Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Vai iespējams pirmais universitātes diploms tikai divos gados jeb kāpēc izvēlēties studēt Latvijas Universitātes datoriķos?
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.04.2014

Atbild Datorikas fakultātes dekāns prof. Juris Borzovs.

Tas, ka ar datoru programmēšanu saistītās profesijas ir populāras, ka tajās strādājošie saņem pienācīgu atalgojumu, ka šeit nav novērojams bezdarbs un ka šo profesiju pārstāvji var strādāt ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu pasūtītājiem, pie tam nepametot dzimtās mājas, ir labi zināms. Šo profesiju pārstāvji, protot angļu un citas valodas, var konkurēt darba tirgū citās valstīs, ja vien paši to vēlas. Šeit šajā tēmā neiedziļināsimies. Lasiet presi, skatieties televīziju, klausieties radio – tur par šiem jautājumiem bieži raksta, rāda un runā.

2011. gada jūnijā uz maksimāli pieļauto laiku, 6 gadiem, tika akreditēta datorzinātņu bakalaura studiju programma ar tajā integrētu pirmā līmeņa profesionālo studiju programmu „Programmēšana un datortīklu administrēšana”. Četrgadīgās bakalaura studiju programmas pirmie divi gadi pilnībā un precīzi ietver divgadīgo profesionālo programmu. Tāpēc praktiski ir vienalga, kurā no abām programmām stāties.

Sekmīgi pabeidzot pirmo divu gadu studijas, ikviens saņems Latvijas Universitātes diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piešķirtu ceturtā līmeņa (augstākais ir piektais) profesionālo kvalifikāciju. Jūs varēsiet izvēlēties kvalifikāciju „Programmētājs” vai „Datortīklu administrators”. Ikviens diploma saņēmējs drīkstēs nekavējoties un bez jebkādiem priekšnosacījumiem turpināt studijas bakalaura programmas trešajā gadā un ceturtā studiju gada noslēgumā saņemt otro Latvijas Universitātes diplomu, kas apliecinās iegūtu dabaszinātņu bakalaura grādu datorzinātnē. Vēl divi gadi veiksmīgu studiju – un būsiet maģistrs. Vēl trīs gadi – doktors.

Datorzinātņu studiju programma ir sadalīta 5 specializācijās, kas atbilst ACM un IEEE izstrādātām rekomendācijām Computing Curricula. ACM un IEEE ir lielākās un senākās starptautiskās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares profesionālās organizācijas. Saskaņā ar šīm rekomendācijām Computing (latviski – datorika) specializācijas ir šādas: Computer Science (CS, datorzinātne), Software Engineering (SE, programminženierija), Information Systems (IS, informācijas sistēmas), Information Technology (IT, informācijas tehnoloģija), Computer Engineering (CE, datoru inženierija).

Pirmajos divos studiju gados ir iespējams izvēlēties SE un saņemt kvalifikāciju „Programmētājs” vai IT un saņemt kvalifikāciju „Datortīklu administrators”. Šī izvēle jāizdara, uzsākot otro studiju gadu. Pirmajos divos gados abas specializācijas atšķiras tikai ar 16 kredītpunktu (16 nedēļas) vērtu ražošanas praksi, kas notiks ceturtajā semestrī, un 8 kredītpunktu vērtu kvalifikācijas darbu, kura izstrāde jāuzsāk trešajā semestrī. (Katrā studiju gadā ir divi semestri un katrā semestrī jāapgūst kopumā 20 kredītpunktus vērti kursi.) SE specializācijā nepieciešama programmēšanas prakse un programmēšanas kvalifikācijas darbs, bet IT specializācijā – datortīklu administratora prakse un datortīklu administratora kvalifikācijas darbs. Ražošanas praksi drīkst uzsākt arī agrāk, negaidot ceturto semestri.

Turpinot studijas trešajā gadā (piektajā semestrī), neatkarīgi no jau iegūtā diploma un kvalifikācijas, varēs izvēlēties jebkuru no piecām specializācijām: CS (vairāk uz teoriju orientēta), SE (vairāk uz datorprogrammu izstrādi orientēta), IS (vairāk uz informācijas sistēmu izstrādi un uzturēšanu orientēta), IT (vairāk uz datortīkliem orientēta) un CE (vairāk uz elektronisko aparātu būvi orientēta).

