s ispoļzovaņijem simvoļičeskogo vipolņeņija._ Programmiro vaņije, No. 1, 1980, lpp. 51-59.
3.J.Bičevskis, J.Borzovs. Prioriteti v otladke boļših programmnih sistem._ Programmiro vaņije, No. 3, 1982, lpp. 31-34. Bichevskii YY, Borzov YV. Priorities in Debugging of Large Software Systems._ Programming and Computer Software 8 (3): 129-131 1982
4.J.Bičevskis, J.Borzovs. Razvitije metodov simvoļičeskogo testirovaņija programm EVM._ Avtomatika i telemehanika, No. 8, 1982, lpp. 93-101. Bichevskii YY, Borzov YV. Development of Symbolic-testing Methods for Computer-programs._ Automation and Remote Control 43 (8): 1054-1061 1982
5.J.Borzovs. Avtomatičeskoje opisaņije funkcij programm obrabotki posļedovateļnih failov._ Programmiro vaņije, No. 2, 1983, lpp. 3-11.       Borzov YV. Automated Description of Sequential File Processing Program Function._ Programming and Computer Software 9 (2): 63-69 1983.
6.A.Kalniņš, J.Borzovs. Testirovaņije programm: jaziki specifikacij i avtomatičeskoje geņerirovaņije testov._ Kibernetika, No. 6, 1985, lpp. 28-34. A. A. Kalninsh and Yu. V. Borzov._ Program testing: Specification languages and automatic test generation._ Cybernetics and Systems Analysis, Volume 21, Number 6 / November, 1985, pp. 753-762..
7.J.Borzovs, G.Dišlers, I.Medvedis, G.Urtāns. Sistema simvoļičeskogo testirovaņija PL/1-programm._ Upravļjaju ščije sistemi i mašini, No. 6, 1986, lpp. 75-79.
8.J.Borzovs, G.Urtāns,V.Šimarov. Vibor putjei programmi dļa postrojeņija testov._ Upravļajuščije sistemi i mašini, No. 6, 1989, lpp. 29-36.
9.J.Borzovs, I.Medvedis, G.Urtāns. Metod segmentov dļa rešeņija sistem ravenstv i ņeravenstv pri geņeracii testov dļa proverki programm._ Upravļajuščije sistemi i mašini, No. 2, 1990, lpp. 49-58.
10.J.Borzovs, J.Rāts. Rakstāmmašīnām un datoriem (skaitļotājiem)-ergonomisku latviešu tastatūru._ LZA Vēstis, Nr. 11, 1990., lpp. 124-128.
11.A.Kalniņš, J.Borzovs, I.Medvedis. Automatic Construction of Test Sets: Practical Approach ._ In: J.Bārzdiņš, D.Bjorner (eds.) Lecture Notes in Computer Science: Baltic Computer Science, No. 502, Springer-Verlag, 1991._ pp.360-432.
12.Z.Bicevska, J.Bicevskis, J.Borzovs. Regression Testing of Software System Specifications and Computer Programs._ Proceedings of the 8th Software Quality Week, San Francisco, 1995, paper 5-T-1 (9 p).
13.A.Adamsone, J.Borzovs, R.Cevere, M.Luckina. Framework for Potential Latvian Software Engineering Standards._ In: Hele-Mai Haav, Bernhard Thalheim(Eds.) Databases and Information Systems: Proc. 2nd Int. Baltic Workshop, Tallinn, 1996, pp. 105-112.
14.J.Borzovs, R.Čevere, M.Lučkina. Datora izmantošanas prakse LZA Terminoloģijas komisijas Informātikas apakškomisijas darbā.  LZA Vēstis. A._ Rīga, 1997, 51.sēj., 3./4. (590./591.) nr., lpp. 7.-10.
15.A.Baums, J.Borzovs, A.Gobzemis, I.Freibergs, G.Fricnovičs, I.Ilziņa (sastād.). Angļu-latviešu-krievu skaidrojošā vārdnīca Personālie datori._ A/s DATI, 1998, 256 lpp.
