Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Erasmus+ personāla mobilitāte 2017/2018
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.09.2018.
VISI DARBINIEKU APMAIŅAS LĪGUMI

 

Ņemot vērā piešķirtā finansējuma apjomu docētāju un personāla mobilitātēm 2017./2018. ak. gadam, LU Erasmus Uzraudzības komisija apstiprināja Erasmus+ stipendiju likmes un vietu sadali starp struktūrvienībām.

DF ir piešķirta 1 Erasmus+ docētāju vieta (varēs īstenot laika posmā līdz 30.09.2018) un 1 personāla apmaiņas vieta (varēs īstenot laika posmā līdz 31.05.2019).

Erasmus+ stipendija docētāju un personāla mobilitātei var būt aprēķināta maksimāli 5 dienu vizītei (ieskaitot ceļošanas dienas).

Erasmus+ docētāju mobilitātes nosacījumi paredz, ka vizītes laikā docētājam jānolasa partneraugstskolā minimums 8 lekciju stundas (4 lekcijas).

Erasmus+ personāla mobilitāti nedrīkst izmantot, lai piedalītos konferencēs, semināros utml., izņemot speciālus pasākumus, saistītus ar Erasmus+ programmas jautājumiem, ko ārvalstu augstskolas organizē saviem Erasmus+ partneriem (piemēram, Erasmus+ week utml.).   

Joprojām neizmantota ir docētāja došanās 5 dienu vizītē uz Holon Institute of Technology Izraēlā.

Skaits

Dienas

Ceļa izdevumi

Individuālais atbalsts

1

7 dienas

360

1120


Būtu vēlams saņemt nomināciju docētāju mobilitātei 2017./2018. ak.g. līdz š. g. oktobra beigām.

 

Erasmus+ personāla mobilitāte

Erasmus+ personāla mobilitātes mērķi un nosacījumi

Erasmus+ personāla mobilitātes mērķis ir tās dalībnieku pieredzes apmaiņa ārvalstu partneraugstskolās, ar kurām LU ir noslēgti divpusējie Erasmus+ līgumi.

Pieredzes apmaiņa var izpausties kā individuālās tikšanās ar kolēģiem lai iegūtu ārvalstu augstskolu pieredzi, pārrunātu jautājumus un problēmas dažādās augstskolu darbības jomās. Vizītes mērķis nevar būt piedalīšanās konferencēs un semināros, izņemot pasākumus ko ārvalstu augstskolas speciāli rīko saviem partneriem (piemēram, Staff training week vai International student week).

Personāla mobilitātes dalībnieka MINIMĀLAIS vizītes periods uz ārvalstu partneraugstskolu, kādam var būt aprēķināta Erasmus+ stipendija, drīkst būt 2 dienas (ieskaitot ceļošanas dienas).

2017./2018. ak. gadā LU var piešķirt Erasmus+ stipendiju MAKSIMĀLI 5 dienuvizītei (ieskaitot ceļošanas dienas).

Nominētam personāla mobiltātes dalībniekam vajag savlaicīgi rakstīt partneraugstkolas kolēģiem un vienoties par tādiem vizītes datumiem, lai kopējais mobilitātes periods nepārsniegtu 5 dienas. Tad nerādīsies pārpratumi un kļūdas Erasmus+ formalitāšu noformēšana un stipendijas aprēķinos.

Atsevišķos gadījumos vizītes periods par 1-2 dienām pārsniegt noteikto maksimālo mobilitātes ilgumu, bet tādos gadījumos vajag rēķināties ar to, ka Erasmus+ stipendija papildu dienām nevarēs būt aprēķināta

 

Pieteikšanās Erasmus+ personāla mobilitātē

Pieteikšanās dalībai Erasmus+ personāla mobilitātē un kandidātu sarakstu apstiprināšana notiek fakultātēs vai citās LU struktūrvienībās katru akadēmisko gadu. Pieteikšanās procedūru organizē fakultāšu starptautiskās sadarbības koordinatori vai LU struktūrvienību vadītāji. Kandidātu pieteikumus izskata un nominēto mobilitātes dalībnieku sarakstu apstiprina fakultātē/struktūrvienībā izveidotā komisija. Apstiprināts fakultātes/struktūrvienības Erasmus+ personāla mobilitātes dalībnieku saraksts tiek nosūtīts LU Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļai, kura palīdz darbiniekiem kārtot nepieciešamas formalitātes. 

