Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
ERASMUS+ DOCĒTĀJU MOBILITĀTE 2016/2017
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.09.2016

Erasmus+ docētāju mobilitātes mērķi un nosacījumi

Erasmus+ docētāju mobilitātes galvenais uzdevums ir pasniedzēja lekciju lasīšana ārvalstu partneraugstskolā, ar kuru attiecīgai LU fakultātei vai nodaļai ir noslēgts
Erasmus+ līgums konkrētajā studiju virzienā, kas paredz savstarpēju pasniedzēju apmaiņu. Papildus lekciju lasīšanai docētājs var sniegt konsultācijas, kā arī piedalīties dažādos pasākumos, kas ir saistīti ar studiju problēmām.

Saskaņā ar Erasmus+ programmas noteikumiem minimālais nolasīto lekciju stundu skaits partneraugstskolā vizītes laikā ir 8 stundas (4 lekcijas). 

Docētāju mobilitātes dalībnieka MINIMĀLAIS vizītes periods uz ārvalstu partneraugstskolu, kādam var būt aprēķināta Erasmus+ stipendija, drīkst būt 2 dienas (ieskaitot ceļojumu) un MAKSIMĀLAIS vizītes periods var būt 5 dienas (ieskaitot ceļu).

Docētājam vajag vienoties ar partneraugstskolām par tādiem vizītes datumiem, lai kopējais vizītes periods nepārsniegtu 5 dienas. Tad nerādīsies pārpratumi un kļūdas Erasmus+ formalitāšu noformēšana un stipendijas aprēķinos.

Atsevišķos gadījumos vizītes periods par 1-2 dienām pārsniegt maksimālo vizītes ilgumu, bet Erasmus+ stipendija papildu dienām nevar būt piešķirta.

Jāņem vērā, ka Erasmus+ docētāja vizīte var notikt tikai tādā laika posmā, kad partneraugstskolā notiek studiju process.

Pieteikšanās dalībai Erasmus+ docētāju mobilitātē

Pieteikšanās dalībai Erasmus+ docētāju mobilitātē un kandidātu sarakstu apstiprināšana notiek fakultātēs vai citās LU struktūrvienībās katru akadēmisko gadu. Pieteikšanās procedūru organizē fakultāšu starptautiskās sadarbības koordinatori. Kandidātu pieteikumus izskata un nominēto mobilitātes dalībnieku sarakstu apstiprina fakultātē/struktūrvienībā izveidotā komisija. Apstiprināts fakultātes/struktūrvienības Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībnieku saraksts tiek nosūtīts LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļai, kura palīdz pasniedzējiem kārtot nepieciešamas formalitātes. 

Erasmus+ docētāju mobilitātei nominētais pasniedzējs nes personīgu atbildību par Erasmus+ programmas noteikumu ievērošanu. Ja kādu iemeslu dēļ plānota vizīte uz partneraugstskolu nevar notikt, pasniedzēja pienākums ir savlaicīgi informēt par situāciju fakultātes starptautiskās sadarbības koordinatoru un StS Mobilitātes nodaļas vadītāju.

Erasmus+ docētāju mobilitātes finansiālie nosacījumi

Savas vizītes realizēšanai nominētais docētāju mobilitātes dalībnieks saņem no LU Erasmus+ stipendiju, no kuras ir jāsedz ar uzturēšanos ārvalstīs saistītus izdevumus (naktsmītne, ēdināšana, apdrošināšana utml.).

Katrā akadēmiskajā gadā Eiropas Komisija nosaka docētāju un personāla maksimālās dienas stipendijas normas vizītēm uz Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Ņemot vērā Latvijas Universitātei piešķirto Erasmus+ finansējumu no EK līdzekļiem, kā arī piešķirto Latvijas Republikas līdzfinansējuma apjomu, LU Erasmus uzraudzības komisija apstiprina LU stipendijas dienas likmes Erasmus docētāju mobilitātei katram konkrētajam akadēmiskajam gadam.

        Erasmus+ stipendijas likmes docētāju/personāla mobilitātēm 2016./2017. ak. gadā

Valstis

Erasmus+ stipendijas dienas likmes ( EK+LR)

Dānija, Lielbritānija

180 EUR

Zviedrija, Īrija, Lihtenšteina, Norvēģija, Somija, Īrija, Nīderlande, Luksemburga, Beļģija

160 EUR

Itālija, Austrija, Islande, Francija, Kipra

150 EUR

Vācija, Spānija, Grieķija, Turcija, Polija, Čehija, Ungārija, Rumānija, Bulgārija 

140 EUR

Malta, Portugāle

130 EUR

Slovākija, Maķedonija  

120 EUR

Igaunija, Lietuva, Slovēnija, Horvātija

100 EUR

Papildus Erasmus+ stipendijai Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībniekam tiek segti faktiski ceļa izdevumi pēc izdevumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas (biļetes, iekāpšanas taloni, rēķini, čeki, izraksti no bankas kontiem utml.).  