16.Nacionālā programma Informātika. Sastād. R.Balodis, J.Bārzdiņš, J.Bičevskis, J.Borzovs, V.Briedis, E.Karnītis, V.Lauks, J.Miķelsons, A.Virtmanis, K.Zeiļa._Rīga, 1998.
17.J.Borzovs, I.Puksts, B.Strautmane, G.Urtāns. The Software Industry – a Potential Driving Force for Latvian Exports._ Baltic IT Review, no. 4’99 (15), pp.49-51.
18.J.Borzovs, I.Ilziņa, I.Vancāne. The Main Guidelines of Creating IT&T Terminology._ In: V.Skujiņa (Ed.). Terminology and Technology Transfer in the Multilingual Information Society._Proceedings of the 2nd International Conference on Terminology “In Commemoration of E.Drezen’s 110th Anniversary”, Riga, 2002, pp. 25-32._Termnet Publisher, Vienna-Riga.
19.J.Borzovs. What Computing Curricula is Needed: A Case at the University of Latvia._ Informatics in Education, vol. 3, No. 1, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius, 2004, pp. 31-42.
20.J.Borzovs. Par augstākās izglītības sistēmu domājot._ Latvijas Universitātes Raksti. 2004. Jubilejas izdevums._ lpp. 56.-62.
21.D.Šmite, D.Dosbergs, J.Borzovs._Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares tiesību un standartu pamati._ LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 208 lpp.
22.A.Jansone, J.Borzovs. An Approach to Geographical Data Quality Evaluation._ In: 2006 Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems._ Proceedings. IEEE Catalog Number: 06EX1364._ Vilnius, 2006, pp.125-131.
23.D.Šmite, J.Borzovs. A Framework for Overcoming Supplier Related Threats in Global Projects._ Lecture Notes in Computer Science: Software Process Improvement, Vol. 4257/2006, pp. 50-61.
24.A.Auksoriute, I.Belogrīvs, A.Bielevičiene, A.Blaudums, J.Bordāns, T.Borkowski, J.Borzovs, A.Braasch, E.Cauna, A.Dravniece, N.Dudlauskiene, C.Galinski, L.Henriksen, H.-J. Kaalep, A.Kalniņš, D.Kierzkowska, H.Kilgi, B.Kis, A.Liedskalniņš, B.Maegaard, A.Mitkevičiene, S.Olsen, C.Povlsen, U.Priede, G.Proszeky, I.Puksts, M.Raguz, I.Raupach, R.Salupere, K.-D.Schmitz, K.Siwek, R.Skadiņš, V.Skujiņa, R.Stunžinas, G.Tardy, A.Uritam, A.Vasiļjevs, J.Zabielaite. Towards Consolidation of European Terminology Resources: Experience and Recommendations from EuroTermBank Project._ Riga, 2006, 118 pp.
25.J.Borzovs. Datorika – profesionālās augstākās izglītības spogulis._ “Virzītājspēks” (Rakstu krājums par augstāko izglītību Latvijā), Izglītības un zinātnes ministrija, 2007., Rīga, lpp. 223.-239.
26.J.Borzovs. An Outstanding Example of University-Industry Partnership: The Latvian Case._ In: G.Occhini, P.Nedkov (Eds.) Universities and the ICT Industry._ Proceedings of the 2nd IT STAR Workshop on Universities and the ICT Industry (UNICTRY 07), 2007, pp. 35-44.
27.D.Šmite, J.Borzovs. Managing Uncertainty in Globally Distributed Software Development Projects._ Scientific Papers, University of Latvia, vol. 733, Computer Science and Information Technologies (ISSN 1407-2157), 2008, pp.9-23.
28.A.Jansone, J.Borzovs. An Approach to Cadastral Map Quality Evaluation in the Republic of Latvia._ Scientific Papers, University of Latvia, vol. 733, Computer Science and Information Technologies (ISSN 1407-2157), 2008, pp.261-288.
