Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kursa izvērtējums semestra vidū
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.11.2016

Mērķis

Uzzināt studentu viedokli par kursu, kā tas ir vadīts līdz šim brīdim, ar mērķi iniciēt iespējamas izmaiņas atlikušā semestra laikā.

Procedūra

Docētāja(-u) un 2-3 studentu pārstāvju tikšanās (piemēram, kursa vecākie). Pirms tikšanās studentiem jādod 15-20 minūtes no lekcijas laika (bez docētāja klātbūtnes) izdiskutēt jautājumus, ko viņi gribētu apspriest tikšanās ar docētāju laikā. 

Variants: ievietot jautājumus MOODLE un informēt kursu vecākos, lai tie veic izvērtēšanu elektroniski vai kā citādi..

Laikplāns

Semestrvidus  izvērtēšana notiek 40./41.nedēļā rudens semestrī un 9./10. nedēļā pavasara semestrī. Ja šīs nedēļas sakrīt ar ekskursiju, praksi vai ko tamlīdzīgu, docētājam ar studiju programmas direktora piekrišanu jāizraugās citas nedēļas.  .

Turpmākās darbības

Docētājs uzraksta īsu tikšanās kopsavilkumu, fokusējoties uz norunātām izmaiņām atlikušajā semestra laikā. Šis kopasvilkums jādara zināms studentiem (piemēram, ievietojot MOODLE vai informējot kursu vecākos). Docētāja pienākums ir sekot, lai norunātās izmaiņas tiktu īstenotas. Kursa izvērtēšanā semestra beigās studentiem tiks vaicāts, vai semestrvidus tikšanās laikā norunātais ticis īstenots. 

Ieteicamais jautājumu saraksts

1. Mācīšana:

 • Metodes, pedagoģiskā pieeja (lekciju kvalitāte/biežums, grupu darba pārraudzība utt.)

2. Kursa saturs:

 • Līmenis(īpaša vērība jāpievērš kursiem, kuros piedalās studenti no dažādām grupām)
 • Izklāsta ātrums
 • Pārklāšanās ar citiem kursiem
 • Mācību saturs (sarežģītības līmenis, apjoms, būtiskums)

3. Slodze un atgriezeniskā saite

 • Vai studenti saņem pietiekošu atbalstu (formālu vai neformālu)?
 • Vai slodze ir saprātīga salīdzinājumā ar kursa apjomu (kredītpunktu skaitu)?

4. Informācija un infrastruktūra

 • Informācija par kursu (lekcijas, mācību plāns, auditorijas nodarbības utt.)
 • Piekļuve datoru u.c. aparatūras telpām
 • Literatūras sarakstā norādīto grāmatu pieejamība (ieskaitot papildliteratūru)
 • Administratīvs atbalsts
 • Mācību telpas