Maksimālā summa ceļa izdevumiem tiks noteikta saskaņā ar t.s. EK attāluma kalkulatora rādītājiem, kas "mēra" attālumu no Rīgas līdz mērķa pilsētai novelkot kartē taisnu līniju.

EK attāluma kalkulatoru var atrast šeit: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Tad pēc EK tabulas tiks noteikts, kāda maksimālā summa ceļa izdevumiem var būt piešķirta. Jāņem vērā, ka mobilitātes dalībniekam tiks atlīdzināti faktiskie ceļa izdevumi, nepārsniedzot noteiktas maksimāli pieļaujamas summas.

Attālums 

Maksimālā summa par ceļa izdevumiem no EK finanšu līdzekļiem

No 100 km  līdz 499 km

180 EUR

No 500 km līdz 1999 km

275 EUR

No 2000 km līdz 2999 km

360 EUR

No 3000 km līdz 3999 km

530 EUR

No 4000 km līdz 7999 km

820 EUR

No 8000 km

1100 EUR

Erasmus+ docētājs sākumā var iegādāties biļetes vizītei par personīgiem līdzekļiem, vai pasūtīt biļetes arī ceļojuma birojā „Averoja”, ar kuru LU ir noslēgts pagaidu līgums, kamēr nav noslēdzies LU iepirkuma konkurss. LU grāmatvedība pieņems apmaksai rēķinus par ceļa izdevumiem tikai no firmas „Averoja”. 

Ja mobilitātes dalībnieks ir sākumā iegājies biļetes par personīgiem līdzekļiem, tad pēc atgriešanās no vizītes un atskaites dokumentu, kā arī ceļa izdevumu apliecinošo dokumentu (biļetes, iekāpšanas taloni, rēķini, čeki, kvītis, izdrukas no bankas konta utml.) iesniegšanas, viņam tiks atlīdzināti faktiskie ceļa izdevumi ar ierobežojumu līdz maksimāli atļautai summai.

Gadījumā, ja faktiskie ceļa izdevumi pārsniedz ierobežojuma summu, Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībniekam ir atļauts daļēji segt ceļa izdevumus no citiem  pieejamiem finansējuma avotiem. Erasmus+ docētāju mobilitātes ietvaros nav atļauts segt ceļa izdevumus no citiem EK finansētajiem projektiem vai programmām.   

Erasmus+ docētāju mobilitātes sagatavošanas darbi pirms vizītes

Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībniekam vajag savlaicīgi saskaņot ar partneraugstskolas kolēģiem konkrētus vizītes datumus, kā arī jānoformē Mobilitātes līgumu (Mobility Agreement) par vizītes programmu. Erasmus+ docētājs noformē Mobilitātes līgumu un nosūta to saskaņošanai partneraugstskolas kontaktpersonai. Saskaņotu Mobilitātes līgumu paraksta Erasmus+ docētājs, LU fakultātes dekāns un ārvalstu partneraugstskolas kontaktpersona.

Erasmus+ programmas noteikumi vairs neparedz Mobilitātes līgumu oriģinālu iesniegšanu, tādēļ parakstus var iegūt arī pārsūtot Mobilitātes līgumus ieskenētā veidā (PDF formātā) pa E-pastu.

Mobilitātes līgumam jābūt noformētam un parakstītam no visām pusēm pirms Erasmus+ docētāja izbraukšanas uz partneraugstskolu.      

Docētāju mobilitātes dalībnieks nevar gaidīt no ārvalstu partneraugstskolas nekādu finansiālo atbalstu. Partneraugstskolas ieplāno stundu sarakstā Erasmus+ pasniedzēja lekcijas vai seminārus, kā arī nodrošina studentu/doktorantu/klausītāju auditoriju.

Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībnieks var lūgt kolēģus no partneraugstskolas palīdzēt atrast un rezervēt pēc iespējas lētāku dzīves vietu vizītes laikā. Parasti ārvalstu kolēģi ir izpalīdzīgi šādos jautājumos un var ieteikt viesnīcas ar pieņemamām cenām vai arī var rezervēt dzīves vietu augstskolas viesu namā.

Zinot konkrētus vizītes datumus, kas ir saskaņoti ar partneraugstskolu,
Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībnieks var savlaicīgi (vēl pirms LU komandējuma noformēšanas) interesēties par maršrutu, transporta veidu un biļetēm uz ārvalstu pilsētu, lai panāktu pēc iespējas lētākas ceļa izdevumu izmaksas.

Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībnieka braucienam uz partneraugstskolu tiek noformēts LU komandējums saskaņā ar LU noformēšanas kārtību. LU komandējums parasti tiek noformēts 1 mēnesi pirms vizītes sākuma.

Erasmus+ docētājam vajadzēs aizpildīt LU komandējuma iesnieguma veidlapu, norādot tajā valsti, augstskolu, vizītes datumus un mērķi (lekciju lasīšana Erasmus+ programmas ietvaros), kā arī saņemt LU struktūrvienības vadītāja (fakultātes dekāna) parakstu sadaļā „Saskaņots” (komandējuma iesnieguma veidlapas apakšējā daļā).

Komandējuma iesnieguma veidlapas sadaļas par finansējuma noteikumiem un līdzekļiem aizpilda un novīzē LU Ārlietu vadītāja A.Gržibovska, kura ir atbildīga par Erasmus+ līdzekļu izlietojumu.

Gadījumā, ja Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībnieka ceļa izdevumu segšanai tiks daļēji izmantoti citi pieejami līdzekļi, atsevišķu ierakstu komandējuma iesniegumā par papildus līdzekļu veidu (projekta numuru) un finansējuma ierobežojumu veic un parakstās persona, kura atbild par šo līdzekļu izlietojumu.      

Pirms vizītes uz ārvalstu partneraugstskolu katram docētāju mobilitātes dalībniekam jāparaksta ar LU Erasmus+ kontrakts (finansējuma līgums), ko gatavo StS Mobilitātes nodaļa. Lai noformētu Erasmus+ kontraktu (finansējuma līgumu), docētājam iepriekš elektroniski jāatsūta StS Mobilitātes nodaļas vadītājai N.Ivanovai informāciju:

  • konkrēti vizītes datumi, kas ir saskaņoti ar partnetaugstskolu,
  • ārvalstu partneraugstskolas kontaktpersonas vārds, uzvārds; amats, fakultāte(departaments) un tās pilna adrese; tālruņa numurs un E-pasta adrese,
  • paša mobilitātes dalībnieka mājas adrese, mob. tālruņa numurs, E-pasta adrese.

Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībnieks sarunā ar StS Mobilitātes nodaļas vadītāju N.Ivanovu (natalija.ivanova@lu.lv; t. 67034335) tikšanās datumu un
laiku, atnāk uz StS Mobilitātes nodaļu ar LU komandējuma iesniegumu, ko ir parakstījis struktūrvienības vadītājs/dekāns. Tikšanās reizē tiek nokārtotas visas nepieciešamas formalitātes un apspriesti jautājumi, saistīti ar atskaites dokumentu iesniegšanu.

ERASMUS+ DOCĒTĀJU MOBILITĀTES ATSKAITES DOKUMENTI

7 kalendāra dienu laikā pēc mobilitātes beigām un EK datu bāzes Mobility Tool uzaicinājuma saņemšanas (automātiskais E-pasts) Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībniekam jāaizpilda un jānosūta tiešsaistē individuālā atskaite (EU Survey).

Vienas nedēļas laikā pēc atgriešanās no vizītes uz ārvalstu partneraugstskolu Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībniekam jāiesniedz LU StS Mobilitātes nodaļā sekojošus Erasmus+ atskaites dokumentus:

  • Ārvalstu augstskolas Oficiālu apliecinājumu par vizītes periodu un nolasīto lekciju stundu skaitu (oriģinālu);
  • Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībnieka Mobilitātes līgumu
  • ceļa izdevumus apliecinošus dokumentus (biļetes, iekāpšanas talonus, rēķinus, čekus, izdrukas no bankas kontiem utml.).

Uzmanību!!!

Visos atskaites dokumentos un individuālajā atskaitē (EU Survey) jābūt norādītiem tiem pašiem vizītes datumiem, kādi ir ierakstīti Erasmus+ kontraktā (finansējuma līgumā).

Saskaņā ar LU noteikto kārtību pēc atgriešanās no vizītes uz ārvalstu viesaugstskolu Erasmus+ docētāju mobilitātes dalībniekam jāaizpilda LU Komandējuma pārskata veidlapu un jāiesniedz tā savas struktūrvienības vadītājam (dekānam). Pārskata veidlapu var saņemt dekanātā vai LU mājas lapā.

Ar jautājumiem par Erasmus+ docētāju mobilitāti un tās noteikumiem, par atskaites dokumentu iesniegšanu var vērsties StS Mobilitātes nodaļā:

Natālija Ivanova
Studentu servisa
Mobilitātes nodaļas vadītāja
Raiņa bulv. 19, 143.kab.
t. 67034335
E-pasts:  natalija.ivanova@lu.lv