29.D.Dosbergs, J.Borzovs. Criteria identification for study programme quality assessment and ranking._ In: Trends in Quality Assurance: A Selection of Papers from the 3rd European Quality Assurance Forum._ Budapest, 2009, pp. 56-61.
30.D.Smite, J.Borzovs. New Forms of Work in the Light of Globalization in Software Development._ In: Infonomics for Distributed Business and Decision-Making Environments: Creating Information System Ecology (M.Pankowska, ed.)._ Business Science Reference, 2010, pp. 277-287.
31.R.Balodis, J.Borzovs, I.Opmane, A.Skuja, E.Ziemele. Research Directions Profile in the Computing Museum of the Institute of Mathematics and Computer Science, University of Latvia (IMCS)._ History of Nordic Computing 3: IFIP Advances in Information and Communication Technology,2011, Springer, Volume 350/2011, 453-461, DOI: 10.1007/978-3-642-23315-9_5
32. J.Bicevskis, Z.Bicevska, K.Rauhvargers, E.Diebelis, I.Oditis, J.Borzovs. A Practitioner's Approach to Achieve Autonomic Computing Goals. _ Baltic Journal of Modern Computing, vol. 3 (2015), No. 4, pp. 273-293  
 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: ap 100
 
Konferenču tēzes: ap 40
 
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi: 10

Zinātniski pētnieciskā darbība:
LZP projekts Nr. 01.0048 „Informācijas tehnoloģija un telekomunikācija: latviešu terminoloģija” (2001.-2008.g., projekta vadītājs)
LZP sadarbības projekta Nr. 02.0002 „Latvijas informātikas tehnoloģijas attīstīšana konkurētspējīgas produkcijas ražošanai tirgus specifiskos sektoros” apakšprojekts Nr. 02.0002.1.3 (kopš 2001.g., apakšprojekta vadītājs)
ES 6.ietvarprogrammas projekts nr. EDC 22267 EUROTERMBANK, 2005.-2006. (dalībnieks)
ESF projekts Nr. ESS 2005/11 „Datorzinātņu studiju programmu modernizēšana Latvijas Universitātē”, 2005.-2007. (darba grupas loceklis)
ESF projekts Nr. ESS2006/27 „Tālākizglītības kursu izstrāde IT profesionāļiem”, 2007.-2008. (vadītājs)
ES Leonardo projekts EUCIP-Mat, 2006.-2008. (Latvijas apakšprojekta vadītājs)
Vairāki desmiti RITI projektu. Pēdējais nozīmīgākais (2005.) – VAS „Latvijas Pasts“ informācijas tehnoloģijas stratēģijas izstrāde, elektroniskā paraksta koncepcijas izstrāde (projekta vadītājs).
Vsesojuznaja konferencija "Sintez, testirovaņije, verifikacija i otladka programm", Riga, 1981 (orgkomitejas priekšsēdētāja vietnieks)
Vsesojuznaja konferencija "Sintez, testirovaņije, verifikacija i otladka programm", Riga, 1986 (orgkomitejas priekšsēdētājs)
International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering, Riga, 1994 (orgkomitejas loceklis)
13th International Symposium on Fundamentals of Computation Theory FCT’2001, Rīgā, (orgkomitejas priekšsēdētājs)
6th Baltic Conference on Data Bases and Information Systems DB&IS’2004, Rīgā, (orgkomitejas līdzpriekšsēdētājs)
7th Baltic Conference on Data Bases and Information Systems DB&IS’2006, Viļņa, (orgkomitejas loceklis-Latvijas koordinators)
8th International Conference PROFES’2007, Rīga, (orgkomitejas līdzpriekšsēdētājs)

Piedalīšanās ar referātiem nozīmīgākajās starptautiskās zinātniskajās konferencēs un semināros:
1.J.Bičevskis, J.Borzovs. K voprosu o formaļnom opisaņii funkcij, reaļi zujemih programmoi._ I meždunarod naja konfe ren cija molodih učenih "Prob ļemi projek tirovaņija i primeņeņija diskretnih sistem v upravļeņii", Minsk, 1977.
