Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Datorzinātnes - bakalaura studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.09.2018

Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Fakultāte: Datorikas fakultāte
Iegūstamais grāds: Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs
Tiesības uz tālākām studijām: Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Akreditācijas termiņš: 22.08.2017 - 21.08.2023
Programmas direktors: Laila Niedrīte
Programmas apjoms: 160 KP jeb 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums: pilna laika: klātiene 8 semestri
Studiju vietu skaits uzņemšanai:
2018. rudens semestrī budžeta vietas - 220
2018. rudens semestrī maksas vietas - 0
Studiju maksa uzsākot studijas 2018. gada rudens semestrī: studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju uzsākšana: 2018. rudens semestrī
Studiju organizācija: Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.
Studiju valoda: Latviešu

Programmas anotācija

Bakalaura studiju programma „Datorzinātnes” ir mūsdienīga, Eiropas ekspertu atzīta studiju programma, ko apliecina jau divreiz iegūtā Eiropas Informātikas programmu kvalitātes zīme „Euro-Inf Label”.

Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas spēj projektēt un izstrādāt sarežģītas lietojumprogrammas un informatīvās sistēmas, tāpēc programma ir izveidota tā, lai sniegtu pamatzināšanas datorikā, izvēlētajā specializācijā un matemātikā, attīstītu praktiskās iemaņas sarežģītu programmu izveidē, kā arī izpratni par zinātniski pētnieciskā darba izstrādi.

Studiju programmas pirmie divi gadi sniedz vispusīgu teorētisko bāzi, savukārt 4 mēnešus ilgā prakse kādā IT organizācijā palīdz iegūtās zināšanas pārbaudīt praksē un iegūt papildu prasmes.

Pēc prakses studentam jāizvēlas kāda no sešām speciālizācijām:

 • Datorzinātne (computer science) - vairāk uz teoriju orientēta (pētnieki un pasniedzēji),
 • Informācijas tehnoloģijas (information technology) - vairāk uz datortīkliem orientēta (datortīklu speciālisti un projektu vadītāji),
 • Informācijas sistēmas (information systems) - vairāk uz informācijas sistēmu izstrādi un uzturēšanu orientēta (datubāzu un informācijas sistēmu speciālisti un projektu vadītāji),
 • Programmatūras inženierija (software engineering) - vairāk uz datorprogrammu izstrādi orientēta (programmētāji un programmatūras projektu vadītāji),
 • Datoru inženierija (computer engineering) - vairāk uz elektronisko aparātu un robotu būvi orientēta (iegultās programmatūras, sensoru tīklu speciālisti),
 • Datorikas didaktika (computing didactics) - datorikas skolotāji.

Paredzēta prakse IT organizācijās: starptautiskos uzņēmumos, valsts pārvaldē, jaunuzņēmumos u.c.

Programmā apgūstamie priekšmeti: programmēšana (dažādas programmēšanas valodas, datu struktūras, algoritmi), datoru uzbūve, tīmekļa tehnoloģijas, datubāzes, operētājsistēmas, projektu pārvaldība, matemātika, datorzinātnes matemātiskie pamati (automātu teorija, algoritmu teorija, varbūtību teorija, analītiskā ģeometrija) u.c.

Studiju apmaiņas ietvaros studentiem ir iespēja doties uz vairāk nekā 20 sadarbības universitātēm, piemēram, Degendorfas Tehnisko augstskolu Vācijā, Vismāras Tehnisko augstskolu Vācijā, Bocenes-Bolcano Brīvo universitāti Itālijā, Briseles Brīvo universitāti Beļģijā, Blekinges Tehnisko augstskolu Zviedrijā, Ālborgas Universitāti Dānijā, Granadas Universitāti Spānijā, Fafes Tehnoloģisko augstskolu Portugālē, Holonas Tehnoloģiju institūtu Izraēlā, Pensilvānijas Valsts universitāti ASV un citām.

Programmas mērķis un uzdevumi

Datorzinātņu bakalaura akadēmiskās programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas spēj projektēt un izstrādāt sarežģītas lietojumprogrammas un informatīvās sistēmas.