Erasmus+ personāla mobilitātei nominētais darbinieks nes personīgu atbildību par Erasmus+ programmas noteikumu ievērošanu. Ja kādu iemeslu dēļ plānota vizīte uz partneraugstskolu nevar notikt, darbinieka pienākums ir savlaicīgi informēt par situāciju fakultātes starptautiskās sadarbības koordinatoru, LU struktūrvienības vadītāju un StSD Mobilitātes nodaļas vadītāju.

 

Erasmus+ personāla mobilitātes finansiālie nosacījumi

Savas vizītes realizēšanai nominētais personāla mobilitātes dalībnieks saņem no LU Erasmus+ stipendiju, no kuras ir jāsedz ar uzturēšanos ārvalstīs saistītus izdevumus (naktsmītne, ēdināšana, apdrošināšana utml.).

Katrā akadēmiskajā gadā Eiropas Komisija nosaka docētāju un personāla maksimālās dienas stipendijas normas vizītēm uz Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Ņemot vērā Latvijas Universitātei piešķirto Erasmus+ finansējumu no EK līdzekļiem, kā arī piešķirto Latvijas Republikas līdzfinansējuma apjomu, LU Erasmus uzraudzības komisija apstiprina LU stipendijas dienas likmes Erasmus+ personāla mobilitātei katram konkrētajam akadēmiskajam gadam.

Erasmus+ stipendijas likmes docētāju/personāla mobilitātēm 2017./2018. ak. gadā

Valstis

Erasmus+ stipendijas dienas likmes ( EK+LR)

Dānija, Lielbritānija

180 EUR

Zviedrija, Somija, Norvēģija, Īrija, Lihtenšteina, Nīderlande, Luksemburga, Beļģija, Francija, Islande

160 EUR

Itālija, Austrija, Kipra

150 EUR

Vācija, Spānija, Portugāle, Grieķija, Turcija, Malta, Polija, Čehija, Ungārija, Rumānija, Bulgārija 

140 EUR

Slovākija, Maķedonija, Slovēnija, Horvātija 

120 EUR

Igaunija, Lietuva

100 EUR

Papildus Erasmus+ stipendijai Erasmus+ personāla mobilitātes dalībniekam tiek segti no EK budžeta faktiskie ceļa izdevumi pēc izdevumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas (biļetes, iekāpšanas taloni, rēķini, čeki, izraksti no bankas kontiem utml.). 

Maksimālā summa ceļa izdevumiem tiks noteikta saskaņā ar t.s. EK attāluma kalkulatora rādītājiem, kas "mēra" attālumu no Rīgas līdz mērķa pilsētai novelkot kartē taisnu līniju.

EK attāluma kalkulatoru var atrast šeit:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Tad pēc EK tabulas tiks noteikts, kāda maksimālā summa ceļa izdevumiem var būt piešķirta. Jāņem vērā, ka mobilitātes dalībniekam tiks atlīdzināti faktiskie ceļa izdevumi, nepārsniedzot noteiktas maksimāli pieļaujamas summas.

Attālums 

Maksimālā summaparceļaizdevumiemnoEKfinanšulīdzekļiem

No 10 līdz 99 km

20 EUR

No 100 km  līdz 499 km

180 EUR

No 500 km līdz 1999 km

275 EUR

No 2000 km līdz 2999 km

360 EUR

No 3000 km līdz 3999 km

530 EUR

No 4000 km līdz 7999 km

820 EUR

No 8000 km

1100 EUR

 

Zinot konkrētus vizītes datumus, kas ir saskaņoti ar partneraugstskolu,
Erasmus+ personāla mobilitātes dalībnieks var savlaicīgi interesēties par maršrutu, transporta veidu un biļetēm uz ārvalstu pilsētu, lai panāktu pēc iespējas lētākas ceļa izdevumu izmaksas.

Mobilitātes dalībniekam ir divas iespējas, kā var iegādāties biļetes.

Ja personāla mobilitātes dalībnieks sākumā ir iegādājies biļetes par personīgiem līdzekļiem, tad pēc atgriešanās no vizītes, atskaites un ceļa izdevumu apliecinošo dokumentu (rēķini, čeki, kvītis, izraksts no bankas konta utml.) iesniegšanas, viņai/viņam tiks atlīdzināti faktiskie ceļa izdevumi ar ierobežojumu līdz maksimāli atļautai summai.