2.J.Bičevskis, J.Borzovs, U.Straujums, A.Zariņš, E.F.Miller,jr. SMOTL-A System to Construct Samples for Data Processing Program Debugging._ INFOTECH Conference "Software Testing", vol. 2: Invited Papers, London, 1979.
3.R.Balodis, J.Borzovs, J.Brants, M.Treimanis. Putji povišeņija effektivnosti ispoļzovaņija EVM._ Meždunarod naja naučno-tehņičeskaja konferencija "Programm noje obespe čeņije EVM", sekcija 4, Kalinin, 1984.
4.J.Borzovs. The Way Latvian Ergonomic Keyboard was Designed ._ Human Jobs and Computer Interfaces Conference, Tampere, 1991.
5.J.Borzovs. Is there a Need for Software Quality Assurance in Latvia?._ 8th European Conference on Information Systems Security, Control and Audit-the Impact on Management, Stockholm, 1993.
6.J.Borzovs, G.Ernestsons, I.Lukss, I.Mētra. Basic Requirements for National Information Systems._ Baltic Workshop on National Infrastructure Databases: Problems, Methods, Experiences, Trakai, Lithuania, 1994.
7.Z.Bicevska, J.Bicevskis, J.Borzovs. Regression Testing of Software System Specifications and Computer Programs._ 8th Software Quality Week, San Francisco, 1995, paper 5-T-1 (9 p).
8.J.Borzovs, R.Čevere. Lietotāja pamatprasības tipveida darba seansiem ar datorizētu terminoloģisko vārdnīcu.-VII Starptautiskais baltistu kongress BALTISTICA VII.-Rīga.-1995.
9.J.Borzovs. The Problems in East European Transition from Software Copyright Ignorance to Observation: the Latvian Case._Intellectual Property Rights and New Technologies: KnowRight95 Conference, Vienna, 1995.
10.J.Borzovs. Software Quality Classes: Problem Statement and the Latvian Case Study._ International Conference on Software Quality ICSQ95, Maribor, 1995.
11.A.Adamsone, J.Borzovs, R.Cevere, M.Luckina. Framework for Potential Latvian Software Engineering Standards._ 2nd Int. Baltic Workshop, Tallinn, 1996.
12.J.Borzovs, G.Fricnovičs, A.Spektors. The Latvian Language and IT&T._ Intern. Conf. & Exhib. Information Technologies and Telecommunications in the Baltic States, Riga,1997.
13.S.Berzina, J.Borzovs. Harmonization of Latvian and International IT Standards: An Enormous Effort Will Be Needed._ Intern. Conf. & Exhib. Information Technologies and Telecommunications in the Baltic States, Riga,1997.
14.J.Borzovs, I.Imsa. Overcoming the Gap Between Latvian IT&T Legislation and the Laws of the European Communities._ Intern. Conf. & Exhib. Information Technologies and Telecommunications in the Baltic States, Riga,1997.
15.J.Borzovs, I.Imša, U.Ķinis. Recent IT&T Legislation Trend in Latvia._ Intern. Conf.&Exhib. “Information Technologies and Telecommunications in the Baltic States”, 1998.
16.J.Borzovs. Standartizācijas vadlīnijas._ Starptautisks seminārs “Ģeogrāfisko datu standartizācija”, Jūrmala, 1998.
17.S.Plūmiņa, J.Borzovs, Latvian Legislation in 1998: a Major Breakthrough._ Intern. Conf.&Exhib. “Information Technologies and Telecommunications in the Baltic States”, Riga, 1999.
18.I.Vancāne, J.Borzovs, National IT&T Terminology: a Disciplined Mode of Development._ Intern. Conf.&Exhib. “Information Technologies and Telecommunications in the Baltic States”, Riga,1999.
