Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studiju kvalitātes nodrošināšana
Pēdējās izmaiņas veiktas:
05.09.2017.

Lai nodrošinātu studiju programmu kvalitāti, Datorikas fakultātē tiek īstenotas šādas aktivitātes:

1. „Semestrvidus” aptaujas

Uzdevums - uzzināt studentu viedokli par kursu, kā tas ir vadīts līdz šim brīdim, ar mērķi iniciēt iespējamas izmaiņas atlikušā semestra laikā.
Docētāja(-u) un 2-3 studentu pārstāvju tikšanās. (piemēram, kursa vecākie). Pirms tikšanās studentiem jādod 15-20 minūtes no lekcijas laika (bez docētāja klātbūtnes) izdiskutēt jautājumus, ko viņi gribētu apspriest tikšanās ar docētāju laikā. Alternatīva – elektroniska aptauja.
„Semestrvidus” izvērtēšana notiek semestra ceturtajā-piektajā nedēļā.
Docētājs uzraksta īsu tikšanās kopsavilkumu, fokusējoties uz norunātām izmaiņām atlikušajā semestra laikā. Šis kopsavilkums jādara zināms studentiem (piemēram, ievietojot MOODLE). Docētāja pienākums ir sekot, lai norunātās izmaiņas tiktu īstenotas. Kursa izvērtēšanā semestra beigās studentiem tiks vaicāts, vai semestrvidus tikšanās laikā norunātais ticis īstenots.

2. Kursa noslēguma aptauja

Kursa noslēguma aptaujas anketas LUIS aizpildīšana ir obligāts priekšnosacījums atzīmes izlikšanai. Tas garantē aptaujas rezultātu reprezentativitāti.
Ikvienam docētājam LUISā ir pieejami viņa(-s) docēto kursu aptaujas rezultāti.
Divu nedēļu laikā pēc eksāmena docētājam jāiesniedz dekānam aptauju rezultātu analīze, ja nepieciešams, ar ieplānotiem uzlabojumiem, kas tiek ierakstīti Uzlabojumu priekšlikumu reģistrā.

3. Programmas noslēguma aptauja

Programmas noslēguma aptaujas anketas LUIS aizpildīšana ir obligāts priekšnosacījums diploma izsniegšanai.
Anketēšanas rezultātus analizē attiecīgās programmas direktors un iesniedz tos dekānam un Fakultātes Domei.
Analīzē konstatētie defekti un priekšlikumi tiek ierakstīti Uzlabojumu priekšlikumu reģistrā,.

4. Hospitācijas

Reizi gadā, atskaitot ievēlēšanas/pārvēlēšanas akadēmiskajā amatā gadus, katedras vadītājs (katedras vadītāja gadījumā – programmas direktors) organizē hospitāciju (kolēģis novēro nodarbības gaitu un sniedz rakstisku atzinumu). Ar hospitācijas atzinumu iepazīstina hospitējamo un viņam ir tiesības atzinumu rakstiski komentēt.  Atzinumi un komentāri tiek uzglabāti līdz ievēlēšanas termiņa beigām un tiek izmantoti pārvēlēšanas procedūrā.

5. Kursu vecāko un fakultātes studentu pašpārvaldes iesniegumi

Kursu vecāko un fakultātes studentu pašpārvaldes iesniegumos minētie defekti un priekšlikumi tiek ierakstīti Uzlabojumu priekšlikumu reģistrā.

6. Programmu pašnovērtējuma ziņojumi

Ik gadu līdz 31.oktobrim studiju programmas direktors organizē studiju programmas pašnovērtējuma ziņojuma izstrādi saskaņā ar Universitātes noteikto struktūru.
Pašnovērtējuma ziņojumu apspriež, koriģē un apstiprina attiecīgi LU Datorzinātņu studiju programmu padome, Datorikas fakultātes Dome, Universitātes kvalitātes novērtēšanas komisija un Universitātes Senāts.
Reizi 6 gados tiek sagatavots izvērsts pašnovērtējuma ziņojums, ko pēc apstiprināšanas augstāk minētajās institūcijās Universitāte iesniedz Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrā, kas organizē ārēju ekspertīzi. Gan pašnovērtējuma ziņojums, gan ekspertu atzinums tiek iesniegts IZM Akreditācijas komisijā, kas balsojot nosaka programmas akreditāciju uz nākošo termiņu.
Pašnovērtējuma ziņojumā un ekspertu atzinumā konstatētie defekti un izteiktie priekšlikumi tiek ierakstīti Uzlabojumu priekšlikumu reģistrā.

7. Lektoru kvalifikācijas celšana

Reizi ievēlēšanas periodā ikvienam docētājam jāpiedalās lektora meistarības kursos, ko organizē fakultāte.

8. Uzlabojumu priekšlikumu reģistrs

Uzlabojumu priekšlikumu reģistrs ar atzīmēm par izpildi vai motivētu priekšlikuma noraidīšanu ievietojams fakultātes mājaslapā, kur tas ir brīvi pieejams. Reģistrā nepublicē docētāju vārdus un uzvārdus.
Reģistrā iekļauto priekšlikumu izpildi kontrolē dekāns.