Lai nodrošinātu bakalaura programmas mērķi, programma paredz šādus uzdevumus:

 1. sniegt pamatzināšanas datorikas nozarē kopumā un izvēlētajā studiju virzienā;
 2. sniegt pamatzināšanas matemātikā;
 3. sniegt zināšanas, attīstīt prasmes, kas nepieciešamas sarežģītu lietojumprogrammu un informatīvo sistēmu projektēšanai un izstrādei;
 4. attīstīt pirmās zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, kas ļaus piedalīties pētnieciskos projektos, turpināt studijas maģistrantūrā;
 5. attīstīt prasmes, kas nepieciešamas patstāvīgai izglītības turpināšanai, atjaunojot zināšanas un profesionāli pilnveidojoties.

Programmas studiju rezultāti

Pēc sekmīgi izpildītas bakalaura studiju programmas bakalaura grāda ieguvējam/-ai ir jāpiemīt šādām kompetencēm:

Zināšanām:

 • pamatzināšanām datorikas nozarē kopumā;
 • pamatzināšanas matemātikā;
 • specializētām zināšanām, kas nepieciešamas sarežģītu lietojumprogrammu un informatīvo sistēmu projektēšanai un izstrādei;
 • specializētām zināšanām izvēlētajā studiju virzienā.

Spējai pielietot zināšanas, izmantojot iegūtās teorētiskās, metodoloģiskās un tehnoloģiskās zināšanas un prasmes:

 • turpināt tālākas studijas;
 • veidot profesionālu karjeru IKT nozares uzņēmumos, citos uzņēmumos un valsts pārvaldē;
 • piedalīties sarežģītu lietojumprogrammu un informatīvo sistēmu projektēšanā un izstrādē, izmantojot jaunākās izstrādes vides un rīkus;
 • piedalīties pētnieciskos projektos;
 • izmantot jaunākās apmācības tehnoloģijas, nodrošinot tālākizglītības iespējas.

Analīzes, sintēzes un novērtēšanas prasmēm:

 • patstāvīgi plānot savu darbu;
 • pārzināt, prast atlasīt, apgūt un analizēt speciālo zinātnisko literatūru;
 • veidot slēdzienus un spēt formulēt izmantoto argumentāciju, domāt kritiski un analītiski;
 • pārvaldīt IKT nozarē lietojamās tehnoloģijas, programmatūra sistēmas, vides un rīkus;
 • izvēlēties uzdevuma risināšanai piemērotāko metodi, tehnoloģiju, rīku. 

Komunikācijas prasmēm:

 • pārvaldīt akadēmiskās rakstības un komunikācijas pamatprasmes;
 • īstenot un veicināt akadēmiskās ētikas principu pielietošanu;
 • īstenot ētisku attieksmi pret kolēģiem.

Citām vispārējām prasmēm:

 • darboties radoši;
 • izmantot grupu darba prasmes;
 • izmantot e-saziņas priekšrocības.

Darba iespējas

Pēc studiju programmas beigšanas studentiem ir ļoti plašas iespējas atrast darbu savā specialitātē, jo IT speciālisti ir pieprasīti darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

2017. gadā LU datorzinātņu bakalaura studiju programma atzīta par darba devēju ieteiktāko studiju programmu Latvijā.

Dabaszinātņu bakalaura grāda datorzinātnēs ieguvēji ir sagatavoti studijām maģistra studiju programmās datorikā kā Latvijas, tā arī citu pasaules valstu universitātēs.

 

Uzņemšanas nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Vidējā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE matemātikā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences informātikas sekcijas vai matemātikas sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2017. un 2018. gadā; atklātās matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2017. un 2018. gadā.

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE matemātikā līdz 2008. gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no 2009. gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200))

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija
   
Datorikas fakultāte, Rīgā, Raiņa bulvārī 19
Studiju programmas direktore: Dr.sc.comp. prof. Laila Niedrīte, e-pasts: laila.niedrite@lu.lv
Vecākā metodiķe: ​Ārija Sproģe, tālrunis: 67034505, e-pasts:arija.sproge@lu.lv