19.J.Borzovs, P.A.Woolsey. A Vision of the Future IT&T Sector in Latvia and the Baltic States with Respect to the Design and the Maintenance of Information Systems._ Intern. Conf.&Exhib. “Information Technologies and Telecommunications in the Baltic States”, Riga, 1999.
20.B.Apine, J.Borzovs, A.Jautrums, A.Joma, E.Kalniņa, A.Klints, S.Linde, J.Plūme, U.Sukovskis, M.Vītiņš. The Future of IT Professional Education in Latvia._ Intern. Conf. “IT Skills-& Vocational Certification”, Estonian National Library, 2000.
21.A.Adamsone, J.Borzovs, M.Gills, S.Linde, J.Plume. Software Testing in Latvia: Lessons Learned._ 1st International Conference on Software Testing, Bonn, Germany, 2000.
22.J.Borzovs, I.Puksts, B.Strautmane, G.Urtans, P.A.Woolsey. The Software Development Industry and the Baltic Countries: an Estimation of the Future._ 4th IEEE International Baltic Workshop “Databases & Information Systems”, Vilnius, 2000.
23.J.Borzovs, P.A.Woolsey. A Vision of the future IT&T Sector in the three Baltic Republics concerning the Design, Development & Maintenance of IT Systems in Telecom and M-Commerce systems._ Global Information Technology Management Association World Conference, Memphis, USA, 2000.
24.J.Borzovs, M.Gills. Building-up a team for manual testing. _ 2nd Intern. Conf. On Software Testing ICSTEST, Bonn, 2001.
25.J.Borzovs, M.Gills. Software Testing in Latvia: Lessons Learned._14th International Internet and Software Quality Week Conference, San Francisco.
26.J.Borzovs. ICTE in Latvia: What is going on?_ 5th Intern. Baltic Conference, BalticDB&IS, Tallinn, 2002.
27.J.Borzovs, J.Bergmanis. Vai Latvijā iespējama uz vispārēju kreditēšanu balstīta maksas augstākā izglītība?._ Starptautiskā zinātniskā konference “Augstskolu kvalitatīvas izaugsmes ietekme uz tautsaimniecības un zinātnes attīstību”, Rīga, Banku augstskola, 2002.
28.J.Grundspenkis, J.Bardzins, J.Borzovs, J.Bubenko. Information Systems Research in Latvia: Current State and Perspectives._ Intern. Symposium on Research Methods, Riga, 2002.
29.J.Borzovs, I.Ilziņa. The Main Guidelines of Creating IT&T Terminology._ 2nd Intern. Conf. on Terminology “Terminology and Technology Transfer in the Multilingual Information Society” in commemoration of E.Drezen’s 110th anniversary, Riga, 2002.
30.J.Borzovs, I.Ilziņa, I.Vancāne. The Main Guidelines of Creating IT&T Terminology._ 2nd International Conference on Terminology “In Commemoration of E.Drezen’s 110th Anniversary”, Riga, 2002.
31.J.Borzovs, I.Ilziņa. About the Challenges of Coining ICT Terms._ Tarptautines mokslines konferencijos “Terminologija III tūkstanmečio pradžioje”, Lietuviu Kalbos institutes, Vilnius, 2003.
32.F.Jelisejevs, R.Lazdiņš, R.Samofals, J.Borzovs. Real ROI of Testing Tools-Case Study._6th ICSTEST conference, Duesseldorf, 2005.
33.G.Arnicans, J.Bicevskis, J.Borzovs, A.Galvans, M.Gills, L.Zoka. The Right Tester for Each Customer._ 6th ICSTEST conference proceedings, Duesseldorf, 2005.
34.A.Vasiļjevs, J.Borzovs, R.Skadiņš, A.Liedskalniņš. Development of Web-Based Terminology Database for new EU Member Countries – Problems and Opportunities._Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems,Vilnius, 2006.
35.A.Jansone, J.Borzovs. An Approach to Geographical Data Quality Evaluation._ 2006 Seventh International Baltic Conference on Databases, Vilnius, 2006.