Biļetes var rezervēt arī tūrisma aģentūrā "Averoja", ar kuru LU ir noslēgts līgums. Personāla mobilitātes dalībniekam vajag sazināties ar "Averojas" darbinieci Ingu Kovaļonoku (inga@averoja.lv) un lūgt viņu atsūtīt maršruta variantus. Ja kāds no variantiem derēs mobilitātes dalībniekam, tad “Averojas” darbiniece var rezervēt biļetes un sagatavot rēķinu (maksātājs būs LU). Šo rēķinu mobilitātes dalībniekam vajadzēs pārsūtīt StSD Mobilitātes nodaļas vadītājai. Rēķinu novīzēs LU Erasmus Institucionālā koordinatore A.Gržibovska un tas tiks nosūtīts LU grāmatvedībai, kas pieņem apmaksai rēķinus  par ceļa izdevumiem tikai no firmas “Averoja”.

Gadījumā, ja mobilitātes dalībnieks rezervē biļetes un saņem rēķinu par tām no ceļojuma biroja “Averoja”, viņai/viņam jābūt savlaicīgi noformētam LU komandējuma iesniegumam. LU grāmatvedība var apmaksāt rēķinu par ceļa izdevumiem tikai tad, kad ir noformēts LU komandējums.   

Gadījumā, ja faktiskie ceļa izdevumi pārsniedz ierobežojuma summu, Erasmus+ personāla mobilitātes dalībniekam ir atļauts daļēji segt ceļa izdevumus no citiem  pieejamiem finansējuma avotiem, izņemot līdzekļus no citiem EK finansētajiem projektiem vai programmām.   

 

Erasmus+ personāla mobilitātes sagatavošanas darbi pirms vizītes

Erasmus+ personāla mobilitātes dalībniekam vajag savlaicīgi saskaņot ar partneraugstskolas kolēģiem konkrētus vizītes datumus, kā arī noformēt Mobilitātes līgumu (Mobility Agreement) par vizītes programmu. Noformēto Mobilitātes līgumu jāpārsūt saskaņošanai partneraugstskolas kontaktpersonai. Saskaņotu Mobilitātes līgumu paraksta Erasmus+ mobilitātes dalībnieks, LU Erasmus Institucionālā koordinatore A.Gržibovska un ārvalstu partneraugstskolas kontaktpersona.

Erasmus+ programmas noteikumi neparedz Mobilitātes līgumu oriģinālu iesniegšanu, tādēļ parakstus var iegūt arī pārsūtot Mobilitātes līgumus ieskenētā veidā (PDF formātā) pa E-pastu.

Mobilitātes līgumam jābūt noformētam un parakstītam no visām pusēm pirms mobilitātes dalībnieka izbraukšanas uz partneraugstskolu.

Mobilitātes dalībnieks nevar gaidīt no ārvalstu partneraugstskolas nekādu finansiālo atbalstu. Partneraugstskolas uzdevums ir piedalīties Mobilitātes līguma sagatavošanā, organizēt tikšanās ar kolēģiem vai dalību dažādos pasākumos.

Erasmus+ personāla mobilitātes dalībnieks var lūgt kolēģus no partneraugstskolas palīdzēt atrast un rezervēt pēc iespējas lētāku dzīves vietu vizītes laikā. Parasti ārvalstu kolēģi ir izpalīdzīgi šādos jautājumos un var ieteikt viesnīcas ar pieņemamām cenām vai arī rezervēt dzīves vietu augstskolas viesu namā.

Erasmus+ personāla mobilitātes dalībnieka braucienam uz partneraugstskolu tiek noformēts LU komandējums saskaņā ar LU noformēšanas kārtību.

Mobilitātes dalībniekam vajadzēs aizpildīt LU komandējuma iesnieguma veidlapu, norādīt tajā valsti, augstskolu, vizītes datumus un mērķi (pieredzes apmaiņas brauciens Erasmus+ programmas ietvaros), kā arī saņemt LU fakultātes dekāna vai struktūrvienības vadītāja parakstu sadaļā „Saskaņots”.