Šādi izveidota studiju programma, kurā organiski savienota profesijas pamatu apguve ar plašām specializācijas iespējām un teorētisku izpēti, Latvijā ir vienīgā. Pēc katra divgadīga studiju posma tiek izsniegts Latvijas Universitātes diploms, kas apliecina attiecīga līmeņa augstāko izglītību. Tādējādi pirmo universitātes diplomu šeit saņemsiet vismaz par gadu agrāk nekā citur Latvijā. Pēc katra diploma saņemšanas var arī uzreiz neturpināt studijas, bet atsākt tās pēc viena vai vairākiem gadiem.

Latvijā ir 13 augstākās izglītības iestādes, kurās var studēt ar datoriem saistītas lietas. Trīs no tām – Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Transporta un sakaru institūts – ik gadus izsniedz ap 80% visu diplomu.

Tikai Latvijas Universitātē vienā programmā ir integrētas gan profesionālās, gan akadēmiskās studijas un tikai šeit vienā programmā ir iespējams iegūt (pēc izvēles) gan programmētāja, gan datortīklu administratora profesiju. Šī izvēle nav jāizdara pirms iestāšanās augstskolā vai koledžā, kā tas ir visur citur Latvijā.

Dažās augstskolās (Rīgas Tehniskajā universitātē un Ventspils Augstskolā) ir arī trīsgadīgas bakalaura studiju programmas. Taču tās nesatur ražošanas praksi un kvalifikācijas darbu, tādējādi dodot salīdzinoši vājākus profesijas pamatus.

Tikai Latvijas Universitātes pasniedzēji ir vienlīdz stipri gan teorētiskās zinībās (Latvijas Universitātes pasniedzēju zinātnisko publikāciju citējamības indekss pārsniedz visu citu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas šīs nozares augstskolu pasniedzēju un zinātnisko institūtu pētnieku kopējo citējamības indeksu), gan praktiskā plāksnē (jo daudzi paralēli strādā kādā IT uzņēmumā).

Datorikas fakultāte izvietota pašā Rīgas centrā, Raiņa bulvārī 19, dažu minūšu gājienā no Centrālās dzelzceļa stacijas un autoostas, kas attālāk dzīvojošiem varētu būt ērtība.

Lielāko daļu studiju materiālu docētāji ir ievietojuši Universitātes interneta vietnē, tādējādi būtisku studiju darba daļu ļaujot veikt no jebkuras pasaules vietas, kur vien atrodams interneta pieslēgums.

Neraugoties uz visu augstāk rakstīto, nekādā gadījumā nevajag iedomāties, ka Universitātē spēj studēt tikai ļoti talantīgi cilvēki. Vēsture rāda, ka visai viduvēji apdāvināti, bet neatlaidīgi jaunieši sasniedz ļoti labus rezultātus. Viens no šādiem piemēriem esmu es pats.

Jūs vaicāsiet, kādas priekšzināšanas nepieciešamas, lai studētu Datorikas fakultātē? Kaut arī viss agrāk apgūtais var atvieglināt studijas, tomēr mēs sāksim no pašiem pamatiem, nekas ārpus parastas vidusskolas zināšanām un prasmēm nebūs vajadzīgs. Lai iestātos, vajadzēs vidusskolas atestātu ar sekmīgām atzīmēm matemātikā un latviešu valodā, kā arī, ja vidusskola absolvēta pēc 2004.g. - centralizēto eksāmenu sertifikātus matemātikā un latviešu valodā.

Jūs vaicāsiet, kas būs jādara pirmajā studiju gadā? Pirmajā pusgadā būs daudz programmēšanas, datorsistēmu un datortīklu uzbūves, matemātikas (algebra, diskrētā matemātika, automātu teorija), kā arī nozares angļu valoda. Otrajā pusgadā līdzīgi – dažādas programmēšanas un dažādas matemātikas aptuveni puse uz pusi. 

Lasiet arī Latvijas Universitātes portālu www.lu.lv, Datorikas fakultātes lapu www.df.lu.lv, rakstiet un vaicājiet man – juris.borzovs@lu.lv .

Nāciet studēt LU datoriķos, mums atradīsies valsts finansēta studiju vieta ikvienam!