36.J.Borzovs, I.Ilziņa, V.Skujiņa, A.Vasiļjevs. Terminology Standards in the Aspect of Harmonization for International Term Database._ International Scientific Conference “Terminology of National Languages and Globalization”, Lietuviu Kalbos institutas, Vilnius, 2006.
37.J.Borzovs. Piektās pēdas problēma jeb starp ANO Ženēvas un Tunisas galotņu saietiem informācijas sabiedrības jautājumos._ Informācijas vide Latvijā: 21.gadsimta sākums, Rīga, 2006.
38.J.Borzovs, I.I.Ilziņa. Problems of Latvian ICT terms and English borrowings. _ Tarptautines mokslines konferencijos “Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija. Lietuvos Kalbos institutes, Vilnius, 2008.
39.R.Balodis, J.Borzovs, I.Opmane, A.Skuja, E.Ziemele. Research Directions Profile in the Computing Museum of the Institute of Mathematics and Computer Science, University of Latvia (IMCS)._ History of Nordic Computing 3, Third IFIP WG 9.7 Conference, HiNC3, Stockholm, Sweden, October 18-20, 2010.
40.J.Borzovs, I.I.Ilziņa, I.Keiša, A.Vasiļjevs, M.Pinnis, E.Cauna. Informācijas tehnoloģijas terminu lietošanas paradumi publiskajā saziņā._ E.Drezena piemiņai veltītā 3. starptautiskā konference „Aktuālās tendences terminoloģijas teorijā un praksē”, 25.-26.10.2012.
41.I.Kuļešovs, V.Arnicāne, G.Arnicāns, J.Borzovs. Inventory of testing ideas and structuring of testing terms // Baltic Journal of Modern Computing Vol.1, N 3/4 (2013), p.210-227 : URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/bjmc/Contents/1_3-4_6_Kulesovs_a.pdf
42.J.Borzovs, I.Ilziņa, I.Keiša, M.Pinnis, A.Vasiļjevs. Terminology localization guidelines for the national scenario / Proceedings of the ninth international conference on Language Resources and Evaluation, May 26-31, 2014 (LREC14). Reykjavik : European Language Resources Association, 2014. P.4012-4017 : URL: http://www.lrecconf.org/proceedings/lrec2014/index.html

Akadēmiskie kursi:
1.Programminženierija, A daļa, 4 KP (pamatstudijas)
2.Kvalifikācijas darbs, A daļa, 8 KP (pamatstudijas)
3.Specseminārs, A daļa, 2 KP (pamatstudijas)
4.Programmatūras kvalitāte, A daļa, 2 KP (maģistra studijas)
5.Seminārs, A daļa, 2 KP (doktora studijas)

Papildus ziņas par profesionālo darbību:  
LZA Fizikas un tehnikas nodaļas padomes loceklis (2013.-)
LZA Senāta loceklis (2012.-)
LZA izveidotajā sarakstā LATVIJAS ZINĀTNES SASNIEGUMI 2010.GADĀ :
„Izveidots lielākais Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls EuroTermBank, kas nodrošina vienotu piekļuvi daudznozaru un daudzvalodu, t. sk. arī latviešu, terminoloģijai internetā (Dr. Andrejs Vasiļjevs, Raivis Skadiņš,  Dr. Tatjana Gornostaja, LZA kor.loc. Juris Borzovs, akadēmiķe Valentīna Skujiņa, SIA Tilde, Latvijas Universitāte, Latvijas Zinātņu akadēmija)”.
LU Senāta loceklis (2007.-)
LZA Terminoloģijas komisijas loceklis (2001.-) un Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas apakškomisijas priekšsēdētājs (2001. – 2006.), priekšsēdētāja vietnieks (2006.-)
Latvijas Zinātnes padomes Informātikas ekspertu komisijas loceklis (1999. – 2006.), Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisijas loceklis (2013.-)
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Zināšanu sabiedrības programmu padomes loceklis (2013.-)
LU Datorzinātnes profesoru padomes loceklis (2008.-)
LU Bibliotēkas padomes loceklis (2007.- 2015.)