Komandējuma iesnieguma veidlapas sadaļas par finansējuma noteikumiem un līdzekļiem aizpilda un novīzē LU Ārlietu vadītāja A.Gržibovska, kura ir atbildīga par Erasmus+ līdzekļu izlietojumu.

Gadījumā, ja Erasmus+ personāla mobilitātes dalībnieka ceļa izdevumu segšanai tiks daļēji izmantoti citi pieejami līdzekļi, atsevišķu ierakstu komandējuma iesniegumā par papildus līdzekļu veidu (projekta numuru) un finansējuma ierobežojumu veic un parakstās persona, kura atbild par šo līdzekļu izlietojumu.      

Pirms vizītes uz ārvalstu partneraugstskolu katram personāla mobilitātes dalībniekam jāparaksta ar LU Erasmus+ kontrakts (finansējuma līgums), ko gatavo LU StSD Mobilitātes nodaļas vadītāja. Lai noformētu Erasmus+ kontraktu (finansējuma līgumu), darbiniekam vajag iepriekš elektroniski atsūtīt LU StSD Mobilitātes nodaļas vadītājai sekojošo informāciju:

  • konkrēti vizītes datumi, kas ir saskaņoti ar partnetaugstskolu;
  • paša mobilitātes dalībnieka mājas adrese, mob. tālruņa numurs, E-pasta adrese.

Erasmus+ personāla mobilitātes dalībnieks sarunā ar LU StSD Mobilitātes nodaļas vadītāju (natalija.ivanova@lu.lv; t. 67033968) tikšanās datumu un
laiku, atnāk uz StSD Mobilitātes nodaļu ar LU komandējuma iesniegumu, ko ir parakstījis dekāns/struktūrvienības vadītājs. Tikšanās reizē tiek nokārtotas visas formalitātes, kādas ir nepieciešamas saskaņā ar Erasmus+ noteikumiem.

 

ERASMUS+ PERSONĀLA MOBILITĀTES GALA ATSKAITES PROCEDŪRA

1-2 dienas pēc vizītes perioda beigām mobilitātes dalībnieks saņems automātisku E-pastu no EK datu bāzes Mobility Tool ar linku uz individuālās atskaites (EU Survay) aizpildīšanu un nosūtīšanu tiešsaistē. To jāizdara 5 kalendāra dienu laikā pēc automātiskā E-pasta saņemšanas.

Automātisko E-pastu no datu bāzes Mobility Tool jāmeklē visās E-pasta sadaļās, jo tas var ienākt jebkurā no tām (arī SPAM).  

Mobilitātes dalībniekam OBLIGĀTI jāsaglabā aizpildīto individuālo atskaiti PDF formātā savā datorā pēc tās nosūtīšanas tiešsaistē.

Vienas nedēļas laikā pēc atgriešanās no vizītes uz ārvalstu partneraugstskolu Erasmus+ personāla mobilitātes dalībniekam jāiesniedz LU Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļā sekojošus Erasmus+ atskaites dokumentus:

  • Ārvalstu augstskolas Oficiālu apliecinājumu par vizītes periodu (oriģinālu);
  • Erasmus+ personāla mobilitātes dalībnieka Mobilitātes līgumu; ceļa izdevumus apliecinošus dokumentus (biļetes, iekāpšanas talonus, rēķinus, čekus, izdrukas no bankas kontiem utml.).

Uzmanību!!!

Visos mobilitātes dalībnieka atskaites dokumentos un individuālajā atskaitē (EU Survey)jābūt norādītiem tiem pašiem vizītes datumiem, kādi ir ierakstīti Erasmus+ kontraktā (finansējuma līgumā).

Saskaņā ar LU noteikto kārtību pēc atgriešanās no vizītes uz ārvalstu viesaugstskolu Erasmus+ personāla mobilitātes dalībniekam jāaizpilda LU Komandējuma pārskata veidlapu un jāiesniedz tā dekānam vai struktūrvienības vadītājam.

Ar jautājumiem par Erasmus+ personāla mobilitāti un tās noteikumiem, par atskaites dokumentu iesniegšanu var vērsties pie LU Ārlietu vadītājas:

Alīne Gržibovska
Nodaļas vadītāja
Raiņa bulv. 19, 134.kab.
Tālr.: +371 67033997
E-pasts: aline.grzibovska@lu.lv