LU Datorzinātņu promocijas padomes loceklis (2007.-)
LU Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļas valdes loceklis (2004.-2009.)
RTU profesoru padomes (IT) loceklis (2000.-)
RTU zinātnisko rakstu krājuma datorzinātnes sekcijas redkolēģijas loceklis (2006.-)
LU Fizikas un matemātikas fakultātes domes loceklis (2006.-2009. )
LU pētniecības projektu konkursa ekspertu komisijas loceklis (2006.)
LU pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Programmēšana un datortīklu administrēšana“ direktors (2004.-2010)
LU Zinātnisko rakstu sērijas “Informātika” redakcijas kolēģijas loceklis (2004.-2012.)
LU Datorzinātņu studiju programmu padomes loceklis (2004.-)
LU Kvalitātes konsultatīvās padomes priekšsēdētājs (2011.- 2015.)
LU MII Zinātniskās padomes loceklis (2006.-)
Latvijas Zinātnieku savienības biedrs
LITTA (LIKTA) dibinātājs, pirmais prezidents (1998.-2000), valdes loceklis (līdz 2002. un no 2005.), izglītības darba grupas vadītājs (2005. – 2007.)
ISACA Latvija dibinātājs, pirmais prezidents, valdes loceklis (līdz 2000.g.)
IEEE Computer Society biedrs
LANO viceprezidents
IEEE projekta Guide to the Software Engineering Body of Knowledge SWEBOK, 2001, recenzents
IEEE Software Engineering standartu recenzents
Starptautiski sertificēts informācijas sistēmu auditors (CISA – Certified Information Systems Auditor)
Starptautiski sertificēts programmatūras testētājs (ISTQB)
Latvijas Darba devēju konfederācijas Nodarbinātības un profesionālās izglītības ekspertu komisijas loceklis (2000.-)
Ekonomikas ministrijas ITTE nozares ekspertu padomes loceklis (2001.-2004.)
ITTE Profesionālās izglītības padomes priekšsēdētājs (2000.-2007.)
Nacionālās programmas “Informātika” Koordinācijas padomes un KP Stratēģiskās darba grupas loceklis (1999.-2003.).
Satiksmes ministrijas Informācijas atklātības likuma, Personas datu aizsardzības likuma, Valsts nozīmes informācijas sistēmu likuma un attiecīgo MK noteikumu izstrādes darba grupu loceklis (2000.-2003.).
Ministru kabineta darba grupas 2000.gada problēmas risināšanai loceklis (1999.-2000.)
Labklājības ministrijas Darba drošības noteikumu izstrādes darba grupas loceklis (1998.-2001.)
Ekonomikas ministrijas Rūpniecības stratēģijas izstrādes darba grupas loceklis (2001.)
Kultūras ministrijas Autortiesību likuma grozījumu izstrādes darba grupas loceklis (1998.-2000.)
Izglītības un zinātnes ministrijas Dānijas-Latvijas IT koledžas koncepcijas izstrādes darba grupas loceklis (2001.)
Swedish-Latvian Council, Baltic IT Fund, Swedfund, padomes loceklis (1998-2001.)
Latvijas Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra IT standartizācijas tehniskās komitejas priekšsēdētāja vietnieks (1995.-2001.)
Latvijas Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra Kvalitātes vadības standartizācijas tehniskās komitejas darba grupas loceklis (1998.-2001.)
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās darba grupas Publisko iepirkumu likuma grozījumu priekšlikumu izstrādei vadītājs (2005.)
Liepājas Universitātes padomnieku konventa loceklis (2001.-2004.)
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas padomnieku konventa loceklis (2005.-)
Latvijas Lauksaimniecības universitātes padomnieku konventa loceklis (2002.- 2015. )
Latvijas Lauksaimniecības universitātes IT promocijas padomes loceklis (2011.-)
IZM Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveides projekta iepirkumu komisijas loceklis (2011.- 2015.)
 
2016.g. 26.jūlijāb